Translation

English (United States)
English (United States) Czech Actions
It probably means that we moderated your instance after an abuse report and found out that: Pravděpodobně to znamená, že jsme vaši instanci moderovali po nahlášení zneužití a zjistili jsme, že:
there is problematic content hosted by the instance (not only one video/account/channel or two, but severals) v instanci je umístěn problematický obsah (ne pouze jedno video/účet/kanál nebo dva, ale několik)
the instance doesn't seem to be properly moderated or lacks federation policy ( = lack of ToS or CoC in the about page) instance se nezdá být řádně moderována nebo postrádá zásady federace ( = chybí ToS nebo CoC na stránce o instanci)
Framasoft remains the sole judge of this notion of “abuse”. Jediným soudcem tohoto pojmu "zneužití" zůstává společnost Framasoft.
Technical Technická stránka
View, share and update <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/Chocobozzz/PeerTube">PeerTube code</a> Zobrazit, sdílet a aktualizovat <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/Chocobozzz/PeerTube">kód PeerTube</a>
Join a community of admins, video makers and viewers Připojte se ke komunitě správců, tvůrců videí a diváků
PeerTube REST API PeerTube REST API
Test PeerTube REST API with the <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/api-rest-getting-started">getting started guide</a> Vyzkoušejte rozhraní PeerTube REST API pomocí <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/api-rest-getting-started">příručky pro začátek</a>
Check the <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/api-rest-reference.html">REST API documentation</a> Podívejte se na <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/api-rest-reference.html">REST API dokumentaci</a>
Get help on <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framacolibri.org/c/peertube">PeerTube forum</a> Získejte pomoc na <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framacolibri.org/c/peertube">Fóru PeerTube</a>
Player embed API API pro vložení přehrávače
Use the PeerTube player embed on your website Použijte vložený přehrávač PeerTube na svých webových stránkách
Control the PeerTube player embed using the <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/api-embed-player">embed API</a> Ovládání vložení přehrávače PeerTube pomocí <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/api-embed-player">embed API</a>
Plugins & Themes Pluginy a motivy
Develop plugins and themes using the <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/contribute-plugins">getting started guide</a> Vývoj zásuvných modulů a motivů pomocí <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/contribute-plugins">průvodce pro začátek</a>
Check the complete <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/api-plugins">plugin/theme documentation</a> Podívejte se na kompletní <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/api-plugins">dokumentaci pluginu / motivů</a>
Get help on <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framacolibri.org/c/peertube">PeerTube forum</a> or ask new plugin/theme API in <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/Chocobozzz/PeerTube">PeerTube issues</a> Získejte pomoc na <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://framacolibri.org/c/peertube">PeerTube fóru</a> nebo se zeptejte na nové API pluginů / motivů v <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/Chocobozzz/PeerTube">PeerTube issues</a>
PeerTube uses ActivityPub because this federation protocol is recommended by the W3C and is also used by other projects like the social network <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://joinmastodon.org/">Mastodon</a>. PeerTube používá ActivityPub, protože tento federační protokol doporučuje W3C a používají ho i další projekty, například sociální síť <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://joinmastodon.org/">Mastodon</a>.
IPFS is a great technology, but it still seems too young for streaming large files. The PeerTube P2P system based on well established protocols like HTTP and WebRTC, and the <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/admin-following-instances?id=instances-redundancy">redundancy system</a> are more easy for us to use and to maintain. Systém IPFS je skvělá technologie, ale zdá se, že pro streamování velkých souborů je ještě příliš mladá. Systém PeerTube P2P založený na dobře zavedených protokolech, jako jsou HTTP a WebRTC, a <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://docs.joinpeertube.org/admin-following-instances?id=instances-redundancy">redundanční systém</a> jsou pro nás jednodušší na používání a údržbu.
DTube does not seem open source, because publishing only compiled code hinders freedom of modification. DTube se nezdá být open source, protože zveřejnění pouze zkompilovaného kódu brání svobodě úprav.
PeerTube does not impose any remuneration model. This is the choice we have made, and others (like DTube) have made other choices. So it's up to you to see what suits you. Společnost PeerTube nezavádí žádný model odměňování. Tuto volbu jsme učinili my a jiní (například DTube) učinili jiné volby. Záleží tedy na vás, co vám vyhovuje.
Historical reason. Historický důvod.
We have a policy for contributions related to security. Please refer to <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/Chocobozzz/PeerTube/security">our security policy and advisories</a>. Máme zásady pro příspěvky týkající se bezpečnosti. Podívejte se prosím na <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://github.com/Chocobozzz/PeerTube/security">naše bezpečnostní zásady a doporučení</a>.
Hall of Fame Síň slávy
Sponsors Sponzoři
Financial Contributors Finanční přispěvatelé
Contributors Přispěvatelé
Questions on PeerTube? Need help? You've come to the right place! Otázky k PeerTube? Potřebujete pomoc? Jste na správném místě!
Better understand and use PeerTube Lepší pochopení a používání služby PeerTube
You have a question? Máte dotaz?

Loading…

User avatar trendspotter

Translation changed

joinpeertube / mainCzech

6 months ago
Browse all component changes

Glossary

English (United States) Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
src/views/FAQ.vue:920
String age
6 months ago
Source string age
6 months ago
Translation file
src/locale/cs/LC_MESSAGES/app.po, string 397