Translation

You'll need to transmit the group URL so people may access the group's profile. The group won't be findable in Mobilizon's search or regular search engines.
English
Key English Norwegian Nynorsk Actions
Banner Banner Banner
Groups are spaces for coordination and preparation to better organize events and manage your community. Groups are spaces for coordination and preparation to better organize events and manage your community. Grupper er stader der du koordinerer og førebur deg for å skipa til hendingar og handtera brukarsamfunnet ditt.
Keep the entire conversation about a specific topic together on a single page. Keep the entire conversation about a specific topic together on a single page. Hald heile ordskiftet om eit visst emne samla på ei side.
Create to-do lists for all the tasks you need to do, assign them and set due dates. Create to-do lists for all the tasks you need to do, assign them and set due dates. Lag gjeremålslister for alle oppgåvene du må gjera, tildel dei og set sluttfristar.
A place to store links to documents or resources of any type. A place to store links to documents or resources of any type. Ein stad å lagra lenker til dokument eller ressursar av alle slag.
{group}'s events {group}'s events Hendingane til {group}
View all View all Sjå alle
+ Start a discussion + Start a discussion + Start eit ordskifte
+ Add a resource + Add a resource + Legg til ein ressurs
+ Create an event + Create an event + Lag ei hending
A cookie is a small file containing information that is sent to your computer when you visit a website. When you visit the site again, the cookie allows that site to recognize your browser. Cookies may store user preferences and other information. You can configure your browser to refuse all cookies. However, this may result in some website features or services partially working. Local storage works the same way but allows you to store more data. A cookie is a small file containing information that is sent to your computer when you visit a website. When you visit the site again, the cookie allows that site to recognize your browser. Cookies may store user preferences and other information. You can configure your browser to refuse all cookies. However, this may result in some website features or services partially working. Local storage works the same way but allows you to store more data. Ein infokapsel er ei lita fil som held på informasjon som vert sendt til datamaskina di når du besøkjer ei nettside. Når du kjem attende til sida, lèt infokapselen sida kjenna att nettlesaren din. Infokapslar kan ta vare på preferansane til brukaren og annan informasjon. Du kan setja opp nettlesaren din til å avvisa alle infokapslane, men det kan henda dette får nokre funksjonar eller tenester på nettsida til å berre verka delvis. Lokallagring verkar på same måte, berre at ein får lagra meir data.
A place to publish something to the whole world, your community or just your group members. A place to publish something to the whole world, your community or just your group members. Ein stad for å skriva noko til heile verda, samfunnet ditt eller berre dei i gruppa di.
No posts found No posts found Fann ingen innlegg
Last sign-in Last sign-in Sist logga på
Last IP adress Last IP adress Sist IP-adresse
You'll need to transmit the group URL so people may access the group's profile. The group won't be findable in Mobilizon's search or regular search engines. You'll need to transmit the group URL so people may access the group's profile. The group won't be findable in Mobilizon's search or regular search engines. Du må senda ut gruppeadressa slik at folk kan sjå gruppeprofilen. Du vil ikkje finna gruppa i Mobilizon-søk eller vanlege søkjemotorar.
Leave Leave Forlat
Group settings saved Group settings saved Gruppeinnstillingane er lagra
Error Error Feil
Registrations are restricted by allowlisting. Registrations are restricted by allowlisting. Registreringar er avgrensa av tilgangslister.
Resend confirmation email Resend confirmation email Send stadfestingseposten på nytt
By {group} By {group} Av {group}
Pick a profile or a group Pick a profile or a group Vel ein profil eller ei gruppe
Add a contact Add a contact Legg til ein kontakt
Your profile will be shown as contact. Your profile will be shown as contact. Profilen din blir vist som kontakt.
Pick Pick Vel
The event will show as attributed to your personal profile. The event will show as attributed to your personal profile. Hendinga vil bli knytt til den personlege profilen din.
The event will show as attributed to this group. The event will show as attributed to this group. Hendinga vil bli knytt til denne gruppa.
<b>{contact}</b> will be displayed as contact. <b>{contact}</b> will be displayed as contact.|<b>{contact}</b> will be displayed as contacts. <b>{contact}</b> vil bli vist som kontakt.|<b>{contact}</b> vil bli viste som kontaktar.
and {number} groups and {number} groups og {number} grupper
Will allow to display and manage your participation status on the event page when using this device. Uncheck if you're using a public device. Will allow to display and manage your participation status on the event page when using this device. Uncheck if you're using a public device. Lèt deg syna og handtera deltakarstatusen din på hendingssida når du bruker denne eininga. Fjern merkinga viss du bruker ei offentleg eining.
Key English Norwegian Nynorsk Actions
You don't follow any instances yet. You don't follow any instances yet. Du fylgjer ingen nettstader enno.
You don't have any upcoming events. Maybe try another filter? You don't have any upcoming events. Maybe try another filter? Du har ingen komande hendingar. Kanskje du kan prøva eit anna søk?
You excluded member {member}. You excluded member {member}. Du kasta ut medlemen {member}.
You have attended {count} events in the past. You have not attended any events in the past.|You have attended one event in the past.|You have attended {count} events in the past. Du har ikkje vore med på hendingar tidlegare.|Du har vore med på ei hending tidlegare.|Du har vore med på {count} hendingar tidlegare.
You have been disconnected You have been disconnected Du er fråkopla
You have been invited by {invitedBy} to the following group: You have been invited by {invitedBy} to the following group: {invitedBy} har invitert deg til denne gruppa:
You have been removed from this group's members. You have been removed from this group's members. Du er ikkje lenger medlem i denne gruppa.
You have cancelled your participation You have cancelled your participation Du har avlyst deltakinga di
You haven't interacted with other instances yet. You haven't interacted with other instances yet. Du har ikkje samhandla med andre nettstader enno.
You have one event in {days} days. You have no events in {days} days | You have one event in {days} days. | You have {count} events in {days} days Du har ingen hendingar dei neste {days} dagane | Du har ei hending dei neste {days} dagane. | Du har {count} hendingar dei neste {days} dagane
You have one event today. You have no events today | You have one event today. | You have {count} events today Du har ingen hendingar i dag | Du har ei hending i dag. | Du har {count} hendingar i dag
You have one event tomorrow. You have no events tomorrow | You have one event tomorrow. | You have {count} events tomorrow Du har ingen hendingar i morgon | Du har ei hending i morgon. | Du har {count} hendingar i morgon
You invited {member}. You invited {member}. Du inviterte {member}.
You'll get a weekly recap every Monday for upcoming events, if you have any. You'll get a weekly recap every Monday for upcoming events, if you have any. Du vil få eit samandrag kvar måndag over komande hendingar, om du har nokon.
You'll need to change the URLs where there were previously entered. You'll need to change the URLs where there were previously entered. Du må endra adressene der du har skrive dei inn tidlegare.
You'll need to transmit the group URL so people may access the group's profile. The group won't be findable in Mobilizon's search or regular search engines. You'll need to transmit the group URL so people may access the group's profile. The group won't be findable in Mobilizon's search or regular search engines. Du må senda ut gruppeadressa slik at folk kan sjå gruppeprofilen. Du vil ikkje finna gruppa i Mobilizon-søk eller vanlege søkjemotorar.
You'll receive a confirmation email. You'll receive a confirmation email. Du får ein stadfestingsepost.
You may also: You may also:
You may clear all participation information for this device with the buttons below. You may clear all participation information for this device with the buttons below. Du kan sletta alle deltakingsopplysingar for denne eininga ved å bruka knappane under.
You may now close this page or {return_to_the_homepage}. You may now close this page or {return_to_the_homepage}.
You may now close this window, or {return_to_event}. You may now close this window, or {return_to_event}. Du kan lata att dette vindauga no, eller {return_to_event}.
You may show some members as contacts. You may show some members as contacts. Du kan syna nokre medlemer som kontakter.
You moved the folder {resource} into {new_path}. You moved the folder {resource} into {new_path}. Du flytta mappa {resource} til {new_path}.
You moved the folder {resource} to the root folder. You moved the folder {resource} to the root folder. Du flytta mappa {resource} til rotmappa.
You moved the resource {resource} into {new_path}. You moved the resource {resource} into {new_path}. Du flytta ressursen {resource} til {new_path}.
You moved the resource {resource} to the root folder. You moved the resource {resource} to the root folder. Du flytta ressursen {resource} til rotmappa.
You need to login. You need to login. Du må logga inn.
You posted a comment on the event {event}. You posted a comment on the event {event}. Du kommenterte hendinga {event}.
You promoted {member} to administrator. You promoted {member} to administrator. Du forfremja {member} til styrar.
You promoted {member} to moderator. You promoted {member} to moderator. Du forfremja {member} til redaktør.

Loading…

User avatar aujawindar

New translation

Mobilizon / FrontendNorwegian Nynorsk

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
Mobilizon Mobilizon

String information

Key
You'll need to transmit the group URL so people may access the group's profile. The group won't be findable in Mobilizon's search or regular search engines.
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/nn.json, string 681