Translation

terms
English
Context English Catalan Actions
Event %{title} has been updated S'ha actualitzat {%title}
New title: %{title} Nou títol: %{title}
You requested a new password for your account on %{instance}. Algú ha soŀlicitat a %{instance} una contrasenya nova.
Warning Alerta
Confirm your participation to event %{title} Confirma que participaràs a l'activitat %{title}
terms An internal ID for your current selected identity Un identificador intern per la teva identitat actual
terms An internal user ID Un identificador intern
terms Any of the information we collect from you may be used in the following ways: Qualsevol informació que recollim de tu la podrem fer servir d'aquestes maneres:
terms Basic account information Informació bàsica del compte
terms Do not share any dangerous information over Mobilizon. No comparteixis informació perillosa a través de Mobilizon.
terms Do we disclose any information to outside parties? Revelem algun tipus d'informació a altri?
terms Do we use cookies? Fem servir cookies?
terms How do we protect your information? Com protegim la teva informació?
terms IPs and other metadata Adreces IP i altres metadades
terms Published events and comments Activitats i comentaris publicats
terms Retain the IP addresses associated with registered users no more than 12 months. Mantingues les adreces IP associades a usuàries registrades no més de 12 mesos.
terms Tokens to authenticate you Claus per autenticar-te
terms We also may retain server logs which include the IP address of every request to our server. També podem guardar registres del funcionament del servidor, que poden incloure l'adreça IP de cada petició que rep.
terms We store the following information on your device when you connect: Desem aquesta informació al teu dispositiu quan et connectes:
terms We will make a good faith effort to: Ens esforçarem de bona fe per a:
terms What do we use your information for? Per a què fem servir la teva informació?
terms What is our data retention policy? Quina és la nostra política de retenció de dades?
terms You may irreversibly delete your account at any time. Pots esborrar el teu compte irreversiblement en qualsevol moment.
terms Changes to our Privacy Policy Canvis a la nostra política de privacitat
terms If this server is in the EU or the EEA: Our site, products and services are all directed to people who are at least 16 years old. If you are under the age of 16, per the requirements of the GDPR (<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/General_Data_Protection_Regulation">General Data Protection Regulation</a>) do not use this site. Si aquest servidor està a la Unió Europea o a l'Arèa Econòmica Europea (inclou Noruega, Islàndia, Liechtenstein): Els nostres lloc, productes i serveis, estan tots dirigits a persones majors de 16 anys. Si tens menys de 16 anys d'edat, seguint les obligacions de la GDPR (<a href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Reglament_General_de_Protecci%C3%B3_de_Dades">Reglament General de Protecció de Dades</a>), si us plau, no facis servir aquest lloc.
terms If this server is in the USA: Our site, products and services are all directed to people who are at least 13 years old. If you are under the age of 13, per the requirements of COPPA (<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Children%27s_Online_Privacy_Protection_Act">Children's Online Privacy Protection Act</a>) do not use this site. Si aquest servidor està als USA: Els nostres llocs, productes i serveis estan dirigits a persones d'almenys 13 anys d'edat. Si tens menys de 13 anys, seguint les obligacions de la COPPA (<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Children%27s_Online_Privacy_Protection_Act">Llei de protecció de la privacitat online dels infants</a>), si us plau, no facis servir aquest lloc.
terms If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page. Si decidim canviar la nostra política de privacitat publicarem els canvis en aquesta pàgina.
terms Law requirements can be different if this server is in another jurisdiction. Els requisits legals poden diferir si aquest servidor cau dins d'una altra jurisdicció.
terms Site usage by children Ús del lloc per part d'infants
terms The email address you provide may be used to send you information, updates and notifications about other people
interacting with your content or sending you messages and to respond to inquiries, and/or other requests or
questions.
L'adreça de correu que proporcionis la podrem fer servir per enviar-te informació, actualitzacions i notificacions sobre
altres persones que interaccionin amb tu via missatges o amb el teu contingut, i per respondre a consultes o
soŀlicituds o preguntes.
terms To aid moderation of the community, for example comparing your IP address with other known ones to determine ban
evasion or other violations.
Per facilitar les tasques de moderació, per exemple, per comparar la teva IP amb d'altres conegudes per determinar
evasió d'un bloqueig o altres violacions de les condicions.

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

Mobilizon / BackendCatalan

4 months ago
User avatar fadelkon

New translation

Mobilizon / BackendCatalan

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

String information

Context
terms
Flags
elixir-autogen, elixir-format
Source string location
lib/web/templates/api/privacy.html.heex:93
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
priv/gettext/ca/LC_MESSAGES/default.po, string 36