Translation

@{username}'s follow request was rejected
English
Key English Norwegian Nynorsk Actions
Type or select a date… Type or select a date… Skriv inn eller vel ein dato…
Getting there Getting there Kvar skjer det
Groups are not enabled on this instance. Groups are not enabled on this instance. Denne nettstaden bruker ikkje grupper.
The events you created are not shown here. The events you created are not shown here. Dei hendingane du har laga, vil ikkje syna her.
There's no discussions yet There's no discussions yet Ingen har diskutert dette enno
Only group members can access discussions Only group members can access discussions Berre gruppemedlemer kan sjå ordskifte
Return to the group page Return to the group page Gå tilbake til gruppesida
It is possible that the content is not accessible on this instance, because this instance has blocked the profiles or groups behind this content. It is possible that the content is not accessible on this instance, because this instance has blocked the profiles or groups behind this content. Det kan henda at dette innhaldet ikkje er tilgjengeleg på denne nettstaden, fordi han har blokkert profilane eller gruppene som laga innhaldet.
Atom feed for events and posts Atom feed for events and posts Atom-straum for hendingar og innlegg
ICS feed for events ICS feed for events ICS-straum for hendingar
ICS/WebCal Feed ICS/WebCal Feed ICS/WebCal-straum
Group Followers Group Followers Gruppefylgjarar
Follower Follower Fylgjar
Reject Reject Avslå
No follower matches the filters No follower matches the filters Ingen fylgjar passar til filtra
@{username}'s follow request was rejected @{username}'s follow request was rejected Fyljgeførespurnaden frå @{username} vart avslegen
Followers will receive new public events and posts. Followers will receive new public events and posts. Fylgjarar får nye hendingar og innlegg.
Manually approve new followers Manually approve new followers Godkjenn nye fylgjarar manuelt
An error has occured. Sorry about that. You may try to reload the page. An error has occured. Sorry about that. You may try to reload the page. Her vart det feil. Me orsakar. Kanskje du kan prøva å lasta sida på nytt.
What can I do to help? What can I do to help? Kva kan eg gjera for å hjelpa?
We improve this software thanks to your feedback. To let us know about this issue, two possibilities (both unfortunately require user account creation): We improve this software thanks to your feedback. To let us know about this issue, two possibilities (both unfortunately require user account creation): Viss du melder frå til oss om feil, kan me utbetra denne programvara. Viss du vil melda frå til oss om denne feilen, er det to måtar å gjera det på (båe krev diverre at du registrerer deg som brukar):
Please add as many details as possible to help identify the problem. Please add as many details as possible to help identify the problem. Skriv inn så mange opplysingar du kan for å hjelpa oss å finna feilen.
Technical details Technical details Tekniske detaljar
Error message Error message Feilmelding
Error stacktrace Error stacktrace Stabelsporing frå feilen
The technical details of the error can help developers solve the problem more easily. Please add them to your feedback. The technical details of the error can help developers solve the problem more easily. Please add them to your feedback. Dei tekniske detaljane om feilen kan hjelpa utviklarar å løysa problemet lettare. Ta dei gjerne med i feilmeldinga di.
Error details copied! Error details copied! Feildetaljane er kopierte!
Copy details to clipboard Copy details to clipboard Kopier detaljane til utklyppstavla
{instanceName} is an instance of {mobilizon_link}, a free software built with the community. {instanceName} is an instance of {mobilizon_link}, a free software built with the community. {instanceName} er ein nettstad på {mobilizon_link}, fri programvare som er laga av brukarmiljøet.
Open a topic on our forum Open a topic on our forum Lag eit nytt emne på forumet vårt
Open an issue on our bug tracker (advanced users) Open an issue on our bug tracker (advanced users) Lag ei ny feilmelding på feilrettingsverktyet vårt (avanserte brukarar)
Key English Norwegian Nynorsk Actions
Update discussion title Update discussion title Skriv ny tittel på diskusjonen
Update event {name} Update event {name} Oppdater hendinga {name}
Update group Update group Oppdater gruppa
Update my event Update my event Oppdater hendinga mi
Update post Update post Oppdater innlegget
Uploaded media size Uploaded media size Storleik på opplasta media
Uploaded media total size Uploaded media total size Storleik på opplasta media
URL URL URL-adresse
URL copied to clipboard URL copied to clipboard Adressa er kopiert til utklippstavla
Use my location Use my location Bruk plasseringa mi
User User Brukar
@{username} @{username} @{username}
Username Username Brukarnamn
@{username} ({role}) @{username} ({role}) @{username} ({role})
@{username}'s follow request was accepted @{username}'s follow request was accepted Fylgjeførespurnaden frå @{username} er godkjend
@{username}'s follow request was rejected @{username}'s follow request was rejected Fyljgeførespurnaden frå @{username} vart avslegen
{username} was invited to {group} {username} was invited to {group} {username} vart invitert til {group}
Users Users Brukarar
User settings User settings Brukarinnstillingar
Validating account Validating account Stadfesting av brukarkontoen
Validating email Validating email Stadfesting av epostadressa
Video Conference Video Conference Nettmøte
View account on {hostname} (in a new window) View account on {hostname} (in a new window) Sjå brukarkontoen din på {hostname} (i eit nytt vindauga)
View all View all Sjå alle
View all events View all events Sjå alle hendingar
View all posts View all posts Sjå alle innlegga
View a reply |View one reply|View {totalReplies} replies |Sjå eitt svar|Sjå {totalReplies} svar
View event page View event page Sjå på hendingssida
View everything View everything Sjå alt
View full profile View full profile Sjå heile brukarprofilen

Loading…

User avatar aujawindar

New translation

Mobilizon / FrontendNorwegian Nynorsk

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Key
@{username}'s follow request was rejected
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/nn.json, string 820