Translation

English (United States) Albanian Actions
A free software to take back control of your videos! With more than 100 000 hosted videos, viewed more than 6 millions times and 20 000 users, PeerTube is the decentralized free software alternative to videos platforms developed by Framasoft Një <em>software</em> i lirë për të rifituar kontrollin e videove tuaja! Me më shumë se 100 mijë video të strehuara, të para më shumë se 6 milionë herë dhe 20 mijë përdorues, PeerTube-i është alternativa e decentralizuar dhe <em>software</em> i lirë, zhvilluar nga Framasoft, kundrejt platformave për video
Discover the channel Zbuloni kanalin
Go on the instance Kalo te instanca
Watch the video Shihni videon
Legal notices Shënime ligjore
Contact Kontakt
Newsletter Buletin
Forum Forum
Press kit Dosje për shtypin
JoinPeerTube Git Git për JoinPeerTube-in
PeerTube Git Git për PeerTube-in
Donate Dhuroni
Website developed by <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framasoft.org">Framasoft</a> and designed by <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.maiwann.net/">Maiwann</a> Sajt i zhvilluar nga <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framasoft.org">Framasoft</a> dhe konceptuar nga <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.maiwann.net/">Maiwann</a>
Illustrations from <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framatube.org/videos/watch/9c9de5e8-0a1e-484a-b099-e80766180a6d">What is PeerTube video</a>, created by <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://libreart.info/">LILA</a> - <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://film.zemarmot.net/">ZeMarmot Team</a> Ilustrime nga <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framatube.org/videos/watch/9c9de5e8-0a1e-484a-b099-e80766180a6d">Ç’janë videot PeerTube</a>, krijuar nga <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://libreart.info/">LILA</a> - <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://film.zemarmot.net/">ZeMarmot Team</a>
PeerTube mascot created by <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.davidrevoy.com/">David Revoy</a> Simboli i PeerTube-it, krijuar nga <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.davidrevoy.com/">David Revoy</a>
<em>PeerTube news!</em> content licensed under <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">CC-BY-SA</a> Lënda e <em>Lajmeve PeerTube!</em> licencohet sipas <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">CC-BY-SA</a>
Roadmap Plan
developed by zhvilluar nga
Home Kreu
Create an account Krijoni një llogari
News Lajme
Help Ndihmë
Contribute Kontribuoni
Git Git
Languages Gjuhë
Change interface language Ndryshoni gjuhë ndërfaqeje
Translate Përkthejeni

Loading…

User avatar Besnik_b

New translation

joinpeertube / mainAlbanian

6 days ago
User avatar None

String updated in the repository

joinpeertube / mainAlbanian

 
a week ago
Browse all component changes

Glossary

English (United States) Albanian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
src/components/Footer.vue:21
String age
a week ago
Source string age
a week ago
Translation file
src/locale/sq/LC_MESSAGES/app.po, string 12