Translation

Ignore
English
Key English Galician
An event from one of my groups has been updated or deleted An event from one of my groups has been updated or deleted Actualizouse ou eliminouse un evento nun dos meus grupos
A discussion has been created or updated A discussion has been created or updated Creouse ou actualizouse unha conversa
A post has been published A post has been published Hai unha nova publicación
A post has been updated A post has been updated Actualizouse unha publicación
A resource has been created or updated A resource has been created or updated Creouse ou actualizouse un recurso
A member requested to join one of my groups A member requested to join one of my groups Un membro solicitou unirse a un dos meus grupos
A member has been updated A member has been updated Un membro foi actualizado
User settings User settings Axustes da usuaria
You changed your email or password You changed your email or password Cambiaches ou email ou contrasinal
Move resource to the root folder Move resource to the root folder Mover recurso ao cartafol primario
Share this group Share this group Compartir este grupo
This group is accessible only through it's link. Be careful where you post this link. This group is accessible only through it's link. Be careful where you post this link. Este grupo é accesible só a través da súa ligazón. Pon tino sobre onde compartes esta ligazón.
{count} members No members|One member|{count} members Sen membros|Un membro|{count} membros
Share Share Compartir
Update app Update app Actualizar app
Ignore Ignore Ignorar
A new version is available. A new version is available. Hai unha nova versión dispoñible.
An error has occured while refreshing the page. An error has occured while refreshing the page. Houbo un fallo ao actualizar a páxina.
Join group {group} Join group {group} Únete ao grupo {group}
Public preview Public preview Vista previa pública
On {instance} and other federated instances On {instance} and other federated instances En {instance} e outras instancias federadas
Error while subscribing to push notifications Error while subscribing to push notifications Fallou a subscrición ás notificacións push
Unsubscribe to browser push notifications Unsubscribe to browser push notifications Retirar subscrición ás notificacións push do navegdor
Activate browser push notifications Activate browser push notifications Activar notificacións push do navegador
You can't use push notifications in this browser. You can't use push notifications in this browser. Non podes usar notificacións push neste navegador.
Send notification e-mails Send notification e-mails Enviar emails de notificacións
Announcements and mentions notifications are always sent straight away. Announcements and mentions notifications are always sent straight away. As notificacións de mencións e anuncios sempre son enviadas de todas formas.
Weekly email summary Weekly email summary Email co resumo semanal
Receive one email for each activity Receive one email for each activity Recibir un email por cada actividade
Error while updating participation status inside this browser Error while updating participation status inside this browser Erro ao actualizar o estado de participación desde este navegador
We couldn't save your participation inside this browser. Not to worry, you have successfully confirmed your participation, we just couldn't save it's status in this browser because of a technical issue. We couldn't save your participation inside this browser. Not to worry, you have successfully confirmed your participation, we just couldn't save it's status in this browser because of a technical issue. Non puidemos gardar a túa participación neste navegador. Non te preocupes, confirmaches correctamente a túa participación, só que non puidemos gardar o estado neste navegador por algunha cuestión técnica.
Key English Galician
iCal Feed iCal Feed Fonte iCal
I create an identity I create an identity Creei unha identidade
ICS feed for events ICS feed for events Fonte ICS para eventos
ICS/WebCal Feed ICS/WebCal Feed Fonte ICS/WebCal
Identities Identities Identidades
Identity {displayName} created Identity {displayName} created Creouse a identidade {displayName}
Identity {displayName} deleted Identity {displayName} deleted Eliminada a identidade {displayName}
Identity {displayName} updated Identity {displayName} updated Identidade {displayName} actualizada
I don't have a Mobilizon account I don't have a Mobilizon account Non teño unha conta Mobilizon
If allowed by organizer If allowed by organizer Se permitido pola organización
If an account with this email exists, we just sent another confirmation email to {email} If an account with this email exists, we just sent another confirmation email to {email} Se existise unha conta con este email, enviaríamos outro email de confirmación a {email}
If this identity is the only administrator of some groups, you need to delete them before being able to delete this identity. If this identity is the only administrator of some groups, you need to delete them before being able to delete this identity. Se esta identidade é a única administradora dalgúns grupos, precisas eliminalos antes de poder eliminar esta identidade.
If you are being asked for your federated indentity, it's composed of your username and your instance. For instance, the federated identity for your first profile is: If you are being asked for your federated indentity, it's composed of your username and your instance. For instance, the federated identity for your first profile is: Se che preguntan pola túa identidade federada, esta componse do nome de usuaria e da instancia. Por exemplo, a identidade federada do teu primeiro perfil é:
If you have opted for manual validation of participants, Mobilizon will send you an email to inform you of new participations to be processed. You can choose the frequency of these notifications below. If you have opted for manual validation of participants, Mobilizon will send you an email to inform you of new participations to be processed. You can choose the frequency of these notifications below. Se optaches pola validación manual das participantes, Mobilizon enviarache un email para informarte das novas solicitudes a tratar. Podes escoller a frecuencia destas notificacións.
If you want, you may send a message to the event organizer here. If you want, you may send a message to the event organizer here. Se o desexas, aquí podes enviar unha mensaxe á organización do evento.
Ignore Ignore Ignorar
I have a Mobilizon account I have a Mobilizon account Teño unha conta Mobilizon
I have an account on another Mobilizon instance. I have an account on another Mobilizon instance. Teño unha conta noutra instancia Mobilizon.
Increase Increase
In person In person
Instance Instance Instancia
Instance administrator Instance administrator Administradora da instancia
Instance configuration Instance configuration Configuración da instancia
Instance feeds Instance feeds Fontes da instancia
Instance languages Instance languages Idiomas da instancia
Instance Long Description Instance Long Description Descrición longa da instancia
Instance Name Instance Name Nome da instancia
{instanceName} is an instance of {mobilizon_link}, a free software built with the community. {instanceName} is an instance of {mobilizon_link}, a free software built with the community. {instanceName} é unha instancia de {mobilizon_link}, software libre feito para a comunidade.
{instanceName} is an instance of the {mobilizon} software. {instanceName} is an instance of the {mobilizon} software. {instanceName} é unha instancia do software {mobilizon}.
Instance Privacy Policy Instance Privacy Policy Política de Privacidade da instancia

Loading…

User avatar XoseM

New translation

Mobilizon / FrontendGalician

7 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Galician
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Ignore
String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
js/src/i18n/gl.json, string 1028