Translation

English (United States)
English (United States) Czech
Step 4 Krok 4
(Oct. - Nov.) (říjen- listopad)
Peer-to-peer (30s - 1min lag) Peer-to-peer (zpoždění 30 s - 1 min)
No chat, no gifs, no ❤️ 👍 Žádný chat, žádné gify, žádné ❤️ 👍
Post-live publishing Publikování po skončení živého vysílání
Learn more about those steps Další informace o těchto krocích
"Another" world cannot be built using surveillance capitalism's tools. "Jiný" svět nelze vybudovat pomocí nástrojů sledovacího kapitalismu.
Making it easier to access content, sharing power and responsibilities, opening up to contributions, generalizing live broadcasting thanks to peer-to-peer... PeerTube’s v3 aims to consolidate it as an alternative to Google-Youtube and Facebook-Live that is more and more convivial. Usnadnění přístupu k obsahu, sdílení pravomocí a odpovědnosti, otevření se příspěvkům, zobecnění živého vysílání díky peer-to-peer... Cílem PeerTube v3 je upevnit jej jako alternativu ke Google-Youtube a Facebook-Live, která je stále více a více konveční.
<a href="https://framablog.org/2020/05/26/our-plans-for-peertube-v3-progressive-fundraising-live-streaming-coming-next-fall">Read Framasoft's statement on the Framablog</a> <a href="https://framablog.org/2020/05/26/our-plans-for-peertube-v3-progressive-fundraising-live-streaming-coming-next-fall">Přečtěte si prohlášení společnosti Framasoft na Framablogu</a>
The money donated via this form will be exclusively dedicated to the PeerTube project. Peníze darované prostřednictvím tohoto formuláře budou určeny výhradně na projekt PeerTube.
Share and follow Sdílejte a sledujte
Thank you very much for your donation to the PeerTube project! Děkujeme vám za váš příspěvek na projekt PeerTube!
Thank you Děkujeme
Thanks to you, Framasoft’s teams will be able to continue and expand the work already started on this software. Díky vám budou týmy společnosti Framasoft moci pokračovat a rozšiřovat již zahájenou práci na tomto softwaru.
The success of this fundraising depends only on you: <strong>we need you</strong> to raise awareness about this roadmap, so we can share our enthousiasm about Peertube's v3. Úspěch této sbírky závisí pouze na vás: <strong>potřebujeme vás</strong>, abyste zvýšili povědomí o tomto plánu, abychom mohli sdílet naše nadšení z Peertube v3.
Feel free <strong>to share your gesture</strong> on your favourite social networks and to talk about PeerTube around you! Neváhejte <strong>sdílet své gesto</strong> na svých oblíbených sociálních sítích a mluvit o PeerTube ve svém okolí!

Loading…

User avatar trendspotter

New translation

joinpeertube / mainCzech

a month ago
Browse all component changes

Glossary

English (United States) Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
src/views/Thank-You.vue:21
String age
7 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
src/locale/cs/LC_MESSAGES/app.po, string 543