Translation

English (United States)
English (United States) Czech Actions
First name Jméno
an individual jednotlivec
e.g. Ada např. Ada
Legal entity Právní subjekt
e.g. Free Software Foundation např. Nadace pro svobodný software
a company společnost
Address Adresa
e.g. 12, Freedom Street např. ulice Freedom Street 12
Address line 2 Adresní řádek 2
e.g. Building VI např. budova VI
Postal/Zip code Poštovní směrovací číslo / PSČ
e.g. 42100 např. 42100
City Město
e.g. Saint-Etienne např. Saint-Etienne
This field must be filled in. Toto pole musí být vyplněno.
You must enter a valid email address. Zadejte platnou e-mailovou adresu.
In France, thanks to the %{ percent } tax deduction, your donation of %{ amount } will cost you %{ defisc }. Ve Francii vás díky daňovému odpočtu %{ percent } bude váš dar ve výši %{ amount } stát %{ defisc }.
Credit card Kreditní karta
Give Poskytněte
now teď
Why progressive fundraising over 6 months? Proč postupné získávání finančních prostředků po dobu 6 měsíců?
At a time when no one knows what the future holds, we deem it inappropriate to start a crowdfunding campaign and threaten not to do our best on PeerTube if we don't get the necessary funds. V době, kdy nikdo neví, co přinese budoucnost, považujeme za nevhodné zahájit crowdfundingovou kampaň a vyhrožovat, že pokud nezískáme potřebné prostředky, nebudeme se na PeerTube snažit.
We believe in the public utility of PeerTube, so much so that we commit to working on it for six months to make this v3 happen, even if we must do it with our own funds (which <a href="https://framablog.org/2019/11/12/peertube-has-worked-twice-as-hard-to-free-your-videos-from-youtube/">we had already done for v2</a>). Věříme ve veřejnou prospěšnost PeerTube natolik, že jsme se zavázali pracovat na něm šest měsíců, aby vznikla v3, i kdybychom to měli dělat z vlastních prostředků (což <a href="https://framablog.org/2019/11/12/peertube-has-worked-twice-as-hard-to-free-your-videos-from-youtube/">jsme udělali už pro v2</a>).
We still hope that by sharing this roadmap as widely as possible, some of you will support us in our approach with a donation that will allow us to fund this project. Stále doufáme, že díky co nejširšímu sdílení tohoto plánu nás někteří z vás podpoří v našem přístupu darem, který nám umožní tento projekt financovat.
Global search Globální vyhledávání
Learn more on Další informace najdete na
Moderation tools Nástroje pro moderování
Plugins & Playlists Zásuvné moduly a seznamy skladeb
Live streaming Živé přenosy
<p>Today, when searching for videos on a PeerTube instance, it is hard to
<strong>find content that is not in the federation bubble</strong> of that instance.</p>

<p>We will create a <strong>server that indexes all videos</strong>
and channels from all PeerTube instances that are listed on
<a href="https://instances.joinpeertube.org/">the public directory</a>.
The code for this indexing engine will be open source,
so that anyone can host their own by setting their own eligibility rules.</p>

<p>Each PeerTube instance administrator will be able to choose to <strong>
use one of these indexing engines for their instance's search bar</strong>.</p>

<p>In addition, <strong>announcements</strong>
will allow instance administrators to display information to visitors.</p>
<p>Dnes je při vyhledávání videí na instanci PeerTube těžké
<strong>najít obsah, který se nenachází ve federační bublině</strong> této instance.</p>

<p>Vytvoříme <strong>server, který indexuje všechna videa</strong>
a kanály ze všech instancí služby PeerTube, které jsou uvedeny ve
<a href="https://instances.joinpeertube.org/">veřejném adresáři</a>.
Kód tohoto indexovacího stroje bude mít otevřený zdrojový kód,
takže kdokoli bude moci hostovat svůj vlastní tím, že si nastaví vlastní pravidla způsobilosti.</p>

<p>Každý správce instance PeerTube si bude moci zvolit, zda bude chtít <strong>vytvořit novou instanci PeerTube a
používat jeden z těchto indexovacích motorů pro vyhledávací panel své instance</strong>.</p>

<p>Kromě toho budou k dispozici <strong>vyhlášení</strong> která
umožní správcům instancí zobrazovat informace pro návštěvníky.</p>
<p>While each new version of PeerTube has brought <a
href="https://joinpeertube.org/faq#peertube-developers-did-not-add-moderation-tools">new moderation features</a>,
there is still much to be done to <strong>facilitate moderation</strong> of content and accounts within the fediverse.
That's why we want to <strong>dedicate a month to the development of new moderation tools</strong>.</p>

<p>The list of features we have to develop or improve is long: reports logs and monitoring, moderation history,
comments moderation, moderation reports related to an account, feedback on steps taken (or not) following a report,
<strong>fight against spam</strong>, sharing blocklists of instances, accounts or content...</p>

<p>This list is being built
<a href="https://github.com/Chocobozzz/PeerTube/labels/Component%3A%20Moderation%20%3Agodmode%3A"><strong>in collaboration with the community</strong></a>,
and it is with these needs in mind that we will try to prioritize the moderation tools developed during this month.</p>
<p>Zatímco každá nová verze PeerTube přináší <a
href="https://joinpeertube.org/faq#peertube-developers-did-not-add-moderation-tools">nové funkce moderování</a>,
stále je třeba udělat hodně pro to, aby se <strong>usnadnilo moderování</strong> obsahu a účtů v rámci fediverse.
Proto chceme <strong>věnovat měsíc vývoji nových nástrojů pro moderování</strong>.</p>

<p>Seznam funkcí, které musíme vyvinout nebo vylepšit, je dlouhý: protokoly zpráv a monitorování, historie moderování,
moderování komentářů, zprávy o moderování související s účtem, zpětná vazba ohledně kroků (nebo ne) přijatých po zprávě,
<strong>boj proti spamu</strong>, sdílení seznamů blokovaných instancí, účtů nebo obsahu...</p>

<p>Tento seznam se připravuje
<a href="https://github.com/Chocobozzz/PeerTube/labels/Component%3A%20Moderation%20%3Agodmode%3A"><strong>ve spolupráci s komunitou</strong></a>,
a právě s ohledem na tyto potřeby se pokusíme upřednostnit nástroje pro moderování vyvinuté během tohoto měsíce.</p>

Loading…

User avatar petrbalicek

Translation changed

joinpeertube / mainCzech

7 months ago
User avatar petrbalicek

Suggestion accepted

joinpeertube / mainCzech

7 months ago
User avatar None

Suggestion added

joinpeertube / mainCzech

7 months ago
Browse all component changes

Glossary

English (United States) Czech
No related strings found in the glossary.

String information

String age
11 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
src/locale/cs/LC_MESSAGES/app.po, string 142