Translation

English
English Polish Actions
Comment is already deleted Komentarz jest już usunięty
Discussion not found Nie znaleziono dyskusji
Error while saving report Wystąpił błąd podczas zapisywania zgłoszenia
Error while updating report Wystąpił błąd podczas aktualizacji zgłoszenia
Event id not found Nie znaleziono id wydarzenia
Event not found Nie znaleziono wydarzenia
Event with this ID %{id} doesn't exist Wydarzenie o ID %{id} nie istnieje
Internal Error Wewnętrzny błąd
No discussion with ID %{id} Nie znaleziono dyskusji o ID ${id}
No profile found for user Nie znaleziono profilu dla użytkownika
No such feed token Nie ma takiego tokenu strumienia
Participant already has role %{role} Uczestnik już ma rolę %{role}
Participant not found Nie znaleziono uczestnika
Person with ID %{id} not found Osoba o ID %{id} nie istnieje
Person with username %{username} not found Nie znaleziono osoby o nazwie użytkownika %{username}
Post ID is not a valid ID ID wpisu nie jest prawidłowym ID
Post doesn't exist Wpis nie istnieje
Profile invited doesn't exist Zaproszony profil nie istnieje
Profile is already a member of this group Profil jest już członkiem tej grupy
Profile is not member of group Profil nie jest członkiem grupy
Profile not found Nie znaleziono profilu
Report not found Nie znaleziono zgłoszenia
Resource doesn't exist Zasób nie istnieje
The event has already reached its maximum capacity Wydarzenie już przekroczyło maksymalną zasobność
This token is invalid Ten token jest nieprawidłowy
Todo doesn't exist Element listy do zrobienia nie istnieje
Todo list doesn't exist Lista do zrobienia nie istnieje
Token does not exist Token nie istnieje
Token is not a valid UUID Token nie jest prawidłowym UUID
User not found Nie znaleziono użytkownika
You already have a profile for this user Już masz profil dla tego użytkownika

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

Mobilizon / Backend errorsPolish

4 months ago
User avatar mkljczk

New translation

Mobilizon / Backend errorsPolish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
elixir-autogen, elixir-format
Source string location
lib/graphql/resolvers/post.ex:169 lib/graphql/resolvers/post.ex:203
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
priv/gettext/pl/LC_MESSAGES/errors.po, string 86