Translation

English (United States)
English (United States) Polish Actions
Nickname Nazwa użytkownika
e.g. Lady AAL
I represent Przedstawiam
Please complete this information so we can prepare your receipt
Company, association, community... Firma, stowarzyszenie, społeczność…
Last name Nazwisko
e.g. Lovelace
First name Imię
an individual
e.g. Ada
Legal entity Jednostka prawna
e.g. Free Software Foundation np. Free Software Foundation
a company firma
Address Adres
e.g. 12, Freedom Street
Address line 2
e.g. Building VI
Postal/Zip code Kod pocztowy
e.g. 42100 np. 42-100
City Miasto
e.g. Saint-Etienne np. Saint-Etienne
This field must be filled in. To pole musi zostać wypełnione.
You must enter a valid email address. Musisz wprowadzić prawidłowy adres e-mail.
In France, thanks to the %{ percent } tax deduction, your donation of %{ amount } will cost you %{ defisc }.
Credit card Karta kredytowa
Give Przekaż
now teraz
Why progressive fundraising over 6 months? Dlaczego wybraliśmy postępującą zbiórkę na 6 miesięcy?
At a time when no one knows what the future holds, we deem it inappropriate to start a crowdfunding campaign and threaten not to do our best on PeerTube if we don't get the necessary funds. W czasach gdy nie wiemy co przyniesie przyszłość, uznaliśmy za nieodpowiednie rozpoczęcie kampanii crowdfundingowej grożąc, że nie zrobimy wszystkiego co możemy dla PeerTube jeśli nie zbierzemy wystarczających środków.
We believe in the public utility of PeerTube, so much so that we commit to working on it for six months to make this v3 happen, even if we must do it with our own funds (which <a href="https://framablog.org/2019/11/12/peertube-has-worked-twice-as-hard-to-free-your-videos-from-youtube/">we had already done for v2</a>). Wierzymy w narzędzie takie jak PeerTube na tyle, że zdecydowaliśmy się na pracę przez 6 miesięcy aby utworzyć wersję v3, nawet jeśli mielibyśmy wykorzystać własne środki (co <a href="https://framablog.org/2019/11/12/peertube-has-worked-twice-as-hard-to-free-your-videos-from-youtube/">już wydarzyło się przy v2</a>).
We still hope that by sharing this roadmap as widely as possible, some of you will support us in our approach with a donation that will allow us to fund this project. Mamy wciąż nadzieję, że udostępniając tę mapę tak szeroko jak to tylko możliwe, część z was wesprze nasze cele dotacją pozwalającą nam sfinansować ten projekt.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English (United States) Polish
No related strings found in the glossary.

String information

String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
src/locale/pl/LC_MESSAGES/app.po, string 135