Translation

English
English Catalan Actions
Group %{group} was reported S'ha denunciat el grup %{group}
Group reported Grup denunciat
Profile %{profile} was reported S'ha denunciat el perfil %{profile}
Profile reported Perfil denunciat
You have now confirmed your participation. Update your calendar, because you're on the guest list now! Has confirmat la teva participació. Actualitza't l'agenda, perquè estàs a la llista de convidades!
A text is required for the post Cal un text per la publicació
A title is required for the post Cal un títol per la publicació
%{name} (%{domain}) just requested to follow your instance. %{name} (%{domain}) acaba de demanar-vos poder seguir la vostra instància.
%{name} requests to follow your instance %{name} demana poder seguir la vostra instància
If you accept, this instance will receive all of your public events. Si accepteu, la instància rebrà totes les vostres activitats públiques.
Instance %{name} (%{domain}) requests to follow your instance La instància %{name} (%{domain}) soŀlicita poder seguir la vostra instància
To accept this invitation, head over to the instance's admin settings. Per acceptar la invitació, ves a la configuració d'administració de la instància.
Want to connect? Voleu connectar-vos?
Note: %{name} (%{domain}) following you doesn't necessarily imply that you follow this instance, but you can ask to follow them too. Nota: que us segueixi %{name} (%{domain}) no implica que vosaltres la seguiu, però podeu demanar de seguir-la també.
Hi there! You just registered to join this event: « <b>%{title}</b> ». Please confirm the e-mail address you provided: Hola! Acabes de demanar participar en « <b>%{title}</b> ». Si us plau, confirma l'adreça que has posat:
You issued a request to attend <b>%{title}</b>. Has soŀlicitat assistir a <b>%{title}</b>.
Event title Activitat
There have been changes for <b>%{title}</b> so we'd thought we'd let you know. Hem pensat d'avisar-te dels canvis que hi ha hagut a <b>%{title}</b>.
This page is not correct La pàgina no és correcta
We're sorry, but something went wrong on our end. Ho sentim, s'ha produït un error al nostre costat.
This is a demonstration site to test Mobilizon. Aquesta és una web de proves per provar la beta de Mobilizon.
%{name}'s feed El flux de %{name}
%{actor}'s private events feed on %{instance} El flux d'activitats privades de %{actor} a %{instance}
%{actor}'s public events feed on %{instance} El flux d'activitats públiques de %{actor} a %{instance}
Feed for %{email} on %{instance} Flux de %{email} a %{instance}
If the issue persists, you may contact the server administrator at %{contact}.
If the issue persists, you may try to contact the server administrator.
Technical details
The Mobilizon server %{instance} seems to be temporarily down. Sembla ser que el servidor de Mobilizon està temporalment inaccessible.
Public feed for %{instance}
The password you have choosen is too short. Please make sure your password contains at least 6 charaters.

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

Mobilizon / BackendCatalan

2 months ago
User avatar fadelkon

Translation changed

Mobilizon / BackendCatalan

a year ago
User avatar fadelkon

New translation

Mobilizon / BackendCatalan

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
elixir-autogen, elixir-format
Source string location
lib/web/templates/email/event_participation_rejected.html.heex:47
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
priv/gettext/ca/LC_MESSAGES/default.po, string 222