Translation

English (United States)
English (United States) Polish Actions
PeerTube does not impose any remuneration model. This is the choice we have made, and others (like DTube) have made other choices. So it's up to you to see what suits you. PeerTube jest wolne, zdecentralizowane i rozproszone, nie narzuca żadnego modelu wynagrodzeń. To wybór który podjęliśmy. Inni (tak jak d.tube) podjęli inne decyzje, co ma też swoje zalety. Od Ciebie zależy, co Tobie pasuje.
PeerTube exists thanks to your donations!
PeerTube is a free software, not a secret formula that belongs to Google (in the case of Youtube) or to Vivendi/Bolloré (Dailymotion). This free/libre license guarantees our fundamental freedoms as users. To wszystko jest możliwe dzięki wolnej/otwartej licencji PeerTube (GNU–AGPL). Jego kod jest cyfrowym „dobrem wspólnym”, nie tajemnicą należącą do Google (jak w przypadku YouTube) czy Vivendi/Bolloré (Dailymotion). Wolna/otwarta licencja <strong>gwarantuje fundamentalną wolność użytkowników i pozwala współtworzyć oprogramowanie, dodając do niego nowe funkcje.</strong>
PeerTube is a free/open-source software: all contributions are welcome to continue to improving it
PeerTube is a software created, developed and maintained by <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framasoft.org">Framasoft</a>, a French non-profit popular educational organization on digital issues. PeerTube jest rozwijane przez Framasoft</a>, francuską organizacją non-profit popularyzującą wiedzę o problemach związanych z cyfryzacją.
PeerTube is a tool for sharing online videos developed by <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framasoft.org">Framasoft</a>, a french non-profit. PeerTube jest rozwijane przez Framasoft</a>, francuską organizacją non-profit popularyzującą wiedzę o problemach związanych z cyfryzacją.
PeerTube is a tool that you install on a web server. It allows you to create a video hosting website, so create your "homemade YouTube". PeerTube to oprogramowanie które możesz zainstalować na serwerze. Pozwala na utworzenie strony hostującej wideo, takiego „YouTube domowej roboty”.
PeerTube is developed by <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framasoft.org">Framasoft</a>, a French non-profit popular educational organization on digital issues. PeerTube jest rozwijane przez Framasoft</a>, francuską organizacją non-profit popularyzującą wiedzę o problemach związanych z cyfryzacją.
PeerTube is free, open-source, created for non-commercial purposes.
PeerTube is freely provided, no need to pay to install it on your server; PeerTube jest dostępne za darmo, nie musisz płacić za możliwość instalacji go na swoim serwerze;
PeerTube is just the name of the software. You can install it on your server, and choose the name you want.
PeerTube is part of several actions assembled by Framasoft in the <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://contributopia.org">Contributopia roadmap</a>. <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/install-any-os">Tu znajduje się instrukcja instalacji</a> (tylko po angielsku).
PeerTube is unique because (as far as we know) it's the only video hosting web application which combines three advantages: PeerTube jest wyjątkowe, ponieważ (z tego co wiemy) jest jedyną aplikacją do hostowania filmów łączącą trzy zalety:
PeerTube mascot created by %{ by }
PeerTube news Nowości dotyczące PeerTube!
PeerTube news archive Nowości dotyczące PeerTube!
PeerTube news! Nowości dotyczące PeerTube!
PeerTube platforms Git PeerTube
PeerTube Presentation Przedstawienie PeerTube
PeerTube REST API Git PeerTube
PeerTube should run happily on a virtual machine with 2 threads/vCPUs, at least 1 Gb of RAM and enough storage for videos.
PeerTube support and discussions on bugtrackers, forum, IRC or by email; Wsparcie na PeerTube i udział w dyskusjach na bugtrackerach, forum, IRC lub przez e-mail;
PeerTube support for offloading transcoding to other machines is <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/Chocobozzz/PeerTube/issues/947">being discussed</a>, but not yet implemented. <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/Chocobozzz/PeerTube">Repozytorium Git PeerTube znajduje się tutaj</a>.
PeerTube uses ActivityPub because this federation protocol is recommended by the W3C and is also used by other projects like the social network <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://joinmastodon.org/">Mastodon</a>. PeerTube korzysta z ActivityPub, ponieważ jest to protokół federacji rekomendowany przez W3C, któóry jest już używany przez sieć społecznościową Mastodon.
People Ludzie
People can subscribe to your channel from a PeerTube website or from an ActivityPub compatible software (Mastodon, Pleroma...)
per user na użytkownika
Platforms Git PeerTube
Platforms created with PeerTube Współtwórz PeerTube
Player embed API
Plugin homepage Strona wtyczki

Loading…

User avatar None

String updated in the repository

joinpeertube / mainPolish

12 days ago
Browse all component changes

Things to check

Mismatched exclamation mark

Source and translation do not both end with an exclamation mark

Reset

Glossary

English (United States) Polish
No related strings found in the glossary.

String information

String age
12 days ago
Source string age
a year ago
Translation file
src/locale/pl/app.po, string 347