Translation

English
English Norwegian Nynorsk Actions
You can't accept this invitation with this profile. Du kan ikkje ta imot invitasjonar med denne profilen.
You can't reject this invitation with this profile. Du kan ikkje avslå invitasjonen med denne profilen.
File doesn't have an allowed MIME type. Fila har ingen tillaten MIME-type.
Profile is not administrator for the group Profilen er ikkje administrator for gruppa
You can't edit this event. Du kan ikkje endra denne hendinga.
You can't attribute this event to this profile. Du kan ikkje kopla denne hendinga til denne profilen.
This invitation doesn't exist. Invitasjonen finst ikkje.
This member already has been rejected. Denne medlemen har allereie fått avslag.
You don't have the right to remove this member. Du har ikkje løyve til å fjerna denne medlemen.
This username is already taken. Dette brukarnamnet er oppteke.
You must provide either an ID or a slug to access a discussion Du må gje anten ein ID eller ei stuttadresse for å få tilgang til ordskiftet
Organizer profile is not owned by the user Brukaren eig ikkje arrangørprofilen
Profile ID provided is not the anonymous profile one Denne profil-IDen er ikkje den anonyme profilen
The provided picture is too heavy Dette biletet er for stort
Index file not found. You need to recompile the front-end. Fann ikkje indeksfila. Du må kompilera framsida på nytt.
Error while creating resource Greidde ikkje laga ressursen
Invalid activation token Ugyldig aktiveringslykjel
Unable to fetch resource details from this URL. Greidde ikkje henta ressursdetaljane frå denne adressa.
Provided profile doesn't have moderator permissions on this event Moderatorprofilen har ikkje tilgang til denne hendinga
Organizer profile doesn't have permission to create an event on behalf of this group Organisatoren har ikkje løyve til å laga hendingar på vegner av denne gruppa
This profile doesn't have permission to update an event on behalf of this group Denne profilen har ikkje løyve til å oppdatera hendingar på vegner av denne gruppa
Your e-mail has been denied registration or uses a disallowed e-mail provider Eposten din er nekta å registrera seg, eller bruker ein epostvert me ikkje godtek
Comment not found Fann ikkje hendinga
Error while creating a discussion Greidde ikkje laga ressursen
Error while updating locale Greidde ikkje oppdatera rapporten
Error while uploading pictures Greidde ikkje oppdatera rapporten
Failed to leave the event Greidde ikkje forlata hendinga
Failed to update the group Greidde ikkje oppdatera gruppa
Failed to update user email Greidde ikkje oppdatera epostadressa til brukaren
Failed to validate user email Greier ikkje godkjenna brukaren
The anonymous actor ID is invalid ID-en til den anonyme brukaren er ugyldig

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

Mobilizon / Backend errorsNorwegian Nynorsk

2 months ago
User avatar aujawindar

Translation changed

Mobilizon / Backend errorsNorwegian Nynorsk

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Norwegian Nynorsk
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
elixir-autogen, elixir-format
Source string location
lib/graphql/resolvers/resource.ex:129
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
priv/gettext/nn/LC_MESSAGES/errors.po, string 166