Translation

Please, check your credentials or your right to access this service: unable to authenticate.
English
Context English Catalan Actions
Login Login Entrada
Logout Logout Sortida
Lufi is a free (as in free speech) file hosting software. Lufi is a free (as in free speech) file hosting software. Lufi és programari lliure d'allotjament de fitxers.
Lufi recently changed its way to store files information.\n\nNo files have been found in the new localStorage location but we found files in the old one.\nDo you want to import those informations?\n\nPlease note that this is the only time that we will ask you this. Lufi recently changed its way to store files information.\n\nNo files have been found in the new localStorage location but we found files in the old one.\nDo you want to import those informations?\n\nPlease note that this is the only time that we will ask you this.
Mail Mail Mail
My files My files Els meus fitxers
My invitations My invitations
NB: this list includes the list of files that have already been sent to you. NB: this list includes the list of files that have already been sent to you.
Name of the zip file Name of the zip file
No enough space available on the server for this file (size: %1). No enough space available on the server for this file (size: %1). No hi ha prou espai al servidor per a aquest fitxer (mida: %1).
No expiration delay No expiration delay Sense moratòria d'expiració
Only the files sent with this browser will be listed here. This list is stored in localStorage: if you delete your localStorage data, you'll lose this list. Only the files sent with this browser will be listed here. This list is stored in localStorage: if you delete your localStorage data, you'll lose this list. Aquí només apareixen els fitxers enviats amb aquest navegador. La llista es desa en emmagatzematge local: si netegeu l'emmagatzematge local perdreu aquesta llista.
Password Password Contrasenya
Please contact the administrator: %1 Please contact the administrator: %1 Si us plau contacteu amb l'administrador: %1
Please wait while we are getting your file. We first need to download and decrypt all parts before you can get it. Please wait while we are getting your file. We first need to download and decrypt all parts before you can get it. Si us plau, espereu mentre obtenim el fitxer. Abans que el tingueu disponible primer cal descarregar i desxifrar tots els trossos.
Please, check your credentials or your right to access this service: unable to authenticate. Please, check your credentials or your right to access this service: unable to authenticate.
Privacy Privacy Privacitat
Purge expired files from localStorage Purge expired files from localStorage Netegeu els fitxers expirats de l'emmagatzematge local
Regards, Regards,
Regards. Regards.
Report file Report file Senyalar un fitxer
Resend invitation mail Resend invitation mail
Rows in purple mean that the invitations have expired. Rows in purple mean that the invitations have expired.
Rows in red mean that the files have expired and are no longer available. Rows in red mean that the files have expired and are no longer available. Les files en vermell indiquen que els fitxers han expirat i ja no són disponibles.
Send all links by email Send all links by email Envia tots els enllaços per correu electrònic
Send the invitation Send the invitation
Send with this server Send with this server Envia amb aquest servidor
Send with your own mail software Send with your own mail software Envia amb el vostre propi programa de correu
Sending part XX1 of XX2. Please, be patient, the progress bar can take a while to move. Sending part XX1 of XX2. Please, be patient, the progress bar can take a while to move. S'està enviant el tros XX1 de XX2. Si us plau, paciència; la barra de progrés pot trigar una mica a bellugar-se.
Share your files in total privacy on %1 Share your files in total privacy on %1 Compartiu fitxers amb total privacitat a %1
Show hidden invitations Show hidden invitations
Context English Catalan Actions
Logout Logout Sortida
Lufi is a free (as in free speech) file hosting software. Lufi is a free (as in free speech) file hosting software. Lufi és programari lliure d'allotjament de fitxers.
Lufi recently changed its way to store files information.\n\nNo files have been found in the new localStorage location but we found files in the old one.\nDo you want to import those informations?\n\nPlease note that this is the only time that we will ask you this. Lufi recently changed its way to store files information.\n\nNo files have been found in the new localStorage location but we found files in the old one.\nDo you want to import those informations?\n\nPlease note that this is the only time that we will ask you this.
Mail Mail Mail
(max size: XXX) (max size: XXX) (mida max: XXX)
My files My files Els meus fitxers
My invitations My invitations
Name of the zip file Name of the zip file
NB: this list includes the list of files that have already been sent to you. NB: this list includes the list of files that have already been sent to you.
No enough space available on the server for this file (size: %1). No enough space available on the server for this file (size: %1). No hi ha prou espai al servidor per a aquest fitxer (mida: %1).
No expiration delay No expiration delay Sense moratòria d'expiració
no time limit no time limit no hi ha límit de temps
Only the files sent with this browser will be listed here. This list is stored in localStorage: if you delete your localStorage data, you'll lose this list. Only the files sent with this browser will be listed here. This list is stored in localStorage: if you delete your localStorage data, you'll lose this list. Aquí només apareixen els fitxers enviats amb aquest navegador. La llista es desa en emmagatzematge local: si netegeu l'emmagatzematge local perdreu aquesta llista.
or or o
Password Password Contrasenya
Please, check your credentials or your right to access this service: unable to authenticate. Please, check your credentials or your right to access this service: unable to authenticate.
Please contact the administrator: %1 Please contact the administrator: %1 Si us plau contacteu amb l'administrador: %1
Please wait while we are getting your file. We first need to download and decrypt all parts before you can get it. Please wait while we are getting your file. We first need to download and decrypt all parts before you can get it. Si us plau, espereu mentre obtenim el fitxer. Abans que el tingueu disponible primer cal descarregar i desxifrar tots els trossos.
Privacy Privacy Privacitat
Purge expired files from localStorage Purge expired files from localStorage Netegeu els fitxers expirats de l'emmagatzematge local
Regards, Regards,
Regards. Regards.
Report file Report file Senyalar un fitxer
Resend invitation mail Resend invitation mail
Rows in purple mean that the invitations have expired. Rows in purple mean that the invitations have expired.
Rows in red mean that the files have expired and are no longer available. Rows in red mean that the files have expired and are no longer available. Les files en vermell indiquen que els fitxers han expirat i ja no són disponibles.
Send all links by email Send all links by email Envia tots els enllaços per correu electrònic
Sending part XX1 of XX2. Please, be patient, the progress bar can take a while to move. Sending part XX1 of XX2. Please, be patient, the progress bar can take a while to move. S'està enviant el tros XX1 de XX2. Si us plau, paciència; la barra de progrés pot trigar una mica a bellugar-se.
Send the invitation Send the invitation
Send with this server Send with this server Envia amb aquest servidor

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

String information

Context
Please, check your credentials or your right to access this service: unable to authenticate.
Source string location
lib/Lufi/Controller/Auth.pm:38
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
themes/default/lib/Lufi/I18N/ca.po, string 109