Translation

{number} posts
English
Key English Finnish Actions
Explore events Explore events Tutustu tapahtumiin
#{tag} #{tag} #{tag}
No resources yet No resources yet Ei resursseja vielä
No posts yet No posts yet Ei julkaisuja vielä
No discussions yet No discussions yet Ei keskusteluja vielä
Add / Remove… Add / Remove… Lisää/poista…
You have been removed from this group's members. You have been removed from this group's members. Sinut on poistettu ryhmän jäsenistä.
Since you are a new member, private content can take a few minutes to appear. Since you are a new member, private content can take a few minutes to appear. Koska olet uusi jäsen, yksityisen sisällön näkymisessä voi kestää joitakin minuutteja.
Remove Remove Poista
Update Update Päivitä
Edited {ago} Edited {ago} Muokattu {ago}
[This comment has been deleted by it's author] [This comment has been deleted by it's author] [Kommentin kirjoittaja on poistanut kommentin]
Promote Promote Nosta
Demote Demote Häivytä
{number} members {number} members {number} jäsentä
{number} posts No posts|One post|{number} posts Ei julkaisuja|Yksi julkaisu|{number} julkaisua
Publication date Publication date Julkaisupäivä
Refresh profile Refresh profile Päivitä profiili
Suspend group Suspend group Estä ryhmä
Are you sure you want to <b>suspend</b> this group? As this group originates from instance {instance}, this will only remove local members and delete the local data, as well as rejecting all the future data. Are you sure you want to <b>suspend</b> this group? As this group originates from instance {instance}, this will only remove local members and delete the local data, as well as rejecting all the future data. Haluatko varmasti <b>estää</b> tämän ryhmän? Koska ryhmä toimii instanssilta {instance} käsin, estäminen poistaa siitä paikalliset jäsenet ja paikalliset tiedot sekä estää kaikki ryhmään liittyvät myöhemmät tiedot.
Are you sure you want to <b>suspend</b> this group? All members - including remote ones - will be notified and removed from the group, and <b>all of the group data (events, posts, discussions, todos…) will be irretrievably destroyed</b>. Are you sure you want to <b>suspend</b> this group? All members - including remote ones - will be notified and removed from the group, and <b>all of the group data (events, posts, discussions, todos…) will be irretrievably destroyed</b>. Haluatko varmasti <b>estää</b> tämän ryhmän? Kaikille jäsenille (myös muilla instanssilla oleville) ilmoitetaan asiasta ja heidät poistetaan ryhmästä, ja <b>kaikki ryhmän tiedot (tapahtumat, julkaisut, keskustelut, tehtävät jne.) poistetaan pysyvästi</b>.
Delete group Delete group Poista ryhmä
Are you sure you want to <b>completely delete</b> this group? All members - including remote ones - will be notified and removed from the group, and <b>all of the group data (events, posts, discussions, todos…) will be irretrievably destroyed</b>. Are you sure you want to <b>completely delete</b> this group? All members - including remote ones - will be notified and removed from the group, and <b>all of the group data (events, posts, discussions, todos…) will be irretrievably destroyed</b>. Haluatko varmasti <b>poistaa ryhmän kokonaan</b>? Kaikille jäsenille (myös muilla instanssilla oleville) ilmoitetaan asiasta ja heidät poistetaan ryhmästä, ja <b>kaikki ryhmän tiedot (tapahtumat, julkaisut, keskustelut, tehtävät jne.) poistetaan pysyvästi</b>.
Group display name Group display name Ryhmän näyttönimi
Federated Group Name Federated Group Name Ryhmän federaationimi
This is like your federated username (<code>{username}</code>) for groups. It will allow the group to be found on the federation, and is guaranteed to be unique. This is like your federated username (<code>{username}</code>) for groups. It will allow the group to be found on the federation, and is guaranteed to be unique. Tämä on ryhmän käyttäjätunnus (<code>{username}</code>) fediversumissa. Sen avulla ryhmä voidaan yksilöidysti löytää muiden instanssien kautta.
Banner Banner Banneri
Groups are spaces for coordination and preparation to better organize events and manage your community. Groups are spaces for coordination and preparation to better organize events and manage your community. Ryhmät ovat tapahtumien järjestämiseen, koordinointiin ja valmisteluun sekä yhteisön hallinnointiin tarkoitettuja tiloja.
Keep the entire conversation about a specific topic together on a single page. Keep the entire conversation about a specific topic together on a single page. Pidä kaikki aiheeseen liittyvä keskustelu samassa paikassa.
Create to-do lists for all the tasks you need to do, assign them and set due dates. Create to-do lists for all the tasks you need to do, assign them and set due dates. Luo tehtävälistoja, jaa tehtäviä ja aseta niille määräaikoja.
A place to store links to documents or resources of any type. A place to store links to documents or resources of any type. Paikka, johon voit tallentaa linkkejä dokumentteihin tai muihin resursseihin.
Key English Finnish Actions
Notification before the event Notification before the event Ilmoitus ennen tapahtumaa
Notification on the day of the event Notification on the day of the event Ilmoitus tapahtumapäivänä
Notifications Notifications Ilmoitukset
Notification settings Notification settings Ilmoitusasetukset
Notifications for manually approved participations to an event Notifications for manually approved participations to an event Ilmoitukset tapahtuman käsin hyväksytyistä osallistumisista
Notify participants Notify participants Ilmoita osallistujille
Notify the user of the change Notify the user of the change
No user matches the filter No user matches the filter
No user matches the filters No user matches the filters
Now, create your first profile: Now, create your first profile: Luo seuraavaksi ensimmäinen profiilisi:
{number} members {number} members {number} jäsentä
{number} memberships {number} memberships {number} jäsenyyttä
Number of places Number of places Paikkojen määrä
{number} organized events No organized events|One organized event|{number} organized events Ei järjestettyjä tapahtumia|Yksi järjestetty tapahtuma|{number} järjestettyä tapahtumaa
{number} participations No participations|One participation|{number} participations Ei osallistumisia|Yksi osallistuminen|{number} osallistumista
{number} posts No posts|One post|{number} posts Ei julkaisuja|Yksi julkaisu|{number} julkaisua
{number} seats left {number} seats left
OK OK OK
{old_group_name} was renamed to {group}. {old_group_name} was renamed to {group}. {old_group_name} nimettiin uudelleen ryhmäksi {group}.
Old password Old password Vanha salasana
On {date} On {date} {date}
On {date} ending at {endTime} On {date} ending at {endTime} {date}, päättyy {endTime}
On {date} from {startTime} to {endTime} On {date} from {startTime} to {endTime} {date} klo {startTime}–{endTime}
On {date} starting at {startTime} On {date} starting at {startTime} {date} klo {startTime}
On {instance} and other federated instances On {instance} and other federated instances Instanssi {instance} ja muilla federoiduilla instansseilla
Online Online
Online ticketing Online ticketing Lipunmyynti verkossa
Only accessible through link Only accessible through link Pääsy vain linkistä
Only accessible through link (private) Only accessible through link (private) Pääsy vain linkin kautta (yksityinen)
Only accessible to members of the group Only accessible to members of the group Pääsy vain ryhmän jäsenillä

Loading…

User avatar Stoori

New translation

Mobilizon / FrontendFinnish

a year ago
Browse all component changes
User avatar gunchleoc

Source string comment

Plural rule "misused" for 0 and 1

a year ago

Glossary

English Finnish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
{number} posts
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
js/src/i18n/fi.json, string 655