Translation

Update app
English
Key English Galician
An event from one of my groups has been published An event from one of my groups has been published Publicouse un evento nun dos meus grupos
An event from one of my groups has been updated or deleted An event from one of my groups has been updated or deleted Actualizouse ou eliminouse un evento nun dos meus grupos
A discussion has been created or updated A discussion has been created or updated Creouse ou actualizouse unha conversa
A post has been published A post has been published Hai unha nova publicación
A post has been updated A post has been updated Actualizouse unha publicación
A resource has been created or updated A resource has been created or updated Creouse ou actualizouse un recurso
A member requested to join one of my groups A member requested to join one of my groups Un membro solicitou unirse a un dos meus grupos
A member has been updated A member has been updated Un membro foi actualizado
User settings User settings Axustes da usuaria
You changed your email or password You changed your email or password Cambiaches ou email ou contrasinal
Move resource to the root folder Move resource to the root folder Mover recurso ao cartafol primario
Share this group Share this group Compartir este grupo
This group is accessible only through it's link. Be careful where you post this link. This group is accessible only through it's link. Be careful where you post this link. Este grupo é accesible só a través da súa ligazón. Pon tino sobre onde compartes esta ligazón.
{count} members No members|One member|{count} members Sen membros|Un membro|{count} membros
Share Share Compartir
Update app Update app Actualizar app
Ignore Ignore Ignorar
A new version is available. A new version is available. Hai unha nova versión dispoñible.
An error has occured while refreshing the page. An error has occured while refreshing the page. Houbo un fallo ao actualizar a páxina.
Join group {group} Join group {group} Únete ao grupo {group}
Public preview Public preview Vista previa pública
On {instance} and other federated instances On {instance} and other federated instances En {instance} e outras instancias federadas
Error while subscribing to push notifications Error while subscribing to push notifications Fallou a subscrición ás notificacións push
Unsubscribe to browser push notifications Unsubscribe to browser push notifications Retirar subscrición ás notificacións push do navegdor
Activate browser push notifications Activate browser push notifications Activar notificacións push do navegador
You can't use push notifications in this browser. You can't use push notifications in this browser. Non podes usar notificacións push neste navegador.
Send notification e-mails Send notification e-mails Enviar emails de notificacións
Announcements and mentions notifications are always sent straight away. Announcements and mentions notifications are always sent straight away. As notificacións de mencións e anuncios sempre son enviadas de todas formas.
Weekly email summary Weekly email summary Email co resumo semanal
Receive one email for each activity Receive one email for each activity Recibir un email por cada actividade
Error while updating participation status inside this browser Error while updating participation status inside this browser Erro ao actualizar o estado de participación desde este navegador
Key English Galician
Unfollow Unfollow
Unfortunately, this instance isn't opened to registrations Unfortunately, this instance isn't opened to registrations Desgraciadamente esta instancia non ten aberto o rexistro
Unfortunately, your participation request was rejected by the organizers. Unfortunately, your participation request was rejected by the organizers. Desgraciadamente a túa solicitude de participación foi rexeitada pola organización.
Unknown Unknown Descoñecido
Unknown actor Unknown actor Actor descoñecido
Unknown error. Unknown error. Erro descoñecido.
Unknown value for the openness setting. Unknown value for the openness setting. Axuste descoñecido para o acceso ao grupo.
Unlogged participation Unlogged participation
Unsaved changes Unsaved changes Cambios non gardados
Unsubscribe to browser push notifications Unsubscribe to browser push notifications Retirar subscrición ás notificacións push do navegdor
Unsuspend Unsuspend Reactivar
Upcoming Upcoming Próximamente
Upcoming events Upcoming events Eventos próximos
Upcoming events from your groups Upcoming events from your groups
Update Update Actualizar
Update app Update app Actualizar app
Updated Updated Actualizado
Update discussion title Update discussion title
Update event {name} Update event {name} Actualizar evento {name}
Update group Update group Actualizar grupo
Update my event Update my event Actualizar o meu evento
Update post Update post Actualizar publicación
Uploaded media size Uploaded media size Tamaño do multimedia subido
Uploaded media total size Uploaded media total size
URL URL URL
URL copied to clipboard URL copied to clipboard URL copiado ó portapapeis
Use my location Use my location Usar a miña localización
User User Usuaria
@{username} @{username} @{username}
Username Username Nome de usuaria

Loading…

User avatar XoseM

New translation

Mobilizon / FrontendGalician

6 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Galician
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Update app
String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
js/src/i18n/gl.json, string 1028