Translation

English (United States)
English (United States) Polish Actions
Install PeerTube Zainstaluj PeerTube
Upgrade PeerTube Aktualizuj PeerTube
Administer PeerTube Administruj PeerTube
Contribute to PeerTube Współtwórz PeerTube
How to contribute? Jak pomagać w tworzeniu?
Learn more about free/libre software Dowiedz się więcej o wolnym/otwartym oprogramowaniu
Learn more about the federation Dowiedz się więcej o federacji
Skip to content Zawartość wrażliwa
V4 is here! Wydano wersję v3!
PeerTube V4 with channel customization, playlists search, custom instance homepage and more video filters is out!
PeerTube, a free software to take back control of your videos Wolne oprogramowanie, dzięki któremu odzyskasz kontrolę nad swoimi filmami
<a href="https://framablog.org/2021/11/30/peertube-v4-more-power-to-help-you-present-your-videos/" target="_blank" class="bottom-link"> Read the blog post </a> <a href="https://framablog.org/2021/01/07/peertube-v3-its-a-live-a-liiiiive/" target="_blank" class="bottom-link"> Przeczytaj wpis na blogu </a>
Free software to take back control of your videos Wolne oprogramowanie, dzięki któremu odzyskasz kontrolę nad swoimi filmami
Search for PeerTube videos, channels and playlists Poznaj instancje PeerTube
PeerTube, developed by Framasoft, is the free and decentralized alternative to video platforms, providing you over %{ videos } videos published by %{ users } users and viewed over %{ views } million times PeerTube, rozwijane przez Framasoft, jest wolną i zdecentralizowaną alternatywą dla platform wideo z ponad %{ videos } filmów opublikowanymi przez %{ users } użytkowników, wyświetlonych ponad %{ views } milionów razy
See the instances list Zobacz listę instancji
Discover our content selection Poznaj dostepną treść
Browse contents Przeglądaj zawartość
What is Czym jest
? ?
PeerTube aspires to be a <strong>decentralized and free/libre alternative</strong> to video broadcasting services. PeerTube zakłada bycie <strong>zdecentralizowaną i wolną/otwartą alternatywą</strong> dla platform do transmisji filmów.
Our aim is not to replace them, but rather to simultaneously offer something else, with different values. Naszym celem nie jest zastąpienie ich, a dostarczanie jednocześnie czegoś innego, kierując się innymi wartościami.
A federation of interconnected hosting services Federacja połączonych ze sobą usług hostingowych
PeerTube is not meant to become a huge platform that would centralize videos from all around the world. PeerTube nie zostanie wielką platformą centralizującą filmy z całego świata.
Rather, it is <strong>a network of inter-connected small videos hosters</strong>. Zamiast tego, jest <strong>siecią połączonych wzajemnie mniejszych serwerów hostujących filmy</strong>.
Anyone with a modicum of technical skills can host a PeerTube server, aka an instance. Each instance hosts its users and their videos. In this way, <strong>every instance is created, moderated and maintained independently by various administrators.</strong> Każdy posiadający umiejętności techniczne może uruchomić własny serwer Peertube (nazywany instancją). Każda isntancja przechowuje konta swoich użytkowników i ich filmy. Dzięki temu, <strong>każda instancja jest tworzona, moderowana i zarządzana przez niezależnych od siebie administratorów.</strong>
Discover PeerTube instances Poznaj instancje PeerTube
You can still watch from your account videos hosted by other instances though if the administrator of your instance had previously connected it with other instances. Możesz oglądać filmy z innych instancji, jeżeli administrator Twojej instancji połączył ją wcześniej
z nimi.
This is just how a <strong>federation</strong> works! Tak działa <strong>federacja</strong>!
And there's more! PeerTube uses <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://activitypub.rocks">ActivityPub</a>, a federating protocol that <strong>allows you to interact with other software</strong>, provided they also use this protocol. For example, PeerTube and Mastodon -a Twitter alternative- are connected: <strong>you can follow a PeerTube user from Mastodon</strong> (the latest videos from the PeerTube account you follow will appear in your feed), <strong>and even comment on a PeerTube-hosted video directly from your Mastodon's account.</strong> To nie wszystko! PeerTube wykorzystuje ActivityPub, protokół federacji <strong>pozwalający na interakcję z innym oprogramowaniem</strong>, jeżeli korzysta ono z tego samego protokołu. Na przykład, PeerTube i Mastodon – alternatywa dla Twittera – są ze sobą połączone – <strong>możesz zaobserwować użytkownika PeerTube z Mastodona</strong>, dzięki czemu najnowsze filmy z tego konta PeerTube będą pojawiać się na Twojej osi czasu, <strong>możesz nawet komentować je bezpośrednio z konta na Mastodonie.</strong>
Open-source, free/libre license code Kod na wolnej/otwartej licencji

Loading…

User avatar mkljczk

Translation uploaded

joinpeertube / mainPolish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English (United States) Polish
No related strings found in the glossary.

String information

String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
src/locale/pl/LC_MESSAGES/app.po, string 434