Translation

English (United States)
English (United States) Polish
What is the PeerTube release policy? Jak PeerTube wynagradza twórców?
Who is working on PeerTube? Kto za co odpowiada w PeerTube?
Why do you let bad people use or upload bad videos on PeerTube?
Why does PeerTube use ActivityPub and WebRTC? Why not IPFS / DTube / Steemit? Dlaczego PeerTube używa protokołu federacji ActivityPub? Dlaczego nie IPFS/d.tube/Steemit?
Why hosting the code on GitHub and Framagit?
FAQ FAQ
A few questions to discover PeerTube Kilka pytań które pomogą zrozumieć PeerTube
PeerTube Presentation Przedstawienie PeerTube
PeerTube is software that you install on a web server. It allows you to create a video hosting website, so create your "homemade YouTube". PeerTube to oprogramowanie które możesz zainstalować na serwerze. Pozwala na utworzenie strony hostującej wideo, takiego „YouTube domowej roboty”.
The difference to YouTube is that it's not intended to create a huge platform centralizing videos from the whole world on a single server farm (which is horribly expensive). Różnicą między PeerTube a YouTube jest to, że nie ma to na celu utworzenie ogromnej platformy centralizującej filmy z całego świata w jednej serwerowni (co jest bardzo drogie).
On the contrary, PeerTube's concept is to create a network of multiple small interconnected video hosting providers. Zamiast tego, koncepcja PeerTube polega na tworzeniu sieci złożonej z wielu małych, wzajemnie połączonych dostawców wideo.
PeerTube is unique because (as far as we know) it's the only video hosting web application which combines three advantages: PeerTube jest wyjątkowe, ponieważ (z tego co wiemy) jest jedyną aplikacją do hostowania filmów łączącą trzy zalety:
An open code under a free/libre license Kod na wolnej/otwartej licencji
PeerTube is freely provided, no need to pay to install it on your server; PeerTube jest dostępne za darmo, nie musisz płacić za możliwość instalacji go na swoim serwerze;
We can look under the hood of PeerTube (its source code): it's auditable, transparent; Możesz zajrzeć pod maskę PeerTube (do kodu źródłowego), dokonać jego audytu;;
It can be enhanced by everyone's contributions. Rozwój projektu jest kierowany przez społeczność, więc wkład każdej osoby może go usprawnić.
A federation of interconnected hosting providers Federacja połączonych ze sobą usług hostingowych
It decentralizes video storage and decision-making power;
We can display videos and accounts of other PeerTube websites;
It's based on <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://activitypub.rocks">ActivityPub</a> to connect with tools <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://peertube.cpy.re/videos/watch/da2b08d4-a242-4170-b32a-4ec8cbdca701">like Mastodon</a> for example. Strona wykonana przez <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framasoft.org">Framasoft</a> i zaprojektowana przez <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.maiwann.net/">Maiwann</a>
Peer-to-peer broadcasting O transmisji i oglądaniu peer-to-peer
It reduces server bandwidth overload if a video becomes viral;
We become an actor of the video broadcasting;
It's based on <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://en.wikipedia.org/wiki/WebRTC">WebRTC</a>, a free and open-source project for web browsers. Dzięki protokołowi <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://pl.wikipedia.org/wiki/WebRTC">WebRTC</a>, transmisja peer-to-peer pozwala użytkownikom oglądającym ten sam film wymieniać się fragmentami pliku, co odciąża serwer.
PeerTube is developed by <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framasoft.org">Framasoft</a>, a French non-profit popular educational organization on digital issues. PeerTube jest rozwijane przez Framasoft</a>, francuską organizacją non-profit popularyzującą wiedzę o problemach związanych z cyfryzacją.
It employs a developer, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/Chocobozzz">Chocobozzz</a>, who works since 2018 on PeerTube projects: Zatrudnia programistę, <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/Chocobozzz">Chocobozzz</a>, który od 2018 pracuje nad projektami PeerTube:
Development of new features and software maintenance; Rozwija nowe funkcje i zajmuje się oprogramowaniem;
Thoughts on the architecture, the design and the future of PeerTube;
New stable releases preparation and communication (blog posts, changelog, etc.); Przygotowuje nowe stabilne wydania i odpowiada za komunikację (wpisy na bloku, listy zmian itd.);
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://joinpeertube.org">Official PeerTube website</a> development and maintenance; </a></a><a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org">Oficjalną stronę dokumentacji PeerTube</a> (administracja i korzystanie);
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://packages.joinpeertube.org/api/v1/ping">PeerTube plugins index</a> development and maintenance; Rozwija i prowadzi <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://packages.joinpeertube.org/api/v1/ping">">katalog wtyczek PeerTube</a>;

Loading…

No matching activity found.
Browse all component changes

Glossary

English (United States) Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
src/views/FAQ.vue:54
String age
7 months ago
Source string age
7 months ago
Translation file
src/locale/pl/LC_MESSAGES/app.po, string 216