Translation

English
English Catalan Actions
Confirm new email Confirma la nova adreça
End Final
Event update! S'ha actualitzat l'activitat!
Flagged comments Comentaris denunciats
Good news: one of the event organizers just approved your request. Update your calendar, because you're on the guest list now! Bones notícies: alguna de les organitzadores de l'activitat t'ha aprovat la soŀlicitud de participar-hi. Ja t'ho pots apuntar a l'agenda, estàs a la llista d'assistents!
Hi there! It seems like you wanted to change the email address linked to your account on <b>%{instance}</b>. If you still wish to do so, please click the button below to confirm the change. You will then be able to log in to %{instance} with this new email address. Ei hola! Sembla que vols canviar l'adreça de correu vinculada al teu compte de <b>%{instance}</b>. Si és així, fes clic al botó de sota per confirmar el canvi. Un cop fet, podràs iniciar sessió a %{instance} amb aquesta nova adreça.
Hi there! Just a quick note to confirm that the email address linked to your account on %{host} has been changed from this one to: Ep! Només confirmar que ha canviat el correu vinculat al teu compte a %{host}. Ara és:
If you did not trigger this change yourself, it is likely that someone has gained access to your %{host} account. Please log in and change your password immediately. If you cannot login, contact the admin on %{host}. Si no has fet aquest canvi tu mateix/a, és possible que algú hagi aconseguit accés al teu compte de %{host}. Si us plau, entra-hi i canvia la teva contrasenya de seguida. Si no pots entrar, contacta amb les admins de %{host}.
If you didn't trigger the change yourself, please ignore this message. Your password won't be changed until you click the link above. Si no has fet aquest canvi, pots ignorar aquest missatge. La teva contrasenya es mantindrà si no cliques l'enllaç de sobre.
If you didn't trigger this email, you may safely ignore it. Si no has demanat això, sisplau ignora aquest correu.
If you wish to cancel your attendance, visit the event page through the link above and click the « Attending » button. Si has de canceŀlar la teva participació, accedeix a l'activitat per l'enllaç de dalt i clica al botó de participació.
Learn more about Mobilizon here! Per aprendre més de Mobilizon.
Location Ubicació
Location address was removed L'adreça postal ha estat esborrada
Manage pending requests Gestiona les soŀlicituds pendents
Nearly there! Hi ets a prop!
New email confirmation Nova confirmació de correu
Reasons for report Motius de l'informe
Someone on <b>%{instance}</b> reported the following content for you to analyze: Algú a %{instance} ha denunciat el contingut següent.
Sorry! You're not going. Ho sentim! No hi podràs anar.
Start Inici
There have been changes for %{title} so we'd thought we'd let you know. Hi ha hagut canvis a %{title} i et volíem avisar.
This event has been cancelled by its organizers. Sorry! Les organitzadores d'aquesta activitat l'han canceŀlada. Ho sentim!
This event has been confirmed S'ha confirmat l'activitat
This event has yet to be confirmed: organizers will let you know if they do confirm it. Aquesta activitat encara no està confirmada: l'organització t'ho farà saber si la confirmen.
Unfortunately, the organizers rejected your request. Malauradament, les organitzadores han rebutjat la teva participació.
Verify your email address Verifica l'adreça de correu
View report Mostra la denúncia
View report: Mostra la denúncia
Visit event page Vés a la pàgina d'activitat
Visit the updated event page Vés a la pàgina d'activitat actualitzada

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

Mobilizon / BackendCatalan

4 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
elixir-autogen, elixir-format
Source string location
lib/web/templates/email/registration_confirmation.html.heex:18 lib/web/templates/email/registration_confirmation.text.eex:1
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
priv/gettext/ca/LC_MESSAGES/default.po, string 149