Translation

English (United States)
English (United States) Ukrainian Actions
It probably means that we moderated your PeerTube platform after an abuse report and found out that: Можливо, це означає, що ми модерували вашу платформу PeerTube після скарги на порушення та виявили, що:
It reduces server bandwidth overload if a video becomes viral; Це знижує перевантаження пропускної спроможності сервера, якщо відео стає вірусним;
It serves two purposes on a PeerTube instance: it ensures all videos can be played optimally in the web interface, and it generates different resolutions for the same video. Він служить двом цілям на сервері PeerTube: він забезпечує оптимальне відтворення всіх відео у вебінтерфейсі, а також генерує різні роздільності для одного й того ж відео.
It's based on <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://activitypub.rocks">ActivityPub</a> to connect with tools <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://peertube.cpy.re/videos/watch/da2b08d4-a242-4170-b32a-4ec8cbdca701">like Mastodon</a> for example. Його створено на основі <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://activitypub.rocks">ActivityPub</a> для з'єднання із засобами, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://peertube.cpy.re/videos/watch/da2b08d4-a242-4170-b32a-4ec8cbdca701">як-от Mastodon,</a> наприклад.
It's based on <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://en.wikipedia.org/wiki/WebRTC">WebRTC</a>, a free and open-source project for web browsers. Його створено на основі <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://en.wikipedia.org/wiki/WebRTC">WebRTC</a>, безплатного і відкритого проєкту для переглядачів.
It's the reason why all your contributions are <strong>essential</strong> to help us to maintain PeerTube! Саме тому всі ваші внески <strong>надзвичайно важливі</strong>, щоб допомогти нам підтримувати роботу PeerTube!
It's the reason why we encourage developers to use the <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/contribute-plugins">PeerTube plugin API</a> to create their own monetization system. Саме тому ми заохочуємо розробників використовувати <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/contribute-plugins">API плагіну PeerTube</a> для створення власної системи монетизації.
Italiano Italiano
Join a community of admins, video makers and viewers Приєднуйтесь до спільноти адміністраторів, творців відео та глядачів
Join a PeerTube platform based on its theme, terms of use or code of conduct. Приєднуйтесь до платформи PeerTube відповідно до її тематики, умов користування або правил поведінки.
KB кБ
Kids Діти
Language: Мова:
Language: %{ current } Мова: %{ current }
Languages Мови
Legal notices Правові положення
Let PeerTube create a replay of your live Дозвольте PeerTube створити повтор вашого ефіру
Like the other tools developed by <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framasoft.org/en">Framasoft</a>, <strong>PeerTube considers you as a person and not as a product</strong> to be profiled and locked in video loops. Як і інші інструменти, розроблені <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framasoft.org/en">Framasoft</a>, <strong>PeerTube розглядає вас як особистість, а не як продукт</strong>, що підлягає профілюванню та блокуванню у відеоциклах.
List created from <a rel="noopener" target="_blank" href="https://instances.joinpeertube.org">instances.joinpeertube.org</a> Список створений з <a rel="noopener" target="_blank" href="https://instances.joinpeertube.org">instances.joinpeertube.org</a>
LIVE НАЖИВО
Live streaming Пряма трансляція
Looking for <strong>PeerTube platforms</strong> instead? Шукаєте замість цього <strong>платформи PeerTube</strong>?
Maintenance of several PeerTube plaftorms (peertube.cpy.re, peertube2.cpy.re, etc.). Технічне обслуговування кількох платформ PeerTube (peertube.cpy.re, peertube2.cpy.re тощо).
Manage abuse reports on videos, accounts or comments using a dedicated dashboard Керуйте звітами про порушення у відео, облікових записах або коментарях за допомогою спеціальної інформаційної панелі
Manage your channels Керуйте своїми каналами
Manage your library Керуйте своєю бібліотекою
MB МБ
Moderation tools Засоби модерації
Modify the code of <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/Chocobozzz/PeerTube" class="jpt-router-link">PeerTube</a> or other related software (<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framagit.org/framasoft/peertube/search-index" class="jpt-router-link">Sepia Search</a>, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framagit.org/framasoft/peertube/joinpeertube" class="jpt-router-link">JoinPeerTube</a>...) Зміна коду <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/Chocobozzz/PeerTube" class="jpt-router-link">PeerTube</a> та іншого пов'язаного програмного забезпечення (<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framagit.org/framasoft/peertube/search-index" class="jpt-router-link">Sepia Search</a>, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framagit.org/framasoft/peertube/joinpeertube" class="jpt-router-link">JoinPeerTube</a>...)
More information Докладніше
Moreover, Chocobozzz works on internal Framasoft's projects (<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framapad.org">Framapad</a>, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framatalk.org">Framatalk</a>, etc.). Щобільше, Chocobozzz працює над внутрішніми проєктами Framasoft (<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framapad.org">Framapad</a>, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framatalk.org">Framatalk</a> тощо).

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

joinpeertube / mainUkrainian

12 days ago
Browse all component changes

Glossary

English (United States) Ukrainian
No related strings found in the glossary.

String information

String age
12 days ago
Source string age
3 years ago
Translation file
src/locale/uk/app.po, string 278