Translation

English
English Polish Actions
User already disabled Użytkownik jest już wyłączony
User requested is not logged-in Żądany użytkownik nie jest zalogowany
You are already a member of this group Już jesteś członkiem tej grupy
You can't leave this group because you are the only administrator Nie możesz opuścić tej grupy, ponieważ jesteś jej jedynym administratorem
You cannot join this group Nie możesz dołączyć do tej grupy
You may not list groups unless moderator. Nie masz dostępu do listy grup, jeżeli nie jesteś moderatorem.
You need to be logged-in to change your email Musisz być zalogowany(-a), aby zmienić adres e-mail
You need to be logged-in to change your password Musisz być zalogowany(-a), aby zmienić hasło
You need to be logged-in to delete a group Musisz być zalogowany(-a), aby usunąć grupę
You need to be logged-in to delete your account Musisz być zalogowany(-a), aby usunąć konto
You need to be logged-in to join a group Musisz być zalogowany(-a), aby dołączyć do grupy
You need to be logged-in to leave a group Musisz być zalogowany(-a), aby opuścić grupę
You need to be logged-in to update a group Musisz być zalogowany(-a), aby zaktualizować grupę
You need to have an existing token to get a refresh token Musisz mieć istniejący token, aby uzyskać token odświeżający
You requested again a confirmation email too soon Zbyt wcześnie poprosiłeś(-aś) o nową wiadomość potwierdzającą
Your email is not on the allowlist Twój adres e-mail nie jest na białej liście
Error while performing background task Błąd podczas przetwarzania zadań w tle
No profile found with this ID Nie ma profilu o tym ID
No remote profile found with this ID Nie ma zdalnego profilu o tym ID
Only moderators and administrators can suspend a profile Tylko moderatorzy i administratorzy mogą zawiesić profil
Only moderators and administrators can unsuspend a profile Tylko moderatorzy i administratorzy mogą cofnąć zawieszenie profilu
Only remote profiles may be refreshed Tylko zdalne profile mogą być odświeżane
Profile already suspended Już zawieszono profil
A valid email is required by your instance Twoja instancja wymaga prawidłowego adresu e-mail
Anonymous participation is not enabled Anonimowe uczestnictwa nie są włączone
Cannot remove the last administrator of a group Nie można usunać jedynego administratora grupy
Cannot remove the last identity of a user Nie można usunąć jedynej tożsamości użytkownika
Comment is already deleted Komentarz jest już usunięty
Discussion not found Nie znaleziono dyskusji
Error while saving report Wystąpił błąd podczas zapisywania zgłoszenia
Error while updating report Wystąpił błąd podczas aktualizacji zgłoszenia

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

Mobilizon / Backend errorsPolish

4 months ago
User avatar mkljczk

New translation

Mobilizon / Backend errorsPolish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
elixir-autogen, elixir-format
Source string location
lib/graphql/resolvers/user.ex:162
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
priv/gettext/pl/LC_MESSAGES/errors.po, string 59