Translation

Tag search
English
Key English Dutch
Skip to main content Skip to main content
Social Social
Some terms, technical or otherwise, used in the text below may cover concepts that are difficult to grasp. We have provided a glossary here to help you understand them better: Some terms, technical or otherwise, used in the text below may cover concepts that are difficult to grasp. We have provided a glossary here to help you understand them better: Sommige termen, technisch of anders, in de tekst hieronder kunnen onderwerpen bevatten die lastig te bevatten zijn. We hebben een verklarende woordenlijst toegevoegd zodat u deze beter kunt begrijpen:
SSL and it's successor TLS are encryption technologies to secure data communications when using the service. You can recognize an encrypted connection in your browser's address line when the URL begins with {https} and the lock icon is displayed in your browser's address bar. SSL and it's successor TLS are encryption technologies to secure data communications when using the service. You can recognize an encrypted connection in your browser's address line when the URL begins with {https} and the lock icon is displayed in your browser's address bar. SSL en zijn opvolger TLS zijn coderingstechnologieën om datacommunicatie te beveiligen bij het gebruik van de service. U herkent een versleutelde verbinding in de adresregel van uw browser wanneer de URL begint met {https} en het slotje wordt weergegeven in de adresbalk van uw browser.
SSL/TLS SSL/TLS SSL/TLS
+ Start a discussion + Start a discussion + Start een discussie
Starts on… Starts on… Begint op…
Status Status Status
Street Street Straat
Submit Submit Invoeren
Subtitles Subtitles
Suspend Suspend Onderbreken
Suspended Suspended Onderbroken
Suspend group Suspend group Groep schorsen
#{tag} #{tag} #{tag}
Tag search Tag search
Task lists Task lists Taken lijsten
Technical details Technical details
Tentative Tentative
Tentative: Will be confirmed later Tentative: Will be confirmed later Onder voorbehoud: zal later bevestigd worden
Terms Terms Voorwaarden
terms of service terms of service Voorwaarden van de dienstverlening
Terms of service Terms of service Serviceovereenkomst
Text Text Tekst
That you follow or of which you are a member That you follow or of which you are a member
The account's email address was changed. Check your emails to verify it. The account's email address was changed. Check your emails to verify it. Het e-mail adres van het account is gewijzigd. Controleer uw e-mails om dit te bevestigen.
The actual number of participants may differ, as this event is hosted on another instance. The actual number of participants may differ, as this event is hosted on another instance. Het daadwerkelijke aantal deelnemers kan verschillen aangezien dit evenement afkomstig is van een andere instance.
The Big Blue Button video teleconference URL The Big Blue Button video teleconference URL
The content came from another server. Transfer an anonymous copy of the report? The content came from another server. Transfer an anonymous copy of the report ? De inhoud komt van een andere server. Wilt u een anonieme kopie van de melding versturen?
The {default_privacy_policy} will be used. They will be translated in the user's language. The {default_privacy_policy} will be used. They will be translated in the user's language. De {default_privacy_policy} zal worden gebruikt. Deze zal worden vertaald naar de taal van de gebruiker.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Tag search
String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
js/src/i18n/nl.json, string 1185