Translation

English (United States) Czech Actions
You have a question? Máte dotaz?
Discover our FAQ Objevte naše časté dotazy
Need a detailed guide? Potřebujete podrobný návod?
Read the documentation Přečtěte si dokumentaci
Ask questions to the community Položte otázky komunitě
Go to the forum Přejděte na fórum
For PeerTube admins Pro administrátory PeerTube
Install PeerTube Instalace PeerTube
Upgrade PeerTube Aktualizace PeerTube
Administer PeerTube Správa PeerTube
Contribute to PeerTube Přispějte do PeerTube
How to contribute? Jak přispět?
Learn more about free/libre software Další informace o softwaru zdarma
Learn more about the federation Další informace o federaci
Skip to content Přeskočit na obsah
V4 is here! V4 je tady!
PeerTube V4 with channel customization, playlists search, custom instance homepage and more video filters is out! PeerTube V4 s přizpůsobením kanálů, vyhledáváním playlistů, vlastní domovskou stránkou instance a dalšími filtry videa je venku!
PeerTube, a free software to take back control of your videos PeerTube, bezplatný software pro převzetí kontroly nad videi
<a href="https://framablog.org/2021/11/30/peertube-v4-more-power-to-help-you-present-your-videos/" target="_blank" class="bottom-link"> Read the blog post </a> <a href="https://framablog.org/2021/11/30/peertube-v4-more-power-to-help-you-present-your-videos/" target="_blank" class="bottom-link"> Přečtěte si příspěvek na blogu </a>
Free software to take back control of your videos Bezplatný software pro převzetí kontroly nad videi
Search for PeerTube videos, channels and playlists Vyhledávání videí, kanálů a playlistů na PeerTube
PeerTube, developed by Framasoft, is the free and decentralized alternative to video platforms, providing you over %{ videos } videos published by %{ users } users and viewed over %{ views } million times PeerTube, vyvinutý společností Framasoft, je bezplatná a decentralizovaná alternativa k videoplatformám, která vám poskytuje více než %{ videos }. videí publikovaných %{ users } uživateli a zhlédnutých více než %{ views } milionkrát
See the instances list Viz seznam instancí
Discover our content selection Objevte náš výběr obsahu
Browse contents Procházet obsah
What is Co je to
? ?
PeerTube aspires to be a <strong>decentralized and free/libre alternative</strong> to video broadcasting services. PeerTube se snaží být <strong>decentralizovanou a bezplatnou / otevřenou alternativou</strong> ke službám vysílání videa.
Our aim is not to replace them, but rather to simultaneously offer something else, with different values. Naším cílem není nahradit je, ale spíše současně nabídnout něco jiného, s jinými hodnotami.
A federation of interconnected hosting services Federace propojených hostingových služeb
PeerTube is not meant to become a huge platform that would centralize videos from all around the world. PeerTube se nemá stát obrovskou platformou, která by centralizovala videa z celého světa.

Loading…

User avatar trendspotter

Translation changed

joinpeertube / mainCzech

5 months ago
Browse all component changes

Glossary

English (United States) Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
src/views/Home.vue:6
String age
5 months ago
Source string age
5 months ago
Translation file
src/locale/cs/LC_MESSAGES/app.po, string 453