Translation

English
Context English Catalan
terms Originally adapted from the <a href="https://mastodon.social/terms">Mastodon</a> and <a href="https://github.com/discourse/discourse">Discourse</a> privacy policies, also licensed under <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-SA</a>. Adaptades originalment de les <a href="https://mastodon.social/terms">polítiques de privacitat de Mastodon</a> i <a href="https://github.com/discourse/discourse">les de Discourse</a>, llicenciades també amb <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-SA</a>.
terms Short version Versió curta
terms The service is provided without warranties and these terms may change in the future El servei s'ofereix sense garanties i les condicions poden canviar en el futur
terms This document is licensed under <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-SA</a>. It was last updated June 18, 2020. Aquest document està llicenciat amb <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-SA</a>. Va ser actualitzat per darrer cop del 18 de juny de 2020.
terms This document is licensed under <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-SA</a>. It was last updated June 22, 2020. Aquest document està llicenciat amb <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">CC BY-SA</a>. Va ser actualitzat per darrer cop del 22 de juny de 2020.
terms You must respect other people and <b>%{instance_name}</b>'s rules when using the service Quan useu el servei heu de respectar les altres persones i les normes de <b>%{instance_name}</b>
terms You must respect the law when using <b>%{instance_name}</b> Quan feu servir <b>%{instance_name}</b> heu de respectar la llei
terms Your content is yours El teu contingut et pertany
Confirm my e-mail address Confirma la meva adreça de correu
Confirm your e-mail Confirma l'adreça de correu
Hi there! You just registered to join this event: « %{title} ». Please confirm the e-mail address you provided: Hola! Acabes d'apuntar-te a aquesta activitat: « %{title} ». Si us plau, confirma l'adreça de correu que has introduït:
Need help? Is something not working as expected? Necessites ajuda? Alguna cosa no funciona?
You created an account on <b>%{host}</b> with this email address. You are one click away from activating it. Has creat un compte a %{host} amb aquest mail. Estàs a un clic d'activar-lo.
New report on <b>%{instance}</b> Nova denúncia a %{instance}
The email address for your account on <b>%{host}</b> is being changed to: L'adreça de correu pel teu compte a <b>%{host}</b> s'està canviant a:
You requested a new password for your account on <b>%{instance}</b>. Algú ha soŀlicitat a %{instance} una contrasenya nova.
Please do not use it for real purposes. No ho facis servir més que proves, sisplau
Would you wish to cancel your attendance, visit the event page through the link above and click the « Attending » button. Si has de canceŀlar la teva participació, accedeix a l'activitat per l'enllaç de dalt i clica al botó de participació.
%{instance} is powered by Mobilizon. %{instance} és un servidor de Mobilizon.
<b>%{instance}</b> is powered by Mobilizon. %{instance} és un servidor de Mobilizon.
A request is pending! Una soŀlicitud pendent!
An event is upcoming! S'apropa una activitat!
Confirm new email Confirma la nova adreça
End Final
Event update! S'ha actualitzat l'activitat!
Flagged comments Comentaris denunciats
Good news: one of the event organizers just approved your request. Update your calendar, because you're on the guest list now! Bones notícies: alguna de les organitzadores de l'activitat t'ha aprovat la soŀlicitud de participar-hi. Ja t'ho pots apuntar a l'agenda, estàs a la llista d'assistents!
Hi there! It seems like you wanted to change the email address linked to your account on <b>%{instance}</b>. If you still wish to do so, please click the button below to confirm the change. You will then be able to log in to %{instance} with this new email address. Ei hola! Sembla que vols canviar l'adreça de correu vinculada al teu compte de <b>%{instance}</b>. Si és així, fes clic al botó de sota per confirmar el canvi. Un cop fet, podràs iniciar sessió a %{instance} amb aquesta nova adreça.
Hi there! Just a quick note to confirm that the email address linked to your account on %{host} has been changed from this one to: Ep! Només confirmar que ha canviat el correu vinculat al teu compte a %{host}. Ara és:
If you did not trigger this change yourself, it is likely that someone has gained access to your %{host} account. Please log in and change your password immediately. If you cannot login, contact the admin on %{host}. Si no has fet aquest canvi tu mateix/a, és possible que algú hagi aconseguit accés al teu compte de %{host}. Si us plau, entra-hi i canvia la teva contrasenya de seguida. Si no pots entrar, contacta amb les admins de %{host}.
If you didn't trigger the change yourself, please ignore this message. Your password won't be changed until you click the link above. Si no has fet aquest canvi, pots ignorar aquest missatge. La teva contrasenya es mantindrà si no cliques l'enllaç de sobre.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

XML markup

XML tags in translation do not match source

Reset

Glossary

English Catalan
instance instància Mobilizon

String information

Flags
elixir-format
Source string location
lib/web/templates/email/password_reset.html.heex:38
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
priv/gettext/ca/LC_MESSAGES/default.po, string 127