Translation

The group can now only be joined with an invite.
English
Key English Norwegian Nynorsk Actions
{profile} replied to the discussion {discussion}. {profile} replied to the discussion {discussion}. {profile} svara på ordskiftet {discussion}.
You renamed the discussion from {old_discussion} to {discussion}. You renamed the discussion from {old_discussion} to {discussion}. Du døypte om ordskiftet frå {old_discussion} til {discussion}.
{profile} renamed the discussion from {old_discussion} to {discussion}. {profile} renamed the discussion from {old_discussion} to {discussion}. {profile} døypte om ordskiftet frå {old_discussion} til {discussion}.
You archived the discussion {discussion}. You archived the discussion {discussion}. Du arkiverte ordskiftet {discussion}.
{profile} archived the discussion {discussion}. {profile} archived the discussion {discussion}. {profile} arkiverte ordskiftet {discussion}.
You deleted the discussion {discussion}. You deleted the discussion {discussion}. Du sletta ordskiftet {discussion}.
{profile} deleted the discussion {discussion}. {profile} deleted the discussion {discussion}. {profile} sletta ordskiftet {discussion}.
You created the group {group}. You created the group {group}. Du laga gruppa {group}.
{profile} created the group {group}. {profile} created the group {group}. {profile} laga gruppa {group}.
You updated the group {group}. You updated the group {group}. Du oppdaterte gruppa {group}.
{profile} updated the group {group}. {profile} updated the group {group}. {profile} oppdaterte gruppa {group}.
{old_group_name} was renamed to {group}. {old_group_name} was renamed to {group}. {old_group_name} vart døypt om til {group}.
Visibility was set to private. Visibility was set to private. Vart gjort privat.
Visibility was set to public. Visibility was set to public. Vart gjort offentleg.
Visibility was set to an unknown value. Visibility was set to an unknown value. Det er uvisst om denne er offentleg eller ikkje.
The group can now only be joined with an invite. The group can now only be joined with an invite. Frå no må det invitasjon til for å bli med i gruppa.
The group can now be joined by anyone. The group can now be joined by anyone. Alle kan bli med i gruppa.
Unknown value for the openness setting. Unknown value for the openness setting. Det er uvisst om gruppa er open eller ikkje.
The group's physical address was changed. The group's physical address was changed. Den fysiske adressa for gruppa er endra.
The group's avatar was changed. The group's avatar was changed. Gruppeavataren er endra.
The group's banner was changed. The group's banner was changed. Gruppebanneret er endra.
The group's short description was changed. The group's short description was changed. Skildringa for gruppa er endra.
No information No information Ingen opplysingar
@{username}'s follow request was accepted @{username}'s follow request was accepted Fylgjeførespurnaden frå @{username} er godkjend
Delete this discussion Delete this discussion Slett dette ordskiftet
Are you sure you want to delete this entire discussion? Are you sure you want to delete this entire discussion? Er du sikker på at du vil sletta heile ordskiftet?
Delete discussion Delete discussion Slett ordskiftet
All activities All activities Alle aktivitetar
From yourself From yourself Frå deg sjølv
By others By others Av andre
You posted a comment on the event {event}. You posted a comment on the event {event}. Du kommenterte hendinga {event}.
Key English Norwegian Nynorsk Actions
The event is fully online The event is fully online Denne hendinga føregår berre på nett
The event live video contains subtitles The event live video contains subtitles Direktesendinga er teksta
The event live video does not contain subtitles The event live video does not contain subtitles Direktesendinga er ikkje teksta
The event organiser has chosen to validate manually participations. Do you want to add a little note to explain why you want to participate to this event? The event organiser has chosen to validate manually participations. Do you want to add a little note to explain why you want to participate to this event? Tilskiparen har valt å godkjenna deltakarar manuelt. Vil du skriva eit lite notat for å forklara kvifor du vil vera med på denne hendinga?
The event organizer didn't add any description. The event organizer didn't add any description. Tilskiparen skreiv inga skildring.
The event organizer manually approves participations. Since you've chosen to participate without an account, please explain why you want to participate to this event. The event organizer manually approves participations. Since you've chosen to participate without an account, please explain why you want to participate to this event. Tilskiparen godkjenner deltakarar manuelt. Sidan du har valt å delta utan brukarkonto, er det fint om du skriv kvifor du vil vera med.
The events you created are not shown here. The events you created are not shown here. Dei hendingane du har laga, vil ikkje syna her.
The event title will be ellipsed. The event title will be ellipsed. Tittelen på denne hendinga blir forkorta med ein ellipse (…).
The event will show as attributed to this group. The event will show as attributed to this group. Hendinga vil bli knytt til denne gruppa.
The event will show as attributed to this profile. The event will show as attributed to this profile. Hendinga vil syna som tilkopla denne profilen.
The event will show as attributed to your personal profile. The event will show as attributed to your personal profile. Hendinga vil bli knytt til den personlege profilen din.
The geolocation prompt was denied. The geolocation prompt was denied. Du sa nei til førespurnaden om å bruka posisjonen din.
The Google Meet video teleconference URL The Google Meet video teleconference URL Nettadressa til Google Meet-videomøtet
The group can now be joined by anyone. The group can now be joined by anyone. Alle kan bli med i gruppa.
The group can now be joined by anyone, but new members need to be approved by an administrator. The group can now be joined by anyone, but new members need to be approved by an administrator. Alle kan bli med i gruppa, men nye medlemer må bli godkjende av ein styrar fyrst.
The group can now only be joined with an invite. The group can now only be joined with an invite. Frå no må det invitasjon til for å bli med i gruppa.
The group's avatar was changed. The group's avatar was changed. Gruppeavataren er endra.
The group's banner was changed. The group's banner was changed. Gruppebanneret er endra.
The group's physical address was changed. The group's physical address was changed. Den fysiske adressa for gruppa er endra.
The group's short description was changed. The group's short description was changed. Skildringa for gruppa er endra.
The group will be publicly listed in search results and may be suggested in the explore section. Only public informations will be shown on it's page. The group will be publicly listed in search results and may be suggested in the explore section. Only public informations will be shown on it's page. Denne gruppa vil bli lista opp offentleg i søkjeresultat og kan bli føreslegen når folk utforskar nettstaden. Berre offentleg informasjon vil syna på sida til gruppa.
The instance administrator is the person or entity that runs this Mobilizon instance. The instance administrator is the person or entity that runs this Mobilizon instance. Styraren er den personen eller eininga som driv denne Mobilizon-nettstaden.
The Jitsi Meet video teleconference URL The Jitsi Meet video teleconference URL Nettadressa til Jitsi-videomøtet
The membership request from {profile} was rejected The membership request from {profile} was rejected {profile} vart nekta medlemskap
The member was approved The member was approved Medlemen vart godkjend
The member was removed from the group {group} The member was removed from the group {group} Medlemen vart fjerna frå gruppa {group}
The Microsoft Teams video teleconference URL The Microsoft Teams video teleconference URL Nettadressa til Microsoft Teams-møtet
The only way for your group to get new members is if an admininistrator invites them. The only way for your group to get new members is if an admininistrator invites them. Den einaste måten gruppa di kan få nye medlemer på, er dersom ein administrator inviterer dei.
© The OpenStreetMap Contributors © The OpenStreetMap Contributors © OpenStreetMap-bidragsytarane
The organiser has chosen to close comments. The organiser has chosen to close comments. Tilskiparen har valt å stenga for kommentarar.

Loading…

User avatar aujawindar

New translation

Mobilizon / FrontendNorwegian Nynorsk

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Key
The group can now only be joined with an invite.
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/nn.json, string 935