Translation

home->intro->tags->[2]
English
Key English Gaelic
home->title Let’s take back control of our events Gabhamaid an smachd air na tachartasan againn fhìn
home->subtitle Together, we go further Thèid sinn nas fhaide còmhla
home->devby developed by @:color.soft ’ga leasachadh le @:color.soft
home->intro->tags->[0] Gather Cruinnich
home->intro->tags->[1] Organize Cuir air dòigh
home->intro->tags->[2] Mobilize
warning This site, published by the French not-for-profit Framasoft, aims to help you discover Mobilizon, a free-libre and federated software for event and group management. Tha an làrach seo a tha ’ga leasachadh leis a’ chomann neo-phrothaideach Frangach Framasoft ag amas gum faigh thu eòlas air Mobilizon, seo bathar-bog saor co-naisgte airson stiùireadh thachartasan is bhuidhnean.
column->country Country Dùthaich
column->name Name Ainm
column->hoster Host Òstair
column->about About Mu dhèidhinn
newvisitor->jmz ## You've just heard of Mobilizon?
### … learn more about Mobilizon

See our detailed presentation on [joinmobilizon.org](@:link.jmz)

- read the [Frequently Asked Questions](@:link.jmz/faq)
- get [the latests news about Mobilizon](@:link.jmz/news)

Read the history of the project and [our note of intent on the
Framablog]({blog})
## A bheil Mobilizon ùr dhut?
### … faigh barrachd fiosrachaidh air Mobilizon

Seall air a’ mhìneachadh mhionaideach againn air [joinmobilizon.org](@:link.jmz)

- leugh mu na [Ceistean Àbhaisteach](@:link.jmz/faq)
- faigh [na naidheachdan as ùire air Mobilizon](@:link.jmz/news)

Leugh mu eachdraidh a’ phròiseict agus [an aithris-rùin againn air
Framablog]({blog})
newvisitor->demo ### … try Mobilizon

Create a fake account and fake events on [demo.mobilizon.org](@:link.mzo-demo)<br />

*Warning, this demo website isn't moderated. All data created there will be **automatically deleted every day** at 00:01 (Paris time zone)).*
### … feuch Mobilizon

Cruthaich cunntas fuadain agus tachartasan fuadain air [demo.mobilizon.org](@:link.mzo-demo)<br />

*Rabhadh: cha dèan sinn maorsainneachd air an làrach-lìn demo. Thèid dàta sam bith a th’ air a **sguabadh às gu fèin-obrachail gach latha** aig 00:01 (roinn-tìde Pharas)).*
newuser->title ## You want to sign up to Mobilizon? ## A bheil thu airson clàradh le Mobilizon?
newuser->badge Vocabulary Briathrachas
newuser->definition Mobilizon works like a **network of hosts connected to each other**.<br />
Anyone with the technical skills can host a Mobilizon server called an **instance**.<br />
Thus, all instances are created, animated, moderated and maintained independently by different administrators.
Tha Mobilizon ag obair mar **lìonra de dh’òstairean co-cheangailte ri chèile**.<br />
’S urrainn do dhuine sam bith le sgilean teicnigeach frithealaiche Mobilizon ris an canar **ionstans** òstadh.<br />
Mar sin, thèid gach ionstans a chruthachadh, a bheothachadh, ’ga chur fo mhaorsainneachd ’s ga ghlèidheadh gu neo-eisimeileach le rianairean eadar-dhealaichte.
newuser->selection ### … on an instance pre-selected by Framasoft

:bulb: Pro Tip !<br />
Before registering on an instance, remember to read its "About" page where the instance presents its terms of use, its moderation charter, its federation policy, etc. Only entrust your data to sites run by people you trust.

Here is a list of instances that we recommend and that share our values (make sure they are in synch with yours!).
### … air ionstans a chaidh a ro-thaghadh le Framasoft

:bulb: Bi glic!<br />
Mus clàraich thu le ionstans, thoir an aire gun leugh thu an duilleag “Mu dhèidhinn” aige far am mìnich an t-ionstans teirmichean a’ chleachdaidh, cairt na maorsainneachd agus poileasaidh a’ cho-nasgaidh aige is msaa. Na doir an dàta agad ach gu làraichean a tha fo stiùireadh daoine sa bheil earbsa agad.

Seo liosta dhut de dh’ionstansan a mholamaid agus aig a bheil na h-aon luachan a th’ againn fhìn (dèan cinnteach gum freagair iad ris na luachan agad-sa!).
newuser->instances ### … on an instance of your choice
A community index of instances can be found at
<@:link.jmz-instances>
### … air ionstans a thaghas tu fhèin
Gheibh thu clàr-innse de dh’ionstansan na coimhearsnachd air
<@:link.jmz-instances>
help->title ## Get help on Mobilizon
*You have questions about Mobilizon? Need help? This is the right place!*
## Faigh cobhair le Mobilizon
*A bheil ceist sam bith agad air Mobilizon? A bheil thu feumach air taic? Seo an t-àite ceart dhut!*
help->faq **For your curiosity**<br />
read our frequently asked questions
**Ma tha do shòn a’ cur dragh ort**<br />
leugh mu na ceistean àbhaisteach a fhuair sinn
help->docs **For your autonomy**<br />
consult our documentation
**A chùm do neo-eisimeileachd**<br />
thoir sùil air an docamaideadh againn
Key English Gaelic
column->country Country Dùthaich
column->hoster Host Òstair
column->name Name Ainm
contact->source Source Bun-tùs
contact->title Contact us! Cuir fios thugainn!
footer->credits © [@:txt.soft](@:link.soft) 2018 [AGPL-3.0](@:git.joinmobilizon) |
Illustrations by [@:people.revoy](https://www.davidrevoy.com)
© [@:txt.soft](@:link.soft) 2018 @:license.agpl3 |
Dealbhan le [@:people.revoy](https://www.davidrevoy.com)
frama ## Framasoft & you

- Come talk with us on [our forum]({forum})
- Contribute to the [code on our git repository](@:git.mobilizon)
- Subscribe to [the Mobilizon newsletter](@:link.jmz-newsletter)
- Follow us on [Mastodon](@:link.mastodon)
/ [Reddit](@:link.reddit) / [Twitter](@:link.twitter) / [Facebook](@:link.facebook)
## Framasoft ⁊ thu fhèin

- Thig a bhruidhinn rinn air [a’ bhòrd-bhrath againn]({forum})
- Cuidich leis a’ [chòd san ionad-tasgaidh git againn](@:git.mobilizon)
- Faigh fo-sgrìobhadh air [litir-naidheachd Mobilizon](@:link.jmz-newsletter)
- Lean rinn air [Mastodon](@:link.mastodon)
/ [Reddit](@:link.reddit) / [Twitter](@:link.twitter) / [Facebook](@:link.facebook)
help->contact **For your privacy**<br />
use our contact form
**A chùm do phrìobhaideachd**<br />
cleachd am foirm conaltraidh againn
help->docs **For your autonomy**<br />
consult our documentation
**A chùm do neo-eisimeileachd**<br />
thoir sùil air an docamaideadh againn
help->faq **For your curiosity**<br />
read our frequently asked questions
**Ma tha do shòn a’ cur dragh ort**<br />
leugh mu na ceistean àbhaisteach a fhuair sinn
help->forum **To help eachother**<br />
see our forum
**Airson càch a chèile a chuideachadh**<br />
tadhail air a’ bhòrd-bhrath againn
help->title ## Get help on Mobilizon
*You have questions about Mobilizon? Need help? This is the right place!*
## Faigh cobhair le Mobilizon
*A bheil ceist sam bith agad air Mobilizon? A bheil thu feumach air taic? Seo an t-àite ceart dhut!*
home->devby developed by @:color.soft ’ga leasachadh le @:color.soft
home->intro->tags->[0] Gather Cruinnich
home->intro->tags->[1] Organize Cuir air dòigh
home->intro->tags->[2] Mobilize
home->subtitle Together, we go further Thèid sinn nas fhaide còmhla
home->title Let’s take back control of our events Gabhamaid an smachd air na tachartasan againn fhìn
newuser->badge Vocabulary Briathrachas
newuser->definition Mobilizon works like a **network of hosts connected to each other**.<br />
Anyone with the technical skills can host a Mobilizon server called an **instance**.<br />
Thus, all instances are created, animated, moderated and maintained independently by different administrators.
Tha Mobilizon ag obair mar **lìonra de dh’òstairean co-cheangailte ri chèile**.<br />
’S urrainn do dhuine sam bith le sgilean teicnigeach frithealaiche Mobilizon ris an canar **ionstans** òstadh.<br />
Mar sin, thèid gach ionstans a chruthachadh, a bheothachadh, ’ga chur fo mhaorsainneachd ’s ga ghlèidheadh gu neo-eisimeileach le rianairean eadar-dhealaichte.
newuser->instances ### … on an instance of your choice
A community index of instances can be found at
<@:link.jmz-instances>
### … air ionstans a thaghas tu fhèin
Gheibh thu clàr-innse de dh’ionstansan na coimhearsnachd air
<@:link.jmz-instances>
newuser->selection ### … on an instance pre-selected by Framasoft

:bulb: Pro Tip !<br />
Before registering on an instance, remember to read its "About" page where the instance presents its terms of use, its moderation charter, its federation policy, etc. Only entrust your data to sites run by people you trust.

Here is a list of instances that we recommend and that share our values (make sure they are in synch with yours!).
### … air ionstans a chaidh a ro-thaghadh le Framasoft

:bulb: Bi glic!<br />
Mus clàraich thu le ionstans, thoir an aire gun leugh thu an duilleag “Mu dhèidhinn” aige far am mìnich an t-ionstans teirmichean a’ chleachdaidh, cairt na maorsainneachd agus poileasaidh a’ cho-nasgaidh aige is msaa. Na doir an dàta agad ach gu làraichean a tha fo stiùireadh daoine sa bheil earbsa agad.

Seo liosta dhut de dh’ionstansan a mholamaid agus aig a bheil na h-aon luachan a th’ againn fhìn (dèan cinnteach gum freagair iad ris na luachan agad-sa!).
newuser->title ## You want to sign up to Mobilizon? ## A bheil thu airson clàradh le Mobilizon?
newvisitor->demo ### … try Mobilizon

Create a fake account and fake events on [demo.mobilizon.org](@:link.mzo-demo)<br />

*Warning, this demo website isn't moderated. All data created there will be **automatically deleted every day** at 00:01 (Paris time zone)).*
### … feuch Mobilizon

Cruthaich cunntas fuadain agus tachartasan fuadain air [demo.mobilizon.org](@:link.mzo-demo)<br />

*Rabhadh: cha dèan sinn maorsainneachd air an làrach-lìn demo. Thèid dàta sam bith a th’ air a **sguabadh às gu fèin-obrachail gach latha** aig 00:01 (roinn-tìde Pharas)).*
newvisitor->jmz ## You've just heard of Mobilizon?
### … learn more about Mobilizon

See our detailed presentation on [joinmobilizon.org](@:link.jmz)

- read the [Frequently Asked Questions](@:link.jmz/faq)
- get [the latests news about Mobilizon](@:link.jmz/news)

Read the history of the project and [our note of intent on the
Framablog]({blog})
## A bheil Mobilizon ùr dhut?
### … faigh barrachd fiosrachaidh air Mobilizon

Seall air a’ mhìneachadh mhionaideach againn air [joinmobilizon.org](@:link.jmz)

- leugh mu na [Ceistean Àbhaisteach](@:link.jmz/faq)
- faigh [na naidheachdan as ùire air Mobilizon](@:link.jmz/news)

Leugh mu eachdraidh a’ phròiseict agus [an aithris-rùin againn air
Framablog]({blog})
warning This site, published by the French not-for-profit Framasoft, aims to help you discover Mobilizon, a free-libre and federated software for event and group management. Tha an làrach seo a tha ’ga leasachadh leis a’ chomann neo-phrothaideach Frangach Framasoft ag amas gum faigh thu eòlas air Mobilizon, seo bathar-bog saor co-naisgte airson stiùireadh thachartasan is bhuidhnean.

Loading…

User avatar gunchleoc

Translation uploaded

mobilizon.org / MainGaelic

9 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "Iomair".

Fix string

Reset

Glossary

English Gaelic
No related strings found in the glossary.

String information

Key
home->intro->tags->[2]
String age
9 months ago
Source string age
11 months ago
Translation file
src/translations/gd/main.yml, string 6