Translation

All the places have already been taken
English
Key English Norwegian Nynorsk Actions
About this event About this event Om dette arrangementet
About this instance About this instance Om denne nettstaden
About About Om
Accepted Accepted Akseptert
Account Account Konto
Add a note Add a note Legg til eit notat
Add an address Add an address Legg til ei adresse
Add an instance Add an instance Legg til ein instans
Add some tags Add some tags Legg til nokre knaggar
Add to my calendar Add to my calendar Legg til i kalenderen min
Add Add Legg til
Additional comments Additional comments Fleire kommentarar
Admin settings successfully saved. Admin settings successfully saved. Administrasjonsinnstillingane er lagra.
Admin Admin Administrator
Administration Administration Administrering
All the places have already been taken All the places have already been taken Alle plassane er opptekne
Allow registrations Allow registrations Tillat nye brukarar
Anonymous participant Anonymous participant Anonym deltakar
Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail. Anonymous participants will be asked to confirm their participation through e-mail. Anonyme deltakarar må stadfesta at dei blir med via epost.
Anonymous participations Anonymous participations Anonyme deltakarar
Are you really sure you want to delete your whole account? You'll lose everything. Identities, settings, events created, messages and participations will be gone forever. Are you really sure you want to delete your whole account? You'll lose everything. Identities, settings, events created, messages and participations will be gone forever. Er du sikker på at du vil sletta brukarkontoen din? Du mistar alt du har gjort her. Brukarnamn, innstillingar, hendingar du har laga, meldingar og deltakingar blir borte for alltid.
Are you sure you want to <b>delete</b> this comment? This action cannot be undone. Are you sure you want to <b>delete</b> this comment? This action cannot be undone. Er du sikker på at du vil <b>sletta</b> denne kommentaren? Du kan ikkje angra dette.
Are you sure you want to <b>delete</b> this event? This action cannot be undone. You may want to engage the discussion with the event creator or edit its event instead. Are you sure you want to <b>delete</b> this event? This action cannot be undone. You may want to engage the discussion with the event creator or edit its event instead. Er du sikker på at du vil <b>sletta</b> denne hendinga? Du kan ikkje angra dette. Kanskje du kan diskutera hendinga med personen som oppretta ho, eller redigera hendinga i staden.
Are you sure you want to cancel the event creation? You'll lose all modifications. Are you sure you want to cancel the event creation? You'll lose all modifications. Er du sikker på at du vil avbryta denne hendinga? Du vil mista alle endringane.
Are you sure you want to cancel the event edition? You'll lose all modifications. Are you sure you want to cancel the event edition? You'll lose all modifications. Er du sikker på at du vil slutta å redigera denne hendinga? Du mistar alle endringar.
Are you sure you want to cancel your participation at event "{title}"? Are you sure you want to cancel your participation at event "{title}"? Er du sikker på at du vil melda deg av hendinga "{title}"?
Are you sure you want to delete this event? This action cannot be reverted. Are you sure you want to delete this event? This action cannot be reverted. Er du sikker på at du vil sletta denne hendinga? Du kan ikkje angra dette.
Avatar Avatar Profilbilete
Back to previous page Back to previous page Tilbake til førre sida
Before you can login, you need to click on the link inside it to validate your account. Before you can login, you need to click on the link inside it to validate your account. Før du kan logga inn, må du klikka på lenka der for å stadfesta brukarkontoen din.
By {username} By {username} Av {username}
Key English Norwegian Nynorsk Actions
Admin Admin Administrator
Admin dashboard Admin dashboard Styringspanel
Administration Administration Administrering
Administrator Administrator Styrar
Admin settings Admin settings Styrarinnstillingar
Admin settings successfully saved. Admin settings successfully saved. Administrasjonsinnstillingane er lagra.
A federated software A federated software Spreidd programvare
A fediverse account URL to follow for event updates A fediverse account URL to follow for event updates Adressa til ein fødiverskonto for å fylgja hendingsoppdateringar
A link to a page presenting the event schedule A link to a page presenting the event schedule Ei lenke til ei side med tidsplan for hendinga
A link to a page presenting the price options A link to a page presenting the price options Ei lenke til ei side med prisar
All All Alle
All activities All activities Alle aktivitetar
All good, let's continue! All good, let's continue! Fint, då kan me halda fram!
Allow all comments from users with accounts Allow all comments from logged-in users Skru på alle kommentarar frå innlogga brukarar
Allow registrations Allow registrations Tillat nye brukarar
All the places have already been taken All the places have already been taken Alle plassane er opptekne
A member has been updated A member has been updated Ein medlem blir oppdatert
A member requested to join one of my groups A member requested to join one of my groups Ein medlem spør om å bli med i ei av gruppene mine
An “application programming interface” or “API” is a communication protocol that allows software components to communicate with each other. The Mobilizon API, for example, can allow third-party software tools to communicate with Mobilizon instances to carry out certain actions, such as posting events on your behalf, automatically and remotely. An “application programming interface” or “API” is a communication protocol that allows software components to communicate with each other. The Mobilizon API, for example, can allow third-party software tools to communicate with Mobilizon instances to carry out certain actions, such as posting events on your behalf, automatically and remotely. Eit "application programming interface" eller "API" er ein kommunikasjonsprotokoll som gjev programkomponentar høve til å kommunisera med kvarandre. Mobilizon-APIet, til dømes, lèt tredjepartsprogram kommunisera med Mobilizon-nettstader for å utføra visse handlingar, slik som å leggja ut innlegg på dine vegner, automatisk og utanfrå.
And {number} comments And {number} comments Og skrive {number} kommentarar
and {number} groups and {number} groups og {number} grupper
An error has occured. Sorry about that. You may try to reload the page. An error has occured. Sorry about that. You may try to reload the page. Her vart det feil. Me orsakar. Kanskje du kan prøva å lasta sida på nytt.
An error has occured while refreshing the page. An error has occured while refreshing the page. Det var ein feil då me oppdaterte sida.
An ethical alternative An ethical alternative Eit etisk alternativ
An event from one of my groups has been published An event from one of my groups has been published Det blir lagt ut ei hending frå ei av gruppene mine
An event from one of my groups has been updated or deleted An event from one of my groups has been updated or deleted Ei hending frå ei av gruppene mine blir oppdatert eller sletta
An event I'm going to has been updated An event I'm going to has been updated Hendinga eg skal på er oppdatert
An event I'm going to has posted an announcement An event I'm going to has posted an announcement Hendinga eg skal på har kunngjort noko
An event I'm organizing has a new comment An event I'm organizing has a new comment Hendinga eg skipar til har ein ny kommentar
An event I'm organizing has a new participation An event I'm organizing has a new participation Hendinga eg skipar til har ei ny deltaking

Loading…

User avatar aujawindar

Translation changed

Mobilizon / FrontendNorwegian Nynorsk

a year ago
User avatar None

Source string changed

Mobilizon / FrontendNorwegian Nynorsk

a year ago
User avatar aujawindar

New translation

Mobilizon / FrontendNorwegian Nynorsk

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Key
All the places have already been taken
String age
a year ago
Source string age
2 years ago
Translation file
js/src/i18n/nn.json, string 21