Translation

English (United States)
English (United States) Polish
Your move! Czas na Twój ruch!
Sign up Zarejestruj się
Enjoy every feature: history, subscriptions, playlists, notifications... Korzystaj z każdej funkcji: historii oglądania, subskrybcji, list odtwarzania, powiadomień…
Who is behind Kto odpowiada za
Peertube is a <strong>free/libre software funded by a French non-profit organization</strong>: Framasoft Peertube jest <strong>wolnym/otwartym oprogramowaniem sfinansowanym przez francuską organizację non-profit</strong> — Framasoft
Our organization started in 2004, and now devotes itself <strong>to popular education about digital technology issues.</strong> We are a small structure of less than 40 members and under 10 employees, well-known for the De-google-ify Internet project, when we offered 34 ethical and alternative online tools. As a public interest organization, <strong>over 90% of our funding comes from donations</strong> (tax deductible for French taxpayers). Nasza organizacja powstała w 2004 i obecnie poświęca się <strong>popularyzacji edukacji dotyczącej problemów z technologiami cyfrowymi</strong>. Tworzymy małą strukturę składającą się z nieco ponad 40 członków i mniej niż 10 pracowników, znaną z projektu De-google-ify Internet, który oferuje 34 etyczne i alternatywne narzędzia online. Jako organizacja pożytku publicznego, <strong>ponad 90% naszych funduszy otrzymujemy z darowizn</strong> (mogących być odliczonymi od podatku dla płacących je we Francji).
Thanks to our <a href="/hall-of-fame" target="_blank">crowdfunding (from March to July 2018)</a>, <strong>Framasoft were able to employ PeerTube's main developer.</strong> After a beta release in March 2018, release 1 came out in November 2018. Since then, several intermediary releases have brought many features along. Several collectives have already created PeerTube hosts, laying the foundation for the federation. Dzięki przeprowadzonej przez nas <a href="/hall-of-fame" target="_blank">zbiórce (od marca do lipca 2018)</a>, <strong>organizacja Framasoft mogła zatrudnić głównego programistę PeerTube.</strong> Po wydaniu wersji beta w marcu 2018, pierwsze wydanie ukazało się w listopadzie 2018. Od tego czasu, pojawiło się wiele nowych funkcji. Niektóre grupy utworzyły już serwery PeerTube, tworząc podwaliny dla federacji.
The more people use, support, and contribute to PeerTube, the quicker it will become a concrete alternative to platforms like YouTube. Im więcej osób będzie używać, wspierać i brać udział w tworzeniu PeerTube, tym szybciej stanie się właściwą alternatywą dla platform takich jak YouTube.
Donate to Framasoft Przekaż darowiznę na Framasoft
If you would like to interact with videos (like, comment, download...), subscribe to channels, create playlists or play videos, then all you have to do is <strong>create an account on the PeerTube instance of your choice.</strong> Jeżeli chcesz wchodzić w interakcje z filmami (dodawać do ulubionych, komentować, pobierać…), subrkybować kanały czy tworzyć playlisty, wysarczy że <strong>utworzysz konto na wybranej instancji PeerTube.</strong>
PeerTube instances Instancje PeerTube
1. Find the instance that suits you best 1. Znajdź instancję, która najbardziej Ci odpowiada
By <strong>filtering according to your profile</strong> (video maker or viewer), <strong>topics</strong> that you are looking for or <strong>languages</strong> you speak, <strong>find an instance whose rules match your needs!</strong> <strong>Na podstawie tego, do czego wykorzystujesz platformę</strong> (tworzenie filmów czy oglądanie ich), <strong>tematów</strong> których szukasz czy <strong>języków</strong> których używasz, <strong>znajdź instancję której zasady spełniają Twoje potrzeby!</strong>
2. Create your account and enjoy PeerTube 2. Utwórz konto i ciesz się korzystaniem z PeerTube
A username, an email, a password and you can already <strong>enjoy all the features of PeerTube!</strong> Wysarczy nazwa użytkownika, adres e-mail i hasło, aby <strong>korzystać ze wszystkich funkcji PeerTube!</strong>
PeerTube news archive Nowości dotyczące PeerTube!
PeerTube news! Nowości dotyczące PeerTube!
Discover the latest PeerTube improvements Poznaj najnowsze usprawnienia w PeerTube
See older news
PeerTube news Nowości dotyczące PeerTube!
Page not found Nie odnaleziono strony
Go back to the homepage Wróć na stronę główną
Thanks to our crowdfunfing contributors, PeerTube V3 with live streaming support, global search, playlists embed and more moderation tools is out! Dzięki wsparciu uczestniczącym w naszej zbiórce, wydano PeerTube V3 wraz ze wsparciem dla transmisji na żywo, globalnego wyszukiwania, zagnieżdżaniem list odtwarzania i nowymi narzędziami moderacyjnymi!
2020 roadmap Mapa na 2020
<a href="https://framablog.org/2021/01/07/peertube-v3-its-a-live-a-liiiiive/" target="_blank"> Read the blog post for more information </a> <a href="https://framablog.org/2021/01/07/peertube-v3-its-a-live-a-liiiiive/" target="_blank"> Przeczytaj wpis na blogu, aby znalezc wiecej informacji </a>
Let's pave the way to PeerTube live streaming in v3! Utorujmy drogę dla obsługi transmisji na żywo w PeerTube v3!
Support the development of PeerTube! Wesprzyj rozwój PeerTube!
Donate, share: we will need all the help we can get to complete this roadmap. Przekaż dotację, udostępnij – potrzebujemy pomocy aby wypełnić te cele.
raised in %{ days } day uzbierane w %{ days } dzień
contributors twórcy
Step 1 Krok 1

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Things to check

Mismatched exclamation mark

Source and translation do not both end with an exclamation mark

Reset

Glossary

English (United States) Polish
No related strings found in the glossary.

String information

String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
src/locale/pl/LC_MESSAGES/app.po, string 479