Translation

English
English Polish Actions
Group with ID %{id} not found Nie odnaleziono grupy o ID %{id}
Impossible to authenticate, either your email or password are invalid. Nie udało się uwierzytelnić. Adres e-mail bądź hasło jest nieprawidłowe.
Member not found Nie odnaleziono użytkownika
No profile found for the moderator user Nie znaleziono profilu dla konta moderatora
No user to validate with this email was found Nie znaleziono użytkownika do zatwierdzenia z użyciem tego adresu e-mail
No user with this email was found Nie znaleziono użytkownika o tym adresie e-mail
Profile is not owned by authenticated user Profil nie należy do uwierzytelnionego użytkownika
Registrations are not open Rejestracje nie są otwarte
The current password is invalid Obecne hasło jest nieprawidłowe
The new email doesn't seem to be valid Nowy adres e-mail nie wydaje się być prawidłowy
The new email must be different Nowy adres e-mail musi się różnić od obecnego
The new password must be different Nowe hasło musi różnić się od obecnego
The password provided is invalid Wprowadzone hasło jest nieprawidłowe
The password you have chosen is too short. Please make sure your password contains at least 6 characters. Wprowadzone hasło jest zbyt krótkie. Upewnij się, że Twoje hasło składa się z przynajmniej 6 znaków.
This user can't reset their password Ten użytkownik nie może resetować swojego hasła
This user has been disabled Ten użytkownik jest wyłączony
Unable to validate user Nie udało się zwalidować użytkownika
User already disabled Użytkownik jest już wyłączony
User requested is not logged-in Żądany użytkownik nie jest zalogowany
You are already a member of this group Już jesteś członkiem tej grupy
You can't leave this group because you are the only administrator Nie możesz opuścić tej grupy, ponieważ jesteś jej jedynym administratorem
You cannot join this group Nie możesz dołączyć do tej grupy
You may not list groups unless moderator. Nie masz dostępu do listy grup, jeżeli nie jesteś moderatorem.
You need to be logged-in to change your email Musisz być zalogowany(-a), aby zmienić adres e-mail
You need to be logged-in to change your password Musisz być zalogowany(-a), aby zmienić hasło
You need to be logged-in to delete a group Musisz być zalogowany(-a), aby usunąć grupę
You need to be logged-in to delete your account Musisz być zalogowany(-a), aby usunąć konto
You need to be logged-in to join a group Musisz być zalogowany(-a), aby dołączyć do grupy
You need to be logged-in to leave a group Musisz być zalogowany(-a), aby opuścić grupę
You need to be logged-in to update a group Musisz być zalogowany(-a), aby zaktualizować grupę
You need to have an existing token to get a refresh token Musisz mieć istniejący token, aby uzyskać token odświeżający

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

Mobilizon / Backend errorsPolish

4 months ago
User avatar mkljczk

New translation

Mobilizon / Backend errorsPolish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
elixir-autogen, elixir-format
Source string location
lib/graphql/resolvers/user.ex:81
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
priv/gettext/pl/LC_MESSAGES/errors.po, string 42