Translation

terms
English
Context English Catalan Actions
terms Viruses, corrupted data or other harmful, disruptive or destructive files or code. Virus, dades corrompudes o qualsevol altre tipus de malware o arxius destructius o nocius.
terms You can remove the content that you posted by deleting it. Once you delete your content, it will not appear on the Service, but copies of your deleted content may remain in our system or backups for some period of time. Web server access logs might also be stored for some time in the system. Podeu esborrar el contingut que hàgiu publicat. Un cop fet, ja no apareixerà al Servei, però pot ser que en quedin còpies actives dins del propi sistema o de seguretat, durant un temps limitat. Els registres d'accés al servidor de correu també son subjectes de ser conservats dins el sistema durant un temps.
terms Questions or comments about the Service may be directed to us at %{contact} Podeu dirigir-vos a %{contact} per qualsevol pregunta o comentari sobre el Servei
terms Source code Codi font
terms We love feedback. Please let us know what you think of the Service, these Terms and, in general, <b>%{instance_name}</b>. Ens encanten les valoracions i els comentaris. Feu-nos saber què en penseu del Servei, aquestes Condicions, i, en general, de <b>%{instance_name}</b>.
terms Instance administrators (and community moderators, given the relevant access) are responsible for monitoring and acting on flagged content and other user reports, and have the right and responsibility to remove or edit content that is not aligned to this Instance set of rules, or to suspend, block or ban (temporarily or permanently) any account, community, or instance for breaking these terms, or for other behaviours that they deem inappropriate, threatening, offensive, or harmful. Les persones que administren la instància, juntament amb les que hagin estat atorgades privilegis de moderació de la comunitat, són responsables de vigilar i actuar sobre contingut denunciat per les persones usuàries, revisar altres informes o denúncies, i tenen el dret i la responsaiblitat d'esborrar o modificar el contingut que no s'aliniï amb el conjunt de normes d'aquesta instància, així com suspendre, bloquejar o prohibir (temporalment o permanent) qualsevol compte, comunitat o instància que trenqui aquestes condicions, com també altres comportaments no descrits però que siguin considerats inapropiats, amenaçadors, ofensius o nocius.
terms <b>%{instance_name}</b> will not use or transmit or resell your personal data <b>%{instance_name}</b> no fa profit de les vostres dades personals
terms If you discover or suspect any Service security breaches, please let us know as soon as possible. For security holes in the Mobilizon software itself, please contact <a href="https://framagit.org/framasoft/mobilizon/">its contributors</a> directly. Si sospiteu o descobriu errors de seguretat al Servei, feu-nos-ho saber el més aviat possible. Si el forat de seguretat és del software Mobilizon en si i no de la instància, contacteu-ne <a href="https://framagit.org/framasoft/mobilizon/">la comunitat de contribuïdores</a> directament.
terms Instance administrators should ensure that every community hosted on the instance is properly moderated according to the defined rules. Les persones administradores de la instància han d'assegurar-se que les comunitats allotjades són moderades segons les normes definides.
terms Originally adapted from the <a href="https://joindiaspora.com/terms">Diaspora*</a> and <a href="https://github.com/appdotnet/terms-of-service">App.net</a> privacy policies, also licensed under <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-SA</a>. Adaptades originalment de <a href="https://joindiaspora.com/terms">les polítiques de privacitat de Diaspora*</a> i <a href="https://github.com/appdotnet/terms-of-service">les de App.net</a> llicenciades també amb <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-SA</a>.
terms Originally adapted from the <a href="https://mastodon.social/terms">Mastodon</a> and <a href="https://github.com/discourse/discourse">Discourse</a> privacy policies, also licensed under <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-SA</a>. Adaptades originalment de les <a href="https://mastodon.social/terms">polítiques de privacitat de Mastodon</a> i <a href="https://github.com/discourse/discourse">les de Discourse</a>, llicenciades també amb <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-SA</a>.
terms Short version Versió curta
terms The service is provided without warranties and these terms may change in the future El servei s'ofereix sense garanties i les condicions poden canviar en el futur
terms This document is licensed under <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-SA</a>. It was last updated June 18, 2020. Aquest document està llicenciat amb <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-SA</a>. Va ser actualitzat per darrer cop del 18 de juny de 2020.
terms This document is licensed under <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-SA</a>. It was last updated June 22, 2020. Aquest document està llicenciat amb <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-SA</a>. Va ser actualitzat per darrer cop del 22 de juny de 2020.
terms You must respect other people and <b>%{instance_name}</b>'s rules when using the service Quan useu el servei heu de respectar les altres persones i les normes de <b>%{instance_name}</b>
terms You must respect the law when using <b>%{instance_name}</b> Quan feu servir <b>%{instance_name}</b> heu de respectar la llei
terms Your content is yours El teu contingut et pertany
Confirm my e-mail address Confirma la meva adreça de correu
Confirm your e-mail Confirma l'adreça de correu
Hi there! You just registered to join this event: « %{title} ». Please confirm the e-mail address you provided: Hola! Acabes d'apuntar-te a aquesta activitat: « %{title} ». Si us plau, confirma l'adreça de correu que has introduït:
Need help? Is something not working as expected? Necessites ajuda? Alguna cosa no funciona?
You created an account on <b>%{host}</b> with this email address. You are one click away from activating it. Has creat un compte a %{host} amb aquest mail. Estàs a un clic d'activar-lo.
New report on <b>%{instance}</b> Nova denúncia a %{instance}
The email address for your account on <b>%{host}</b> is being changed to: L'adreça de correu pel teu compte a <b>%{host}</b> s'està canviant a:
You requested a new password for your account on <b>%{instance}</b>. Algú ha soŀlicitat a %{instance} una contrasenya nova.
Please do not use it for real purposes. No ho facis servir més que proves, sisplau
Would you wish to cancel your attendance, visit the event page through the link above and click the « Attending » button. Si has de canceŀlar la teva participació, accedeix a l'activitat per l'enllaç de dalt i clica al botó de participació.
%{instance} is powered by Mobilizon. %{instance} és un servidor de Mobilizon.
<b>%{instance}</b> is powered by Mobilizon. %{instance} és un servidor de Mobilizon.
A request is pending! Una soŀlicitud pendent!

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

Mobilizon / BackendCatalan

4 months ago
User avatar fadelkon

Translation changed

Mobilizon / BackendCatalan

a year ago
User avatar fadelkon

New translation

Mobilizon / BackendCatalan

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

String information

Context
terms
Flags
elixir-autogen, elixir-format
Source string location
lib/web/templates/api/terms.html.heex:21
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
priv/gettext/ca/LC_MESSAGES/default.po, string 117