Translation

English
English Polish
You need to be logged-in to access resources Musisz być zalogowany(-a), aby uzyskać dostęp do zasobów
You need to be logged-in to create events Musisz być zalogowany(-a), aby móc utworzyć wydarzenia
You need to be logged-in to create posts Musisz być zalogowany(-a), aby utworzyć wpis
You need to be logged-in to create reports Musisz być zalogowany(-a), aby utworzyć zgłoszenie
You need to be logged-in to create resources Musisz być zalogowany(-a), aby utworzyć zasób
You need to be logged-in to delete an event Musisz być zalogowany(-a), aby usunąć wydarzenie
You need to be logged-in to delete posts Musisz być zalogowany(-a), aby usunąć wpis
You need to be logged-in to delete resources Musisz być zalogowany(-a), aby usunąć zasób
You need to be logged-in to join an event Musisz być zalogowany(-a), aby dołączyć do wydarzenia
You need to be logged-in to leave an event Musisz być zalogowany(-a), aby opuścić wydarzenie
You need to be logged-in to update an event Musisz być zalogowany(-a), aby zaktualizować wydarzenie
You need to be logged-in to update posts Musisz być zalogowany(-a), aby zaktualizować wpis
You need to be logged-in to update resources Musisz być zalogowany(-a), aby zaktualizować zasób
You need to be logged-in to view a resource preview Musisz być zalogowany(-a), aby zobaczyć podgląd zasobu
Parent resource doesn't belong to this group Nadrzędny zasób nie należy do tej grupy
The chosen password is too short. Wybrane hasło jest zbyt krótkie
The registration token is already in use, this looks like an issue on our side. Token rejestracyjny jest już w użyciu, to wygląda na problem po naszej stronie.
This email is already used. Ten adres e-mail jest już w użyciu.
Post not found Nie znaleziono wpisu
Invalid arguments passed Podano nieprawidłowe argumenty
Invalid credentials Nieprawidłowe dane uwierzytelniające
Reset your password to login Resetuj swoje hasło, aby zalogować się
Resource not found Nie znaleziono zasobu
Something went wrong Coś poszło nie tak
Unknown Resource Nieznany zasób
You don't have permission to do this Nie masz uprawnień aby to zrobić
You need to be logged in Musisz być zalogowany(-a)
You can't accept this invitation with this profile. Nie możesz zaakceptować tego zaproszenia z tego profilu.
You can't reject this invitation with this profile. Nie możesz odrzucić tego zaproszenia z tego profilu.
File doesn't have an allowed MIME type. Plik nie ma dozwolonego typu MIME.
Profile is not administrator for the group Profil nie jest administratorem grupy

Loading…

User avatar mkljczk

New translation

Mobilizon / Backend errorsPolish

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
elixir-format
Source string location
lib/mobilizon/users/user.ex:114
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
priv/gettext/pl/LC_MESSAGES/errors.po, string 139