Translation

The post {post} was created by {profile}.
English
Key English Norwegian Nynorsk Actions
Select a radius Select a radius Vel ein radius
Your city or region and the radius will only be used to suggest you events nearby. The event radius will consider the administrative center of the area. Your city or region and the radius will only be used to suggest you events nearby. The event radius will consider the administrative center of the area. Byen eller området ditt og radiusen blir berre brukt til å føreslå hendingar i nærleiken. Hendingsradiusen går ut frå administrasjonssenteret i området du har valt.
Your upcoming events Your upcoming events Komande hendingar
Last published events Last published events Dei siste hendingane
Events nearby Events nearby Hendingar i nærleiken
Within {number} kilometers of {place} |Within one kilometer of {place}|Within {number} kilometers of {place} |Innan ein kilometer frå {place}|Innan {number} kilometer frå {place}
@{username} @{username} @{username}
Yesterday Yesterday I går
You created the event {event}. You created the event {event}. Du laga hendinga {event}.
The event {event} was created by {profile}. The event {event} was created by {profile}. Brukaren {profile} laga hendinga {event}.
You updated the event {event}. You updated the event {event}. Du oppdaterte hendinga {event}.
The event {event} was updated by {profile}. The event {event} was updated by {profile}. Brukaren {profile} oppdaterte hendinga {event}.
You deleted the event {event}. You deleted the event {event}. Du sletta hendinga {event}.
The event {event} was deleted by {profile}. The event {event} was deleted by {profile}. Brukaren {profile} sletta hendinga {event}.
You created the post {post}. You created the post {post}. Du skreiv innlegget {post}.
The post {post} was created by {profile}. The post {post} was created by {profile}. Brukaren {profile} skreiv innlegget {post}.
You updated the post {post}. You updated the post {post}. Du oppdaterte innlegget {post}.
The post {post} was updated by {profile}. The post {post} was updated by {profile}. {profile} oppdaterte innlegget {post}.
You deleted the post {post}. You deleted the post {post}. Du sletta innlegget {post}.
The post {post} was deleted by {profile}. The post {post} was deleted by {profile}. {profile} sletta innlegget {post}.
No more activity to display. No more activity to display. Ikkje meir aktivitet å visa.
There is no activity yet. Start doing some things to see activity appear here. There is no activity yet. Start doing some things to see activity appear here. Ingen aktivitet enno. Gjer noko for å sjå aktiviteten her.
{group} activity timeline {group} activity timeline Tidsline over aktiviteten i {group}
You promoted {member} to moderator. You promoted {member} to moderator. Du forfremja {member} til redaktør.
You promoted {member} to administrator. You promoted {member} to administrator. Du forfremja {member} til styrar.
You promoted the member {member} to an unknown role. You promoted the member {member} to an unknown role. Du forfremja medlemen {member} til ei ukjend rolle.
You demoted {member} to moderator. You demoted {member} to moderator. Du degraderte {member} til redaktør.
You demoted {member} to simple member. You demoted {member} to simple member. Du degraderte {member} til vanleg medlem.
You demoted the member {member} to an unknown role. You demoted the member {member} to an unknown role. Du degraderte medlemen {member} til ei ukjend rolle.
You updated the member {member}. You updated the member {member}. Du oppdaterte medlemen {member}.
{profile} updated the member {member}. {profile} updated the member {member}. {profile} oppdaterte medlemen {member}.
Key English Norwegian Nynorsk Actions
The group's banner was changed. The group's banner was changed. Gruppebanneret er endra.
The group's physical address was changed. The group's physical address was changed. Den fysiske adressa for gruppa er endra.
The group's short description was changed. The group's short description was changed. Skildringa for gruppa er endra.
The group will be publicly listed in search results and may be suggested in the explore section. Only public informations will be shown on it's page. The group will be publicly listed in search results and may be suggested in the explore section. Only public informations will be shown on it's page. Denne gruppa vil bli lista opp offentleg i søkjeresultat og kan bli føreslegen når folk utforskar nettstaden. Berre offentleg informasjon vil syna på sida til gruppa.
The instance administrator is the person or entity that runs this Mobilizon instance. The instance administrator is the person or entity that runs this Mobilizon instance. Styraren er den personen eller eininga som driv denne Mobilizon-nettstaden.
The Jitsi Meet video teleconference URL The Jitsi Meet video teleconference URL Nettadressa til Jitsi-videomøtet
The membership request from {profile} was rejected The membership request from {profile} was rejected {profile} vart nekta medlemskap
The member was approved The member was approved Medlemen vart godkjend
The member was removed from the group {group} The member was removed from the group {group} Medlemen vart fjerna frå gruppa {group}
The Microsoft Teams video teleconference URL The Microsoft Teams video teleconference URL Nettadressa til Microsoft Teams-møtet
The only way for your group to get new members is if an admininistrator invites them. The only way for your group to get new members is if an admininistrator invites them. Den einaste måten gruppa di kan få nye medlemer på, er dersom ein administrator inviterer dei.
© The OpenStreetMap Contributors © The OpenStreetMap Contributors © OpenStreetMap-bidragsytarane
The organiser has chosen to close comments. The organiser has chosen to close comments. Tilskiparen har valt å stenga for kommentarar.
The page you're looking for doesn't exist. The page you're looking for doesn't exist. Denne sida finst ikkje.
The password was successfully changed The password was successfully changed Passordet er endra
The post {post} was created by {profile}. The post {post} was created by {profile}. Brukaren {profile} skreiv innlegget {post}.
The post {post} was deleted by {profile}. The post {post} was deleted by {profile}. {profile} sletta innlegget {post}.
The post {post} was updated by {profile}. The post {post} was updated by {profile}. {profile} oppdaterte innlegget {post}.
There are {participants} participants. There are {participants} participants. Det er {participants} deltakarar.
There is no activity yet. Start doing some things to see activity appear here. There is no activity yet. Start doing some things to see activity appear here. Ingen aktivitet enno. Gjer noko for å sjå aktiviteten her.
The report will be sent to the moderators of your instance. You can explain why you report this content below. The report will be sent to the moderators of your instance. You can explain why you report this content below. Rapporten blir sendt til dei som styrer nettstaden din. Du kan forklara kvifor du rapporterer dette innhaldet under her.
There's no discussions yet There's no discussions yet Ingen har diskutert dette enno
There will be no way to recover your data. There will be no way to recover your data. Det blir umogleg å gjenoppretta opplysingane dine.
These events may interest you These events may interest you Desse hendingane er kanskje interessante
These feeds contain event data for the events for which any of your profiles is a participant or creator. You should keep these private. You can find feeds for specific profiles on each profile edition page. These feeds contain event data for the events for which any of your profiles is a participant or creator. You should keep these private. You can find feeds for specific profiles on each profile edition page. Desse straumane inneheld opplysingar om hendingar der einkvar av profilane dine er tilskipar eller deltakar. Du bør halda desse for deg sjølv. Du kan finna straumar for visse profilar på kvar profilside.
These feeds contain event data for the events for which this specific profile is a participant or creator. You should keep these private. You can find feeds for all of your profiles into your notification settings. These feeds contain event data for the events for which this specific profile is a participant or creator. You should keep these private. You can find feeds for all of your profiles into your notification settings. Desse straumane inneheld hendingsdata for dei hendingane der denne profilen er tilskipar eller deltakar. Du bør halde desse for deg sjølv. Du kan finna straumar for alle profilane dine i varselinnstillingane dine.
The selected picture is too heavy. You need to select a file smaller than {size}. The selected picture is too heavy. You need to select a file smaller than {size}. Dette biletet er for stort. Du må velja ei fil som er mindre enn {size}.
The technical details of the error can help developers solve the problem more easily. Please add them to your feedback. The technical details of the error can help developers solve the problem more easily. Please add them to your feedback. Dei tekniske detaljane om feilen kan hjelpa utviklarar å løysa problemet lettare. Ta dei gjerne med i feilmeldinga di.
The URL of a pad where notes are being taken collaboratively The URL of a pad where notes are being taken collaboratively Nettadressa til notatblokka der de kan skriva saman
The URL of a poll where the choice for the event date is happening The URL of a poll where the choice for the event date is happening Nettadressa til ei meiningsmåling for når hendinga skal skje

Loading…

User avatar aujawindar

New translation

Mobilizon / FrontendNorwegian Nynorsk

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Key
The post {post} was created by {profile}.
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/nn.json, string 854