Translation

English
English Polish Actions
You need to be logged-in to update a group Musisz być zalogowany(-a), aby zaktualizować grupę
You need to have an existing token to get a refresh token Musisz mieć istniejący token, aby uzyskać token odświeżający
You requested again a confirmation email too soon Zbyt wcześnie poprosiłeś(-aś) o nową wiadomość potwierdzającą
Your email is not on the allowlist Twój adres e-mail nie jest na białej liście
Error while performing background task Błąd podczas przetwarzania zadań w tle
No profile found with this ID Nie ma profilu o tym ID
No remote profile found with this ID Nie ma zdalnego profilu o tym ID
Only moderators and administrators can suspend a profile Tylko moderatorzy i administratorzy mogą zawiesić profil
Only moderators and administrators can unsuspend a profile Tylko moderatorzy i administratorzy mogą cofnąć zawieszenie profilu
Only remote profiles may be refreshed Tylko zdalne profile mogą być odświeżane
Profile already suspended Już zawieszono profil
A valid email is required by your instance Twoja instancja wymaga prawidłowego adresu e-mail
Anonymous participation is not enabled Anonimowe uczestnictwa nie są włączone
Cannot remove the last administrator of a group Nie można usunać jedynego administratora grupy
Cannot remove the last identity of a user Nie można usunąć jedynej tożsamości użytkownika
Comment is already deleted Komentarz jest już usunięty
Discussion not found Nie znaleziono dyskusji
Error while saving report Wystąpił błąd podczas zapisywania zgłoszenia
Error while updating report Wystąpił błąd podczas aktualizacji zgłoszenia
Event id not found Nie znaleziono id wydarzenia
Event not found Nie znaleziono wydarzenia
Event with this ID %{id} doesn't exist Wydarzenie o ID %{id} nie istnieje
Internal Error Wewnętrzny błąd
No discussion with ID %{id} Nie znaleziono dyskusji o ID ${id}
No profile found for user Nie znaleziono profilu dla użytkownika
No such feed token Nie ma takiego tokenu strumienia
Participant already has role %{role} Uczestnik już ma rolę %{role}
Participant not found Nie znaleziono uczestnika
Person with ID %{id} not found Osoba o ID %{id} nie istnieje
Person with username %{username} not found Nie znaleziono osoby o nazwie użytkownika %{username}
Post ID is not a valid ID ID wpisu nie jest prawidłowym ID

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

Mobilizon / Backend errorsPolish

4 months ago
User avatar mkljczk

New translation

Mobilizon / Backend errorsPolish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
elixir-autogen, elixir-format
Source string location
lib/graphql/resolvers/comment.ex:126
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
priv/gettext/pl/LC_MESSAGES/errors.po, string 71