Translation

English (United States)
English (United States) Albanian
Add <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-create-upload-video?id=captions">subtitles</a> Shtoni <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-create-upload-video?id=captions">titra</a>
Easily disable comments or download Çaktivizoni lehtësisht komentet ose shkarkimin
Upload an audio file and an image and let PeerTube take care of creating the video! Ngarkoni një kartelë audio dhe një figurë dhe lëreni PeerTube-in të merret me krijimin e videos!
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-create-upload-video?id=publish-a-live-in-peertube-gt-v3">Publish live videos</a> in PeerTube using your favorite RTMP compatible software (OBS, Restream, ffmpeg...) <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-create-upload-video?id=publish-a-live-in-peertube-gt-v3">Publikoni video të drejtpërdrejta</a> në PeerTube, duke përdorur software-in tuaj RTMP të parapëlqyer (OBS, Restream, ffmpeg…)
Create permanent lives to stream multiple times inside the same live (URL doesn't change for the viewers) Krijoni transmetime të drejtpërdrejta të përhershme, për të transmetuar disa herë brenda të njëjtit transmetim (për parësit URL-ja nuk ndryshon)
Let PeerTube create a replay of your live Lëreni PeerTube-in të krijojë një “replay” të transmetimit tuaj të drejtpërdrejtë
Manage your channels Administroni kanalet tuaj
Create <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-library?id=video-channels">multiple channels</a> inside your account to group your videos by topic Krijoni <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-library?id=video-channels">kanale të shumtë</a> brenda llogarisë tuaj, që të gruponi videot sipas temash
Brand your channel using a dedicated name, a banner and an avatar Personalizojeni kanalin tuaj duke i vënë një emër, banderolë dhe avatar të vetin
Set a <em>Support</em> button for your channel to explain how to support your work Ujdisni për kanalin tuaj një buton <em>Asistencë</em>, që të shpjegoni se si funksionon asistenca juaj
People can subscribe to your channel from a PeerTube website or from an ActivityPub compatible software (Mastodon, Pleroma...) Njerëzit mund të pajtohen te kanali juaj pre një sajti PeerTube website ose prej një software-i të përputhshëm me ActivityPub (Mastodon, Pleroma…)
Create public <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-library?id=playlist">playlists</a> assigned to your channel to organize your content or remote videos Krijoni <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/use-library?id=playlist">luajlista</a> publike caktuar kanalit tuaj, për të sistemuar lëndën tuaj ose video gjetiu
Being free doesn't mean being above the law! Each PeerTube hosting provider can decide on its own general conditions of use, abiding by their local laws. Të qenët i lirë nuk do të thotë të qenët mbi ligjin! Çdo furnizues strehimi PeerTube mund të vendosë vetë për kushtet e përgjithshme të përdorimit, duke iu bindur ligjeve vendore.
For example, in France, discriminatory content <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Lois_contre_le_racisme_et_les_discours_de_haine">is prohibited</a> and may be reported to authorities. PeerTube allows users to report problematic videos, and administrator must then apply its moderation in accordance with its terms and conditions and the law. Për shembull, në Francë, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://fr.wikipedia.org/wiki/Lois_contre_le_racisme_et_les_discours_de_haine">ndalohet</a> lëndë diskriminuese dhe mund t’u raportohet autoriteteve. PeerTube-i u lejon përdoruesve të raportojnë video problematike, dhe mandej çdo administrator duhet të zbatojë moderimin në përputhje me kushtet e veta dhe me ligjin.
There are none at the moment: PeerTube is a tool that we wanted neutral in terms of monetization. S’ka të tillë, të paktën në këtë çast, PeerTube-i është një mjet që e donim asnjanës, kur vjen puna për monetarizim.
For now, the solution proposed the <strong>support</strong> button under the video. This button displays a frame in which people who upload videos can display text, images, and links freely (link to Patreon, Tipeee, Paypal, Liberapay...). Tani për tani, zgjidhja e propozuar është butoni <strong>përkraheni</strong> nën videon. Ky buton shfaq një kuadër në të cilin njerëzit që ngarkojnë video mund të shfaqin lirisht tekst, figura dhe lidhje (lidhje për te për te Patreon, Tipeee, Paypal, Liberapay…).
We did not go any further, as we refuse to tie our code to a particular content funding method, that might not fit all communities and deter others. It's the reason why we encourage developers to use the <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/contribute-plugins">PeerTube plugin API</a> to create their own monetization system. S’shkuam më tej, ngaqë nuk pranojmë ta lidhim kodin tonë me një metodë të veçantë financimi lënde, që mund të mos u përshtatet krej bashkësive dhe mund të shkurajojë të tjerë. Kjo është arsyeja pse i nxisim zhvilluesit të përdorin <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/contribute-plugins">API-n PeerTube për shtojca</a> për të krijuar sistemin e tyre të monetarizimit.
For PeerTube administrators Për përgjegjës PeerTube-i
Free and open-source software <em>Software</em> i lirë dhe me burim të hapët
Install PeerTube on your server and create your "homemade YouTube" Instalojeni PeerTube-in në shërbyesin tuaj dhe krijoni “YouTube-in tuaj artizanal”
Official <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-docker">Docker support</a> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-docker">Mbulim zyrtar për Docker</a>
Documented <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/api-rest-reference.html">REST API</a> and <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/maintain-tools">CLI tools</a> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/api-rest-reference.html">API REST</a> dhe <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/maintain-tools">mjete CLI</a> të dokumentuara
Federation with ActivityPub Federim me ActivityPub
Enable or disable federation for your instance Aktivizoni ose çaktivizoni federimin e instancës tuaj
Display videos/accounts of other instances on yours Shfaqni video/llogari nga instanca të tjera në tuajat
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/admin-following-instances?id=automatically-follow-other-instances">Automatically follow</a> instances from a public index <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/admin-following-instances?id=automatically-follow-other-instances">Ndiqni automatikisht</a> instanca nga një tregues publik
P2P with WebRTC P2P me WebRTC
Reduce your server bandwidth using P2P on VOD and live videos Reduktoni sasinë e trafikut në shërbyesin tuaj, duke përdorur P2P për “Video On Demand” dhe transmetime të drejtpërdrejta
Enable or disable easily P2P for your instance Aktivizoni ose çaktivizoni kollaj P2P-në për instancën tuaj
Help (or get help) other instances using <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/admin-following-instances?id=instances-redundancy">PeerTube redundancy</a> Ndihmoni (ose merrni ndihmë) instanca të tjera, duke përdorur <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/admin-following-instances?id=instances-redundancy">PeerTube redundancy</a>
Video transcoding Ndërkodim videosh

Loading…

User avatar Besnik_b

Translation uploaded

joinpeertube / mainAlbanian

2 weeks ago
User avatar Besnik_b

Translation changed

joinpeertube / mainAlbanian

2 weeks ago
Browse all component changes

Things to check

Consecutive duplicated words

Text contains the same word twice in a row: lidhje

Reset

Glossary

English (United States) Albanian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
src/views/FAQ.vue:447
String age
2 weeks ago
Source string age
7 months ago
Translation file
src/locale/sq/LC_MESSAGES/app.po, string 309