Translation

English (United States)
English (United States) Czech
(June) (červen)
Search through the fediverse Vyhledávání ve fediverse
Ability to create search indexes Možnost vytváření vyhledávacích indexů
Instance broadcast messages Instance vysílání zpráv
WIP to improve UX/UI WIP pro zlepšení UX/UI
A roadmap in 4 steps Plán ve 4 krocích
Step 2 Krok 2
Moderation Moderování
(July) (červenec)
From June to November 2020, Framasoft will develop new features and improvements for PeerTube. We have broken down this roadmap into 4 main steps, each with its own schedule and cost, leading to the addition of peer-to-peer powered live streaming to PeerTube v3. Od června do listopadu 2020 bude Framasoft vyvíjet nové funkce a vylepšení pro PeerTube. Tento plán jsme rozdělili do 4 hlavních kroků, z nichž každý má svůj vlastní harmonogram a náklady, což povede k přidání živého vysílání na bázi peer-to-peer do PeerTube v3.
Feedback on reports Zpětná vazba k hlášením
Making moderation easier Usnadnění moderování
Sharing blocklists (spam) Sdílení seznamů blokovaných (spam)
These developments are funded by donations made to our small nonprofit organization: Framasoft. We will be raising funds progressively over the next six months of development, so that you can help us in our efforts. Tento vývoj je financován z darů naší malé neziskové organizaci: Framasoft. Během následujících šesti měsíců vývoje budeme postupně získávat finanční prostředky, abyste nám mohli pomoci v našem úsilí.
Step 3 Krok 3
(Aug. - Sept.) (srpen - září)
Online playlists sharing Sdílení seznamů skladeb online
Plugins (annotations, etc) Zásuvné moduly (anotace atd.)
Promoting plugins Propagace doplňků
Step 4 Krok 4
(Oct. - Nov.) (říjen- listopad)
Peer-to-peer (30s - 1min lag) Peer-to-peer (zpoždění 30 s - 1 min)
No chat, no gifs, no ❤️ 👍 Žádný chat, žádné gify, žádné ❤️ 👍
Post-live publishing Publikování po skončení živého vysílání
Learn more about those steps Další informace o těchto krocích
"Another" world cannot be built using surveillance capitalism's tools. "Jiný" svět nelze vybudovat pomocí nástrojů sledovacího kapitalismu.
Making it easier to access content, sharing power and responsibilities, opening up to contributions, generalizing live broadcasting thanks to peer-to-peer... PeerTube’s v3 aims to consolidate it as an alternative to Google-Youtube and Facebook-Live that is more and more convivial. Usnadnění přístupu k obsahu, sdílení pravomocí a odpovědnosti, otevření se příspěvkům, zobecnění živého vysílání díky peer-to-peer... Cílem PeerTube v3 je upevnit jej jako alternativu ke Google-Youtube a Facebook-Live, která je stále více a více konveční.
<a href="https://framablog.org/2020/05/26/our-plans-for-peertube-v3-progressive-fundraising-live-streaming-coming-next-fall">Read Framasoft's statement on the Framablog</a> <a href="https://framablog.org/2020/05/26/our-plans-for-peertube-v3-progressive-fundraising-live-streaming-coming-next-fall">Přečtěte si prohlášení společnosti Framasoft na Framablogu</a>
The money donated via this form will be exclusively dedicated to the PeerTube project. Peníze darované prostřednictvím tohoto formuláře budou určeny výhradně na projekt PeerTube.
Share and follow Sdílejte a sledujte
Thank you very much for your donation to the PeerTube project! Děkujeme vám za váš příspěvek na projekt PeerTube!

Loading…

User avatar miloshavlicek

New translation

joinpeertube / mainCzech

7 months ago
Browse all component changes

Glossary

English (United States) Czech
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
src/views/Roadmap-2020.vue:96
String age
7 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
src/locale/cs/LC_MESSAGES/app.po, string 524