Translation

@{username}
English
Key English Norwegian Nynorsk Actions
The technical details of the error can help developers solve the problem more easily. Please add them to your feedback. The technical details of the error can help developers solve the problem more easily. Please add them to your feedback. Dei tekniske detaljane om feilen kan hjelpa utviklarar å løysa problemet lettare. Ta dei gjerne med i feilmeldinga di.
Error details copied! Error details copied! Feildetaljane er kopierte!
Copy details to clipboard Copy details to clipboard Kopier detaljane til utklyppstavla
{instanceName} is an instance of {mobilizon_link}, a free software built with the community. {instanceName} is an instance of {mobilizon_link}, a free software built with the community. {instanceName} er ein nettstad på {mobilizon_link}, fri programvare som er laga av brukarmiljøet.
Open a topic on our forum Open a topic on our forum Lag eit nytt emne på forumet vårt
Open an issue on our bug tracker (advanced users) Open an issue on our bug tracker (advanced users) Lag ei ny feilmelding på feilrettingsverktyet vårt (avanserte brukarar)
Unable to copy to clipboard Unable to copy to clipboard Greidde ikkje kopiera til utklyppstavla
{count} km {count} km {count}km
City or region City or region By eller område
Select a radius Select a radius Vel ein radius
Your city or region and the radius will only be used to suggest you events nearby. The event radius will consider the administrative center of the area. Your city or region and the radius will only be used to suggest you events nearby. The event radius will consider the administrative center of the area. Byen eller området ditt og radiusen blir berre brukt til å føreslå hendingar i nærleiken. Hendingsradiusen går ut frå administrasjonssenteret i området du har valt.
Your upcoming events Your upcoming events Komande hendingar
Last published events Last published events Dei siste hendingane
Events nearby Events nearby Hendingar i nærleiken
Within {number} kilometers of {place} |Within one kilometer of {place}|Within {number} kilometers of {place} |Innan ein kilometer frå {place}|Innan {number} kilometer frå {place}
@{username} @{username} @{username}
Yesterday Yesterday I går
You created the event {event}. You created the event {event}. Du laga hendinga {event}.
The event {event} was created by {profile}. The event {event} was created by {profile}. Brukaren {profile} laga hendinga {event}.
You updated the event {event}. You updated the event {event}. Du oppdaterte hendinga {event}.
The event {event} was updated by {profile}. The event {event} was updated by {profile}. Brukaren {profile} oppdaterte hendinga {event}.
You deleted the event {event}. You deleted the event {event}. Du sletta hendinga {event}.
The event {event} was deleted by {profile}. The event {event} was deleted by {profile}. Brukaren {profile} sletta hendinga {event}.
You created the post {post}. You created the post {post}. Du skreiv innlegget {post}.
The post {post} was created by {profile}. The post {post} was created by {profile}. Brukaren {profile} skreiv innlegget {post}.
You updated the post {post}. You updated the post {post}. Du oppdaterte innlegget {post}.
The post {post} was updated by {profile}. The post {post} was updated by {profile}. {profile} oppdaterte innlegget {post}.
You deleted the post {post}. You deleted the post {post}. Du sletta innlegget {post}.
The post {post} was deleted by {profile}. The post {post} was deleted by {profile}. {profile} sletta innlegget {post}.
No more activity to display. No more activity to display. Ikkje meir aktivitet å visa.
There is no activity yet. Start doing some things to see activity appear here. There is no activity yet. Start doing some things to see activity appear here. Ingen aktivitet enno. Gjer noko for å sjå aktiviteten her.
Key English Norwegian Nynorsk Actions
Upcoming events from your groups Upcoming events from your groups Komande hendingar frå gruppene dine
Update Update Oppdater
Update app Update app Oppdater mobilprogrammet
Updated Updated Oppdatert
Update discussion title Update discussion title Skriv ny tittel på diskusjonen
Update event {name} Update event {name} Oppdater hendinga {name}
Update group Update group Oppdater gruppa
Update my event Update my event Oppdater hendinga mi
Update post Update post Oppdater innlegget
Uploaded media size Uploaded media size Storleik på opplasta media
Uploaded media total size Uploaded media total size Storleik på opplasta media
URL URL URL-adresse
URL copied to clipboard URL copied to clipboard Adressa er kopiert til utklippstavla
Use my location Use my location Bruk plasseringa mi
User User Brukar
@{username} @{username} @{username}
Username Username Brukarnamn
@{username} ({role}) @{username} ({role}) @{username} ({role})
@{username}'s follow request was accepted @{username}'s follow request was accepted Fylgjeførespurnaden frå @{username} er godkjend
@{username}'s follow request was rejected @{username}'s follow request was rejected Fyljgeførespurnaden frå @{username} vart avslegen
{username} was invited to {group} {username} was invited to {group} {username} vart invitert til {group}
Users Users Brukarar
User settings User settings Brukarinnstillingar
Validating account Validating account Stadfesting av brukarkontoen
Validating email Validating email Stadfesting av epostadressa
Video Conference Video Conference Nettmøte
View account on {hostname} (in a new window) View account on {hostname} (in a new window) Sjå brukarkontoen din på {hostname} (i eit nytt vindauga)
View all View all Sjå alle
View all events View all events Sjå alle hendingar
View all posts View all posts Sjå alle innlegga

Loading…

User avatar aujawindar

Translation changed

Mobilizon / FrontendNorwegian Nynorsk

a year ago
User avatar aujawindar

Marked for edit

Mobilizon / FrontendNorwegian Nynorsk

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Key
@{username}
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/nn.json, string 845