Translation

English (United States) Polish Actions
Subscribe Poznaj kanał
Your email Kim jesteś
See older news
PeerTube news Nowości dotyczące PeerTube!
Page not found Nie odnaleziono strony
Go back to the homepage Wróć na stronę główną
Thanks to our crowdfunfing contributors, PeerTube V3 with live streaming support, global search, playlists embed and more moderation tools is out! Dzięki wsparciu uczestniczącym w naszej zbiórce, wydano PeerTube V3 wraz ze wsparciem dla transmisji na żywo, globalnego wyszukiwania, zagnieżdżaniem list odtwarzania i nowymi narzędziami moderacyjnymi!
2020 roadmap Mapa na 2020
<a href="https://framablog.org/2021/01/07/peertube-v3-its-a-live-a-liiiiive/" target="_blank"> Read the blog post for more information </a> <a href="https://framablog.org/2021/01/07/peertube-v3-its-a-live-a-liiiiive/" target="_blank"> Przeczytaj wpis na blogu, aby znalezc wiecej informacji </a>
Let's pave the way to PeerTube live streaming in v3! Utorujmy drogę dla obsługi transmisji na żywo w PeerTube v3!
Support the development of PeerTube! Wesprzyj rozwój PeerTube!
Donate, share: we will need all the help we can get to complete this roadmap. Przekaż dotację, udostępnij – potrzebujemy pomocy aby wypełnić te cele.
raised in %{ days } day uzbierane w %{ days } dzień
contributors twórcy
Step 1 Krok 1
(June) (czerwiec)
Search through the fediverse Wyszukiwanie po całym Fediwersum
Ability to create search indexes Możliwość tworzenia indeksów wyszukiwania
Instance broadcast messages Wiadomości od instancji
WIP to improve UX/UI Prace nad usprawnieniem UX/UI
A roadmap in 4 steps Mapa drogowa w 4 krokach
Step 2 Krok 2
Moderation Moderacja
(July) (lipiec)
From June to November 2020, Framasoft will develop new features and improvements for PeerTube. We have broken down this roadmap into 4 main steps, each with its own schedule and cost, leading to the addition of peer-to-peer powered live streaming to PeerTube v3. Od czerwca to listopada 2020, Framasoft będzie tworzyć nowe funkcje i usprawniać PeerTube. Podzieliliśmy plany na 4 główne kroki, każdy z osobnym planem i kosztem realizacji, prowadząc do wprowadzenia transmisji na żywo P2P w PeerTube v3.
Feedback on reports Wiadomości zwrotne o zgłoszeniach
Making moderation easier Uproszczenie moderacji
Sharing blocklists (spam) Współdzielone listy blokad (spamu)
These developments are funded by donations made to our small nonprofit organization: Framasoft. We will be raising funds progressively over the next six months of development, so that you can help us in our efforts. Rozwój jest finansowany z darowizn przekazywanych naszej małej organizacji non-profit – Framasoft. Będziemy stopniowo zbierać fundusze przez następne sześć miesięcy rozwoju, więc możesz pomóc nam podejmować te wysiłki.
Step 3 Krok 3
(Aug. - Sept.) (sierpień – wrzesień)

Loading…

User avatar mkljczk

New translation

joinpeertube / mainPolish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English (United States) Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
src/views/Roadmap-2020.vue:72
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
src/locale/pl/LC_MESSAGES/app.po, string 523