Translation

English (United States)
English (United States) Czech
For PeerTube admins Pro administrátory PeerTube
Install PeerTube Instalace PeerTube
Upgrade PeerTube Aktualizace PeerTube
Administer PeerTube Správa PeerTube
Contribute to PeerTube Přispějte do PeerTube
How to contribute? Jak přispět?
Learn more about free/libre software Další informace o softwaru zdarma
Learn more about the federation Další informace o federaci
Skip to content Přeskočit na obsah
PeerTube, a free software to take back control of your videos PeerTube, bezplatný software pro převzetí kontroly nad videi
Free software to take back control of your videos Bezplatný software pro převzetí kontroly nad videi
Search for PeerTube videos, channels and playlists Vyhledávání videí, kanálů a playlistů na PeerTube
V4 is here! V4 je tady!
PeerTube V4 with channel customization, playlists search, custom instance homepage and more video filters is out! PeerTube V4 s přizpůsobením kanálů, vyhledáváním playlistů, vlastní domovskou stránkou instance a dalšími filtry videa je venku!
PeerTube, developed by Framasoft, is the free and decentralized alternative to video platforms, providing you over %{ videos } videos published by %{ users } users and viewed over %{ views } million times PeerTube, vyvinutý společností Framasoft, je bezplatná a decentralizovaná alternativa k videoplatformám, která vám poskytuje více než %{ videos }. videí publikovaných %{ users } uživateli a zhlédnutých více než %{ views } milionkrát
<a href="https://framablog.org/2021/11/30/peertube-v4-more-power-to-help-you-present-your-videos/" target="_blank" class="bottom-link"> Read the blog post </a> <a href="https://framablog.org/2021/11/30/peertube-v4-more-power-to-help-you-present-your-videos/" target="_blank" class="bottom-link"> Přečtěte si příspěvek na blogu </a>
See the instances list Viz seznam instancí
Discover our content selection Objevte náš výběr obsahu
Browse contents Procházet obsah
What is Co je to
? ?
PeerTube aspires to be a <strong>decentralized and free/libre alternative</strong> to video broadcasting services. PeerTube se snaží být <strong>decentralizovanou a bezplatnou / otevřenou alternativou</strong> ke službám vysílání videa.
Our aim is not to replace them, but rather to simultaneously offer something else, with different values. Naším cílem není nahradit je, ale spíše současně nabídnout něco jiného, s jinými hodnotami.
A federation of interconnected hosting services Federace propojených hostingových služeb
PeerTube is not meant to become a huge platform that would centralize videos from all around the world. PeerTube se nemá stát obrovskou platformou, která by centralizovala videa z celého světa.
Rather, it is <strong>a network of inter-connected small videos hosters</strong>. Jedná se spíše o <strong>síť vzájemně propojených hostitelů malých videí</strong>.
Anyone with a modicum of technical skills can host a PeerTube server, aka an instance. Each instance hosts its users and their videos. In this way, <strong>every instance is created, moderated and maintained independently by various administrators.</strong> Hostovat server PeerTube, tzv. instanci, může každý, kdo má alespoň trochu technických dovedností. Každá instance hostí své uživatele a jejich videa. Tímto způsobem <strong>každou instanci vytvářejí, moderují a udržují nezávisle na sobě různí správci.</strong>
Discover PeerTube instances Objevte instance PeerTube
You can still watch from your account videos hosted by other instances though if the administrator of your instance had previously connected it with other instances. Videa hostovaná v jiných instancích však můžete ze svého účtu sledovat i nadále, pokud je správce vaší instance dříve propojil s jinými instancemi.
This is just how a <strong>federation</strong> works! Přesně takhle funguje <strong>federace</strong>!
And there's more! PeerTube uses <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://activitypub.rocks">ActivityPub</a>, a federating protocol that <strong>allows you to interact with other software</strong>, provided they also use this protocol. For example, PeerTube and Mastodon -a Twitter alternative- are connected: <strong>you can follow a PeerTube user from Mastodon</strong> (the latest videos from the PeerTube account you follow will appear in your feed), <strong>and even comment on a PeerTube-hosted video directly from your Mastodon's account.</strong> A je toho víc! PeerTube používá <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://activitypub.rocks">ActivityPub</a>, federační protokol, který <strong>umožňuje interakci s jiným softwarem</strong>, pokud tento protokol také používají. Například PeerTube a Mastodon -alternativa Twitteru- jsou propojeny: <strong>můžete sledovat uživatele PeerTube z Mastodonu</strong> (nejnovější videa z účtu PeerTube, který sledujete, se objeví ve vašem kanálu), <strong>a dokonce komentovat video hostované na PeerTube přímo z účtu Mastodon.</strong>

Loading…

User avatar trendspotter

Translation changed

joinpeertube / mainCzech

a month ago
Browse all component changes

Glossary

English (United States) Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
src/views/Home.vue:40
String age
a month ago
Source string age
a month ago
Translation file
src/locale/cs/LC_MESSAGES/app.po, string 447