Translation

English
Context English Catalan Actions
This event has yet to be confirmed: organizers will let you know if they do confirm it. Aquesta activitat encara no està confirmada: l'organització t'ho farà saber si la confirmen.
Unfortunately, the organizers rejected your request. Malauradament, les organitzadores han rebutjat la teva participació.
Verify your email address Verifica l'adreça de correu
View report Mostra la denúncia
View report: Mostra la denúncia
Visit event page Vés a la pàgina d'activitat
Visit the updated event page Vés a la pàgina d'activitat actualitzada
Visit the updated event page: %{link} Vés a l'activitat actualitzada a %{link}
What's up today? Què fan avui?
Would you wish to update or cancel your attendance, simply access the event page through the link above and click on the Attending button. Si desitges actualitzar o canceŀlar la teva assistència , entra a la pàgina de l'activitat amb l'enllaç d'amunt i clica al botó de participació.
You are receiving this email because you chose to get notifications for pending attendance requests to your events. You can disable or change your notification settings in your user account settings under « Notifications ». Has rebut aquest correu perquè tens configurat de rebre notificacions per a les soŀlicituds de participació a les activitats que organitzes. Pots deshabilitar o canviar la configuració de les notificacions en les opcions del compte, a l'apartat «Notificacions».
You issued a request to attend %{title}. Has soŀlicitat participar a %{title}.
You recently requested to attend %{title}. Has soŀlicitat participar a l'activitat %{title}.
You're going! T'han acceptat!
If you didn't trigger the change yourself, please ignore this message. Si no has fet tu aquest canvi, pots ignorar aquest missatge.
If you feel this is an error, you may contact the group's administrators so that they can add you back. Si creus que es tracta d'un error, pots contactar l'equip d'administració del grup per tal que et tornin a afegir.
You have been removed from group %{group} T'han tret del grup %{group}
You have been removed from group %{group}. You will not be able to access this group's private content anymore. T'han esborrat del grup %{group}. Ja no pots accedir al seu contingut privat.
<b>%{inviter}</b> just invited you to join their group %{link_start}<b>%{group}</b>%{link_end} <b>%{inviter}</b> t'acaba de convidar de ficar-te al seu grup %{link_start}<b>%{group}</b>%{link_end}
You have been removed from group %{link_start}<b>%{group}</b>%{link_end}. You will not be able to access this group's private content anymore. T'han esborrat del grup %{link_start}<b>%{group}</b>%{link_end}. Ja no pots accedir al seu contingut privat.
As this group was located on another instance, it will continue to work for other instances than this one. Com que aquest grup estava ubicat en una altra instància, només queda suspès en aquesta.
As this group was located on this instance, all of it's data has been irretrievably deleted. Com que aquest grup estava ubicat en aquesta instància, totes les seves dades han estat esborrades irreversiblement.
The group %{group} has been suspended on %{instance}! El grup %{group} ha estat suspès a %{instance}!
Your instance's moderation team has decided to suspend %{group_name} (%{group_address}). You are no longer a member of this group. L'equip de moderació de la teva instància ha decidit suspendre el grup %{group_name} (%{group_address}). Ja no formes part del grup.
The group %{group} has been suspended on %{instance} El grup %{group} ha estat suspès a %{instance}
terms By accessing or using the Service, this means you agree to be bound by all the terms below. If these terms are in any way unclear, please let us know by contacting %{contact}. Accedint o usant el Servei, confirmes implícitament que et compromets a les condicions següents. Si les condicions no et resulten clares, contacta a %{contact}.
terms For information about how we collect and use information about users of the Service, please check our <a href="/privacy">privacy policy</a>. Pots obtenir més informació sobre com recollim i usem informació de les persones usuàries del servei a <a href="/privacy">la nostra política de privacitat</a>.
terms If you continue to use the Service after the revised Terms go into effect, you accept the revised Terms. Continuar fent servir el Servei després que les Condicions revisades hagin entrat en vigor, implica l'acceptació d'aquestes noves Condicions.
terms If you delete this information, you need to login again. Si esborres aquesta informació hauràs de tornar a iniciar sessió.
terms If you're not connected, we don't store any information on your device, unless you participate in an event anonymously. In this specific case we store the hash of an unique identifier for the event and participation status in your browser so that we may display participation status. Deleting this information will only stop displaying participation status in your browser. Si no estat connectat, no emmagatzemem cap informació en el teu dispositiu, tret que participis anònimament en una activitat. En aquest cas específic, desem el resum (hash) d'un identificador únic de l'activitat i el teu estat d'assistència en el navegador, de manera que ho puguem mostrar sense que tinguis cap sessió oberta. L'única conseqüència d'esborrar aquesta informació és que deixarem de mostrar el teu estat d'assistència en el teu navegador.
terms Note: This information is stored in your localStorage and not your cookies. Nota: Aquesta informació es desa en l'emmagatzematge local (local storage) i no en les cookies.

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

Mobilizon / BackendCatalan

8 months ago
User avatar fadelkon

New translation

Mobilizon / BackendCatalan

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
Add Afegeix Mobilizon

String information

Flags
elixir-autogen, elixir-format
Source string location
lib/web/templates/email/group_member_removal.html.heex:64 lib/web/templates/email/group_member_removal.text.eex:5
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
priv/gettext/ca/LC_MESSAGES/default.po, string 173