Translation

English
English Polish Actions
must be accepted musi być zaakceptowany
has invalid format ma niewłaściwy format
has an invalid entry ma nieprawidłowy wpis
is reserved jest zarezerwowany
does not match confirmation nie pasuje do potwierdzenia
is still associated with this entry jest wciąż powiązany z tym wpisem
are still associated with this entry są wciąż powiązane z tym wpisem
should be %{count} character(s) powinien zawierać %{count} znak
should have %{count} item(s) powinien zawierać %{count} element
should be at least %{count} character(s) powinien zawierać przynajmniej %{count} znak
should have at least %{count} item(s) powinien zawierać przynajmniej %{count} element
should be at most %{count} character(s) powinien zawierać maksymalnie %{count} znak
should have at most %{count} item(s) powinien zawierać maksymalnie %{count} element
must be less than %{number} musi być mniejszy niż %{number}
must be greater than %{number} musi być większy niż %{number}
must be less than or equal to %{number} musi być mniejszy lub równy od %{number}
must be greater than or equal to %{number} musi być większy lub równy od %{number}
must be equal to %{number} musi być równy %{number}
Cannot refresh the token Nie można odświeżyć tokenu
Current profile is not a member of this group Obency profil nie jest członkiem tej grupy
Current profile is not an administrator of the selected group Obecny profil nie jest administratorem zaznaczonej grupy
Error while saving user settings Błąd zapisywania ustawień użytkownika
Group not found Nie odnaleziono grupy
Group with ID %{id} not found Nie odnaleziono grupy o ID %{id}
Impossible to authenticate, either your email or password are invalid. Nie udało się uwierzytelnić. Adres e-mail bądź hasło jest nieprawidłowe.
Member not found Nie odnaleziono użytkownika
No profile found for the moderator user Nie znaleziono profilu dla konta moderatora
No user to validate with this email was found Nie znaleziono użytkownika do zatwierdzenia z użyciem tego adresu e-mail
No user with this email was found Nie znaleziono użytkownika o tym adresie e-mail
Profile is not owned by authenticated user Profil nie należy do uwierzytelnionego użytkownika
Registrations are not open Rejestracje nie są otwarte

Loading…

User avatar mkljczk

New translation

Mobilizon / Backend errorsPolish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
priv/gettext/pl/LC_MESSAGES/errors.po, string 19