Translation

terms
English
Context English Catalan Actions
terms If we make major changes, we will notify our users in a clear and prominent manner. Minor changes may only be highlighted in the footer of our website. It is your responsibility to check the website regularly for changes to these Terms. Si fem canvis importants els notificarem a totes les usuàries de forma clara i visible. Els canvis menors pot ser que només apareguin destacats al peu de pàgina. És la vostra responsabilitat comprovar el web regularment per assabentar-vos dels canvis de les Condicions.
terms In order to make <b>%{instance_name}</b> a great place for all of us, please do not post, link and otherwise make available on or through the Service any of the following: Per tal de fer <b>%{instance_name}</b> un lloc agradable per a tothom, absteniu-vos de publicar, enllaçar, o fer disponible de qualsevol altra manera al Servei o a través d'ell:
terms Private information of any third party (e.g., addresses, phone numbers, email addresses, Social Security numbers and credit card numbers); and Informació privada d'altri (ex.: adreces postals o de correu, números de telèfon, números d'identitat o de targetes bancàries, etc.); ni
terms Since Mobilizon is a distributed network, it is possible, depending on the visibility rules set to your content, that your content has been distributed to other Mobilizon instances. When you delete your content, we will request those other instances to also delete the content. Our responsibility on the content being deleted from those other instances ends here. If for some reason, some other instance does not delete the content, we cannot be held responsible. Com que Mobilizon és una xarxa distribuïda, és possible que les regles de visibilitat del vostre contingut hagi estat distribuït cap a altres instàncies de Mobilizon. Quan esborreu un contingut, demanem a aquestes altres instàncies que també l'esborrin, però no hi podem fer més. Si per qualsevol motiu alguna instància no respecta aquesta petició, no ens en podem fer responsables.
terms These Terms constitute the entire agreement between you and <b>%{instance_name}</b> regarding the use of the Service, superseding any prior agreements between you and <b>%{instance_name}</b> relating to your use of the Service. Aquestes Condicions constitueixen l'acord íntegre relatiu a l'ús del Servei entre entre vós i <b>%{instance_name}</b>, i substitueix qualsevol altre acord previ.
terms This Service runs on a Mobilizon instance. This source code is licensed under an <a href="https://tldrlegal.com/license/gnu-affero-general-public-license-v3-(agpl-3.0)">AGPLv3 license</a> which means you are allowed to and even encouraged to take the source code, modify it and use it. Aquest Servei executa una instància de Mobilizon. El seu codi font està llicenciat amb <a href="https://tldrlegal.com/license/gnu-affero-general-public-license-v3-(agpl-3.0)">la llicència AGPLv3</a>, que vol dir que teniu dret i se us anima a usar, consultar, modificar i distribuir-ne el codi font.
terms Viruses, corrupted data or other harmful, disruptive or destructive files or code. Virus, dades corrompudes o qualsevol altre tipus de malware o arxius destructius o nocius.
terms You can remove the content that you posted by deleting it. Once you delete your content, it will not appear on the Service, but copies of your deleted content may remain in our system or backups for some period of time. Web server access logs might also be stored for some time in the system. Podeu esborrar el contingut que hàgiu publicat. Un cop fet, ja no apareixerà al Servei, però pot ser que en quedin còpies actives dins del propi sistema o de seguretat, durant un temps limitat. Els registres d'accés al servidor de correu també son subjectes de ser conservats dins el sistema durant un temps.
terms Questions or comments about the Service may be directed to us at %{contact} Podeu dirigir-vos a %{contact} per qualsevol pregunta o comentari sobre el Servei
terms Source code Codi font
terms We love feedback. Please let us know what you think of the Service, these Terms and, in general, <b>%{instance_name}</b>. Ens encanten les valoracions i els comentaris. Feu-nos saber què en penseu del Servei, aquestes Condicions, i, en general, de <b>%{instance_name}</b>.
terms Instance administrators (and community moderators, given the relevant access) are responsible for monitoring and acting on flagged content and other user reports, and have the right and responsibility to remove or edit content that is not aligned to this Instance set of rules, or to suspend, block or ban (temporarily or permanently) any account, community, or instance for breaking these terms, or for other behaviours that they deem inappropriate, threatening, offensive, or harmful. Les persones que administren la instància, juntament amb les que hagin estat atorgades privilegis de moderació de la comunitat, són responsables de vigilar i actuar sobre contingut denunciat per les persones usuàries, revisar altres informes o denúncies, i tenen el dret i la responsaiblitat d'esborrar o modificar el contingut que no s'aliniï amb el conjunt de normes d'aquesta instància, així com suspendre, bloquejar o prohibir (temporalment o permanent) qualsevol compte, comunitat o instància que trenqui aquestes condicions, com també altres comportaments no descrits però que siguin considerats inapropiats, amenaçadors, ofensius o nocius.
terms <b>%{instance_name}</b> will not use or transmit or resell your personal data <b>%{instance_name}</b> no fa profit de les vostres dades personals
terms If you discover or suspect any Service security breaches, please let us know as soon as possible. For security holes in the Mobilizon software itself, please contact <a href="https://framagit.org/framasoft/mobilizon/">its contributors</a> directly. Si sospiteu o descobriu errors de seguretat al Servei, feu-nos-ho saber el més aviat possible. Si el forat de seguretat és del software Mobilizon en si i no de la instància, contacteu-ne <a href="https://framagit.org/framasoft/mobilizon/">la comunitat de contribuïdores</a> directament.
terms Instance administrators should ensure that every community hosted on the instance is properly moderated according to the defined rules. Les persones administradores de la instància han d'assegurar-se que les comunitats allotjades són moderades segons les normes definides.
terms Originally adapted from the <a href="https://joindiaspora.com/terms">Diaspora*</a> and <a href="https://github.com/appdotnet/terms-of-service">App.net</a> privacy policies, also licensed under <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-SA</a>. Adaptades originalment de <a href="https://joindiaspora.com/terms">les polítiques de privacitat de Diaspora*</a> i <a href="https://github.com/appdotnet/terms-of-service">les de App.net</a> llicenciades també amb <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-SA</a>.
terms Originally adapted from the <a href="https://mastodon.social/terms">Mastodon</a> and <a href="https://github.com/discourse/discourse">Discourse</a> privacy policies, also licensed under <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-SA</a>. Adaptades originalment de les <a href="https://mastodon.social/terms">polítiques de privacitat de Mastodon</a> i <a href="https://github.com/discourse/discourse">les de Discourse</a>, llicenciades també amb <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-SA</a>.
terms Short version Versió curta
terms The service is provided without warranties and these terms may change in the future El servei s'ofereix sense garanties i les condicions poden canviar en el futur
terms This document is licensed under <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-SA</a>. It was last updated June 18, 2020. Aquest document està llicenciat amb <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-SA</a>. Va ser actualitzat per darrer cop del 18 de juny de 2020.
terms This document is licensed under <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-SA</a>. It was last updated June 22, 2020. Aquest document està llicenciat amb <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-SA</a>. Va ser actualitzat per darrer cop del 22 de juny de 2020.
terms You must respect other people and <b>%{instance_name}</b>'s rules when using the service Quan useu el servei heu de respectar les altres persones i les normes de <b>%{instance_name}</b>
terms You must respect the law when using <b>%{instance_name}</b> Quan feu servir <b>%{instance_name}</b> heu de respectar la llei
terms Your content is yours El teu contingut et pertany
Confirm my e-mail address Confirma la meva adreça de correu
Confirm your e-mail Confirma l'adreça de correu
Hi there! You just registered to join this event: « %{title} ». Please confirm the e-mail address you provided: Hola! Acabes d'apuntar-te a aquesta activitat: « %{title} ». Si us plau, confirma l'adreça de correu que has introduït:
Need help? Is something not working as expected? Necessites ajuda? Alguna cosa no funciona?
You created an account on <b>%{host}</b> with this email address. You are one click away from activating it. Has creat un compte a %{host} amb aquest mail. Estàs a un clic d'activar-lo.
New report on <b>%{instance}</b> Nova denúncia a %{instance}
The email address for your account on <b>%{host}</b> is being changed to: L'adreça de correu pel teu compte a <b>%{host}</b> s'està canviant a:

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

Mobilizon / BackendCatalan

4 months ago
User avatar fadelkon

Translation changed

Mobilizon / BackendCatalan

a year ago
User avatar fadelkon

Translation changed

Mobilizon / BackendCatalan

a year ago
User avatar fadelkon

New translation

Mobilizon / BackendCatalan

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

String information

Context
terms
Flags
elixir-autogen, elixir-format
Source string location
lib/web/templates/api/terms.html.heex:321
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
priv/gettext/ca/LC_MESSAGES/default.po, string 111