Translation

English
English Polish Actions
Profile is already a member of this group Profil jest już członkiem tej grupy
Profile is not member of group Profil nie jest członkiem grupy
Profile not found Nie znaleziono profilu
Report not found Nie znaleziono zgłoszenia
Resource doesn't exist Zasób nie istnieje
The event has already reached its maximum capacity Wydarzenie już przekroczyło maksymalną zasobność
This token is invalid Ten token jest nieprawidłowy
Todo doesn't exist Element listy do zrobienia nie istnieje
Todo list doesn't exist Lista do zrobienia nie istnieje
Token does not exist Token nie istnieje
Token is not a valid UUID Token nie jest prawidłowym UUID
User not found Nie znaleziono użytkownika
You already have a profile for this user Już masz profil dla tego użytkownika
You are already a participant of this event Już jesteś uczestnikiem tego wydarzenia
You are not a member of this group Nie jesteś członkiem tej grupy
You are not a moderator or admin for this group Nie jesteś moderatorem ani administratorem tej grupy
You are not allowed to create a comment if not connected
You are not allowed to create a feed token if not connected
You are not allowed to delete a comment if not connected
You are not allowed to delete a feed token if not connected
You are not allowed to update a comment if not connected
You can't leave event because you're the only event creator participant
You can't set yourself to a lower member role for this group because you are the only administrator Nie możesz przydzielić sobie niższej rangi grupy, ponieważ jesteś jedynym administratorem
You cannot delete this comment Nie możesz usunąć tego komentarza
You cannot delete this event Nie możesz usunąć tego wydarzenia
You cannot invite to this group Nie możesz zaprosić do tej grupy
You don't have permission to delete this token Nie masz uprawnień do usunięcia tego tokenu
You need to be logged-in and a moderator to list action logs Musisz być zalogowanym moderatorem, aby mieć dostęp do dzennika działań
You need to be logged-in and a moderator to list reports Musisz być zalogowanym moderatorem, aby mieć dostęp do listy zgłoszeń
You need to be logged-in and a moderator to update a report Musisz być zalogowanym moderatorem, aby móc zaktualizować zgłoszenie
You need to be logged-in and a moderator to view a report Musisz być zalogowanym moderatorem, aby wyświetlić zgłoszenie

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

Mobilizon / Backend errorsPolish

4 months ago
User avatar mkljczk

New translation

Mobilizon / Backend errorsPolish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
elixir-autogen, elixir-format
Source string location
lib/graphql/resolvers/member.ex:157 lib/graphql/resolvers/member.ex:173 lib/graphql/resolvers/member.ex:188
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
priv/gettext/pl/LC_MESSAGES/errors.po, string 104