Translation

English (United States)
English (United States) Czech
A free software to take back control of your videos! With more than 100 000 hosted videos, viewed more than 6 millions times and 20 000 users, PeerTube is the decentralized free software alternative to videos platforms developed by Framasoft Bezplatný software, který Vám vrátí kontrolu nad vašimi videi! S více než 100 000 uloženými videi, více než 6 miliony zhlédnutí a 20 000 uživateli, je PeerTube decentralizovanou bezplatnou softwarovou alternativou k videoplatformám vyvinutou společností Framasoft
Discover the channel Objevte kanál
Go on the instance Přejít na instanci
Watch the video Shlédnout video
Legal notices Právní upozornění
Contact Kontakt
Newsletter Novinky
Forum Fórum
Press kit Pro novináře
JoinPeerTube Git JoinPeerTube Git
PeerTube Git PeerTube Git
Website developed by <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framasoft.org">Framasoft</a> and designed by <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.maiwann.net/">Maiwann</a> Web vyvinula společnost <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framasoft.org">Framasoft</a> a graficky navrhla <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.maiwann.net/">Maiwann</a>
Illustrations from <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framatube.org/videos/watch/9c9de5e8-0a1e-484a-b099-e80766180a6d">What is PeerTube video</a>, created by <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://libreart.info/">LILA</a> - <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://film.zemarmot.net/">ZeMarmot Team</a> Ilustrace ve videu <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framatube.org/videos/watch/9c9de5e8-0a1e-484a-b099-e80766180a6d">Co je PeerTube</a>, byly vytvořeny od <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://libreart.info/">LILA</a> - <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://film.zemarmot.net/"> ZeMarmot Team</a>
PeerTube mascot created by <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.davidrevoy.com/">David Revoy</a> PeerTube maskot byl vytvořen <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.davidrevoy.com/">Davidem Revoy</a>
<em>PeerTube news!</em> content licensed under <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">CC-BY-SA</a> Obsah <em>PeerTube news!</em> je vydán pod licencí <a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/" rel="noopener noreferrer" target="_blank">CC-BY-SA</a>
Roadmap Plán vývoje
developed by vyvíjený
Home Úvodní strana
Create an account Vytvořit účet
News Novinky
Help Nápověda
Contribute Přispějte
Git Git
Languages Jazyky
Change interface language Změnit jazyk rozhraní
Translate Přeložit
%{ instance.totalInstanceFollowers } follower instance %{ instance.totalInstanceFollowers } instance sledujícího
Follows %{ instance.totalInstanceFollowing } instance Sleduje %{ instance.totalInstanceFollowing } instanci

Loading…

User avatar trendspotter

New translation

joinpeertube / mainCzech

2 months ago
User avatar trendspotter

New contributor

joinpeertube / mainCzech

New contributor 2 months ago
Browse all component changes

Glossary

English (United States) Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
src/components/Footer.vue:28
String age
7 months ago
Source string age
2 years ago
Translation file
src/locale/cs/LC_MESSAGES/app.po, string 13