Translation

English
English Swedish
%{profile} created the resource %{resource}. %{profile} skapade resursen %{resource}.
%{profile} deleted the discussion %{discussion}. %{profile} tog bort diskussionen %{discussion}.
%{profile} deleted the folder %{resource}. %{profile} tog bort mappen %{resource}.
%{profile} deleted the resource %{resource}. %{profile} tog bort resursen %{resource}.
%{profile} excluded member %{member}. %{profile} exkluderade medlemmen %{member}.
%{profile} moved the folder %{resource}. %{profile} flyttade mappen %{resource}.
%{profile} moved the resource %{resource}. %{profile} flyttade resursen %{resource}.
%{profile} quit the group. %{profile} gick ur gruppen.
%{profile} renamed the discussion %{discussion}. %{profile} döpte om diskussionen %{discussion}.
%{profile} renamed the folder from %{old_resource_title} to %{resource}. %{profile} döpte om mappen från %{old_resource_title} till %{resource}.
%{profile} renamed the resource from %{old_resource_title} to %{resource}. %{profile} döpte om resursen från %{old_resource_title} till %{resource}.
%{profile} replied to the discussion %{discussion}. %{profile} svarade på diskussionen %{discussion}.
%{profile} updated the group %{group}. %{profile} uppdaterade gruppen %{group}.
%{profile} updated the member %{member}. %{profile} uppdaterade medlemmen %{member}.
The event %{event} was created by %{profile}. Händelsen %{event} skapades av %{profile}.
The event %{event} was deleted by %{profile}. Händelsen %{event} togs bort av %{profile}.
The event %{event} was updated by %{profile}. Händelsen %{event} uppdaterades av %{profile}.
The post %{post} was created by %{profile}. Inlägget %{post} skapades av %{profile}.
The post %{post} was deleted by %{profile}. Inlägget %{post} togs bort av %{profile}.
The post %{post} was updated by %{profile}. Inlägget %{post} uppdaterades av %{profile}.
%{member} joined the group. %{member} gick med i gruppen.
%{profile} posted a comment on the event %{event}. %{profile} la en kommentar till händelsen %{event}.
%{profile} replied to a comment on the event %{event}. %{profile} svarade på en kommentar i evenemanget %{event}.
Don't want to receive activity notifications? You may change frequency or disable them in your settings. Vill du inte ta emot aktivitetsaviseringar? Du kan ändra frekvens eller stänga av dem i dina inställningar.
View one more activity Visa en till aktivitet
There has been an activity! Det har varit en aktivitet!
Activity on %{instance} Aktivitet på %{instance}
%{profile} has posted an announcement under event %{event}. %{profile} skickade ut en kungörelse under händelsen %{event}.
%{profile} mentionned you in a comment under event %{event}. %{profile} nämnde dig i en kommentar under händelsen %{event}.
Don't want to receive activity notifications? You may change frequency or disable them in %{tag_start}your settings%{tag_end}. Vill du inte få aktivitetsaviseringar? Du kan ändra frekvens eller inaktivera dem i %{tag_start}dina inställningar%{tag_end}.
Here's your weekly activity recap Här är din veckas aktivitetssammanfattning

Loading…

User avatar tcit

New translation

Mobilizon / ActivitySwedish

3 days ago
User avatar None

Found duplicated string

Mobilizon / ActivitySwedish

Found duplicated string 3 days ago
User avatar Umeaboy

New translation

Mobilizon / ActivitySwedish

8 days ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
event evenemang Mobilizon

String information

Source string location
lib/service/activity/renderer/event.ex:43 lib/web/templates/email/activity/_event_activity_item.html.heex:34 lib/web/templates/email/activity/_event_activity_item.text.eex:13 lib/web/templates/email/activity/_event_activity_item.html.heex:34 lib/web/templates/email/activity/_event_activity_item.text.eex:13
String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
priv/gettext/sv/LC_MESSAGES/activity.po, string 25