Translation

English (United States)
English (United States) Polish Actions
Do you want to enable transcoding? If so, do you want to provide multiple resolutions per video? Try this out with a few videos and you will get an idea of how much extra space is required per video and estimate a multiplication factor for future space allocation.
Which sharing mechanisms do you want to enable? Just WebTorrent, or also HLS with p2p? If you want both, this will double your storage needs.
If you want to store many videos on your PeerTube instance, you may want to store videos externally using <a href="https://docs.joinpeertube.org/admin-remote-storage" target="_blank">Object Storage</a>.
In terms of read speed, you want to make sure that you can saturate your network uplink serving PeerTube videos. This should not be a problem with SSD disks, whereas traditional HDD should be accounted for: typical sustained read rates for a well tuned system with a 7200rpm hard disk should hover around 120 MB/s or 960 Mbit/s. The latter should be enough for a typical 1 Gbit/s network uplink.
Network
A rough estimate of a traditional server's video streaming network capacity is usually quite straightforward. You simply divide your server's available bandwidth by the average bandwidth per stream, and you have an upper bound.
Take a server for example with a 1 Gbit/s uplink for example pushing out 1080p60 streams at 5 Mbit/s per stream. That means the absolute theoretical upper capacity bound is 200 simultaneous viewers if your server's disk i/o can keep up. Expect a bit less in practice.
But what if you need to serve more users? That's where PeerTube's federation feature shines. If other PeerTube instances following yours, chances are they have decided to mirror part of your instance! The feature is called "server redundancy" and caches your most popular videos to help serve additional viewers. While viewers themselves contribute a little additional bandwidth while watching the video in their browsers (mostly during surges), mirroring servers have a much greater uplink and will help your instance with sustained higher concurrent streaming.
No it doesn't. You can't deploy multiple PeerTube nodes behind a load balancer.
As far as we know, there are 3 limitations to handle a large amount of users in PeerTube:
Bandwidth: can be mitigated using <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/admin-following-instances?id=instances-redundancy">PeerTube redundancy system</a> and cache servers that serve video static files in front of your PeerTube instance <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-any-os">Tu znajduje się instrukcja instalacji</a> (tylko po angielsku).
Storage: can be mitigated using <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/admin-remote-storage">S3/Object storage</a> <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-any-os">Tu znajduje się instrukcja instalacji</a> (tylko po angielsku).
Video transcoding: we may implement <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/Chocobozzz/PeerTube/issues/947">transcoding by remote workers</a> in the future <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/Chocobozzz/PeerTube">Repozytorium Git PeerTube znajduje się tutaj</a>.
If you notice performance problems or a bottleneck at your scale, don't hesitate to <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/Chocobozzz/PeerTube/issues/new/choose">create an issue</a> to discuss it. Ponieważ z założenia wolne i otwarte oprogramowanie szanuje naszą fundamentalną wolność i gwarantuje ją dzięki<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/Chocobozzz/PeerTube/blob/develop/LICENSE">licencji</a>, mającej podstawę prawną umowie.
Framasoft tries to make around 4 major releases per year. Releasing a new PeerTube version takes a lot of our time, so we cannot change this release cycle.
There is no LTS version: only the latest stable version of PeerTube is supported by Framasoft.
If you want to test the PeerTube develop branch, we provide <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://builds.joinpeertube.org/nightly/">nightly builds</a>. <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-any-os">Tu znajduje się instrukcja instalacji</a> (tylko po angielsku).
We <strong>try</strong> to keep compatibility with the latest minor version (2.3.1 with 2.2 for example). Unfortunately we don't have enough resources to keep compatibility with other versions.
"It's outrageous and unconscionable: you're releasing a PeerTube version that doesn't contain the necessary tools to effectively manage videos claimed by rights holders, or to effectively manage the issue of online harassment in comments, or to effectively manage monetization through advertising, or to (insert here your request to PeerTube). It will never work! What do you intend to do about it?" „To oburzające – wydajecie wersję x.y.z PeerTube, która nie zawiera wymaganych narzędzi aby zarządzać filmami z roszczeniami właścicieli praw autorskich czy efektywnie rozwiązywać problem nękania w komentarzach, narzędzi do monetyzacji przez reklamy czy (tu wstaw swoje zgłoszenie). To nigdy nie będzie działać! Co chcecie z tym zrobić?”
You're right. PeerTube is not the perfect tool, far from it. And we never promised this software would include all the features corresponding to every use cases. Masz rację. PeerTube nie jest idealnym narzędziem, jest temu dalekie. Nigdy nie obiecywaliśmy, że wersja 1.0 będzie narzędziem zawierającym funkcje spełniające wszystkie oczekiwania.
Remember that PeerTube has only <a href="#who-is-working-on-peertube">one full time developer</a> and a small handful of very involved volunteers. It is not a product developed by a start-up with a full time team and significant financial support. Pamiętaj że PeerTube ma tylko jednego pracującego na (prawie) pełny etat programistę i małą liczbę bardzo zaangażowanych wolontariuszy. To nie jest projekt rozwijany przez start-up z zespołem pracującym na cały etat (programiści, designerzy, UX, marketingowcy, wsparcie itp.) ze znacznymi finansami. To rozwijane przez społeczność wolne oprogramowanie, którego rozwój będzie kontynuowany przez kolejne miesiące i – mamy nadzieję – następne lata.
So if you feel that PeerTube does not currently meet your needs, it's simple: don't use it right now. We remind you that we don't make money developing PeerTube, and if we obviously hope for its success, Framasoft does not depend on it to continue its activities. W międzyczasie, jeżeli jesteś użytkownikiem który uważa że PeerTube nie spełnia Twoich oczekiwań, po prostu go nie używaj :) (pamiętaj że nie zarabiamy na tworzeniu PeerTube i choć mamy nadzieję na jego sukces, przetrwanie naszego stowarzyszenia nie zależy od tego).
<a href="#what-are-the-peertube-features-for-administrators">Yes it does!</a> Since the first stable release of PeerTube in October 2018, <strong>every release</strong> added or improved moderation features: Od wydania pierwszej stabilnej wersji PeerTube w październiku 2018, <strong>każde wydanie</strong> dodało lub usprawniło funkcje moderacyjne:
<strong>PeerTube 1.1</strong> added bulk actions in the admin users table and instance/account muting; <strong>PeerTube 1.1</strong> dodało masowe działania na tabeli użytkowników w panelu administracyjnym oraz wyciszanie instancji/użytkowników;
<strong>PeerTube 1.2</strong> added the ability to unfederate a video on blacklist; the notification system now shows reports, and new users; <strong>PeerTube 1.2</strong> dodał możliwość usunięcia filmu z federacji; nowy system powiadomień wyświetla zgłoszenia i nowych użytkowników;
<strong>PeerTube 1.3</strong> added the possibility for admins to automatically quarantine new videos for new/untrusted users until a moderator reviews it. The instance's followers management was also reworked: UI is improved, follows can be denied; <strong>PeerTube 1.3</strong> dodało administratorom możliwość automatycznego dodawania do kwarantanny filmy nowych/niezaufanych użytkowników, zanim zatwierdzi je moderator. Zarządzanie śledzącymi instancją również zostało przygotowane na nowo: usprawniono interfejs, śledzenia mogą być odrzucone;
<strong>PeerTube 1.4</strong> added a plugin system, and made sure plugins can for instance automatically blacklist videos or reject comments based on any rule (similar to Pleroma MRF); <strong>PeerTube 1.4</strong> dodało system wtyczek i pozwala wtyczkom na przykład automatycznie dodawać filmy na czarną listę lub odrzucać je na podstawie reguły (podobnie do MRF Pleromy);
<strong>PeerTube 2.0</strong> setup now asks the admin to answer questions regarding their moderation policy and dedication to it. Make a feature to automatically follow a public index of PeerTube instances part of core PeerTube, instead of leaving admins to script it themselves. This allows instance administrators to automatically follow instances of a "follow list" of their choice; a list which is self-hostable, so that communities can grow at their own pace;
<strong>PeerTube 2.1</strong> added an <em>internal</em> privacy mode to videos (such videos won't be shared outside of the instance), and added quick access to moderation tools below the comments and hooks to create registration plugins (geoblocking or captchas for example); some third-party plugins already demonstrate this ability. This release also put emphasis on describing moderation features within the interface: warnings for features that might increase moderation work like autofollow, and descriptions to the action dropdowns.
<strong>PeerTube 2.2</strong> greatly improved video abuses management (search, abuses display, actions on the video or account etc), added moderation hooks and helpers in the plugins API and Framasoft developed an experimental <em>Auto mute</em> plugin based on public lists.
<strong>PeerTube 2.3</strong> improved the report modal and added predefined reasons selection. This version made it possible to delete all the comments of an account and Framasoft developed an experimental <em>Auto block videos</em> plugin based on public lists.

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English (United States) Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
src/views/FAQ.vue:718
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
src/locale/pl/LC_MESSAGES/app.po, string 358