Translation

Open a topic on our forum
English
Key English Galician Actions
No follower matches the filters No follower matches the filters Ningunha seguidora supera o filtro
@{username}'s follow request was rejected @{username}'s follow request was rejected A solicitude de seguimento de @{username} foi rexeitada
Followers will receive new public events and posts. Followers will receive new public events and posts. As seguidoras recibirán os novos eventos públicos e publicacións.
Manually approve new followers Manually approve new followers Aprobar manualmente novas solicitudes
An error has occured. Sorry about that. You may try to reload the page. An error has occured. Sorry about that. You may try to reload the page. Algo fallou, lamentámolo. Podes intentar recargar a páxina.
What can I do to help? What can I do to help? Que podo facer para axudar?
We improve this software thanks to your feedback. To let us know about this issue, two possibilities (both unfortunately require user account creation): We improve this software thanks to your feedback. To let us know about this issue, two possibilities (both unfortunately require user account creation): Melloramos este software grazas á túa colaboración. Infórmanos acerca deste asunto, tes dúas posibilidades (desafortunadamente as dúas requiren a creación dunha conta):
Please add as many details as possible to help identify the problem. Please add as many details as possible to help identify the problem. Por favor engade tódolos detalles posibles para axudarnos a identificar o problema.
Technical details Technical details Detalles técnicos
Error message Error message Mensaxe do erro
Error stacktrace Error stacktrace Informe do erro
The technical details of the error can help developers solve the problem more easily. Please add them to your feedback. The technical details of the error can help developers solve the problem more easily. Please add them to your feedback. Os detalles técnicos do erro axudan ás desenvolvedoras a solucionar o problema máis facilmente. Engádeos ao teu informe.
Error details copied! Error details copied! Detalles do erro copiados!
Copy details to clipboard Copy details to clipboard Copiar detalles ao portapapeis
{instanceName} is an instance of {mobilizon_link}, a free software built with the community. {instanceName} is an instance of {mobilizon_link}, a free software built with the community. {instanceName} é unha instancia de {mobilizon_link}, software libre feito para a comunidade.
Open a topic on our forum Open a topic on our forum Abrir un tema no noso foro
Open an issue on our bug tracker (advanced users) Open an issue on our bug tracker (advanced users) Abrir un informe no noso seguimento de fallos (usuarias avanzadas)
Unable to copy to clipboard Unable to copy to clipboard Non se puido copiar ao portapapeis
{count} km {count} km {count} km
City or region City or region Cidade ou rexión
Select a radius Select a radius Elixe o radio
Your city or region and the radius will only be used to suggest you events nearby. The event radius will consider the administrative center of the area. Your city or region and the radius will only be used to suggest you events nearby. The event radius will consider the administrative center of the area. A túa cidade ou rexión e o radio só se utilizará para suxerirche eventos próximos. O radio do evento será considerado desde o centro da área administrativa.
Your upcoming events Your upcoming events Os teus próximos eventos
Last published events Last published events Últimos eventos publicados
Events nearby Events nearby Pechar eventos
Within {number} kilometers of {place} |Within one kilometer of {place}|Within {number} kilometers of {place} |Menos dun quilómetro de {place}|A menos de {number} quilometros de {place}
@{username} @{username} @{username}
Yesterday Yesterday Onte
You created the event {event}. You created the event {event}. Creaches o evento {event}.
The event {event} was created by {profile}. The event {event} was created by {profile}. O evento {event} foi creado por {profile}.
You updated the event {event}. You updated the event {event}. Actualizaches o evento {event}.
Key English Galician Actions
On {date} starting at {startTime} On {date} starting at {startTime} O {date} comezando ás {startTime}
On {instance} and other federated instances On {instance} and other federated instances En {instance} e outras instancias federadas
Online Online
Online ticketing Online ticketing
Only accessible through link Only accessible through link Accesible só a través da ligazón
Only accessible through link (private) Only accessible through link (private) Só accesible desde a ligazón {private}
Only accessible to members of the group Only accessible to members of the group Accesible só para membros do grupo
Only alphanumeric lowercased characters and underscores are supported. Only alphanumeric lowercased characters and underscores are supported. Só se permiten caracteres alfanuméricos en minúsculas e trazo baixo.
Only group members can access discussions Only group members can access discussions Só os membros do grupo poden acceder ás conversas
Only group moderators can create, edit and delete events. Only group moderators can create, edit and delete events. Só os moderadores do grupo poden crear, editar e eliminar eventos.
Only group moderators can create, edit and delete posts. Only group moderators can create, edit and delete posts. Só as moderadoras do grupo poden crear, editar e eliminar publicacións.
Only Mobilizon instances can be followed
Only registered users may fetch remote events from their URL. Only registered users may fetch remote events from their URL.
Open Open Abrir
Open an issue on our bug tracker (advanced users) Open an issue on our bug tracker (advanced users) Abrir un informe no noso seguimento de fallos (usuarias avanzadas)
Open a topic on our forum Open a topic on our forum Abrir un tema no noso foro
Opened reports Opened reports Denuncias abertas
Or Or Ou
Ordered list Ordered list
Organized Organized Organizado
Organized by Organized by Organizado por
Organized by {name} Organized by {name} Organizado por {name}
Organized events Organized events
Organizer Organizer Organizador
Organizer notifications Organizer notifications Notificacións da organización
Organizers Organizers Organizado por
Other Other Outro
Other actions Other actions Outras accións
Other notification options: Other notification options: Outras opcións de notificación:
Other software may also support this. Other software may also support this. Outro software tamén podería soportar esto.

Loading…

User avatar XoseM

New translation

Mobilizon / FrontendGalician

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Galician
No related strings found in the glossary.

String information

Key
Open a topic on our forum
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/gl.json, string 834