Translation

cuo->peertube->title
English
Key English Ukrainian
peertube->modal->title Main features of PeerTube Основні функції PeerTube
peertube->modal->text PeerTube is a fully featured software. Here is some of its abilities. PeerTube являє собою повноцінне програмне забезпечення. Ось деякі його можливості.
peertube->modal->features->[0] Import from YouTube Імпортувати з YouTube
peertube->modal->features->[1] Import .torrent files Імпортувати файли torrent
peertube->modal->features->[2] Subtitles Субтитри
peertube->modal->features->[3] Advanced search Розширений пошук
peertube->modal->features->[4] Subscription for users Підписки на користувачів
peertube->modal->features->[5] RSS feeds Стрічки RSS
mobilizon->title Mobilizon: A free and federated tool to get our events off Facebook! Mobilizon: Вільнний та федеративний засіб відмежовування наших подій від Facebook!
mobilizon->text Preview the beta version of Mobilizon, which will allow you to create your alternative to MeetUp and Facebook events. This software is under development, thanks to your contributions, and will be constantly improved until the release of its V1 in the first half of 2020. Together, let’s invent the video platform that suits us. Gather ⋅ Organize ⋅ Mobilize… in complete freedom! Попередньо перегляньте бета-версію Mobilizon, яка дозволить вам створити альтернативу подіям MeetUp та Facebook. Завдяки вашим внескам це програмне забезпечення розробляється й буде постійно вдосконалюватися до випуску V1 у першій половині 2020 року. Давайте разом винайдемо відеоплатформу, яка нам підходить. Зберіть ⋅ Організуйте ⋅ Мобілізуйте… з повною свободою!
mobilizon->btn Browse the main features Переглянути основні функції
mobilizon->link https://framablog.org/2019/10/15/mobilizon-lifting-the-veil-on-the-beta-release/ https://framablog.org/2019/10/15/mobilizon-lifting-the-veil-on-the-beta-release/
mobilizon->footer To discover the development plan for Mobilizon software by 2020: @:(html.joinmobilizon). To test the features under development [test.mobilizon.org](https://test.mobilizon.org) Щоб дізнатися про план розробки програмного забезпечення Mobilizon до 2020 року: @:(html.joinmobilizon). Для випробування функцій, що розробляються [test.mobilizon.org](https://test.mobilizon.org)
cuo->title Contributopia Внескотопія
cuo->intro On Framasoft’s agenda in 2022: PeerTube, free culture, Mobilizon, CHATONS,
commons, decentralisation, popular education, an archipelago of partnerships,
sharing… and probably a trivia or two!
На порядку денному Framasoft у 2022 році: PeerTube, вільна культура, Mobilizon, CHATONS,
загальне, децентралізація, популярна освіта, архіпелаг партнерств,
обмін ... і, мабуть, кілька дрібниць!
cuo->peertube->title PeerTube PeerTube
cuo->peertube->text PeerTube is an open source software that democratises video distribution,
as it allows hosts to create YouTube-like video platforms.
These platforms can link together to show a wider range of videos while
remaining independent.
PeerTube — це програмне забезпечення з відкритим кодом, яке
демократизує розповсюдження відео, оскільки дає змогу створювати
відеоплатформи, схожі на YouTube. Ці платформи можуть з'єднуватися,
щоб показувати ширший спектр відео залишаючись незалежним.
cuo->mobilizon->title Mobilizon Mobilizon
cuo->mobilizon->text Mobilizon is a free and federated alternative to Facebook events and groups.
Mobilizon is not a social network, and does not promote egos.
Groups, on the other hand, can discuss, share resources, publish articles
and organise their events.
Mobilizon — вільна та федеративна альтернатива подіям та групам
Facebook. Mobilizon, це не соціальна мережа і не пропагує его.
Групи, навпаки, можуть обговорювати, ділитися ресурсами, публікувати
статті та влаштовувати свої заходи.
cuo->chatons->title CHATONS CHATONS
cuo->chatons->text This Collective gathers Alternative Hosting Companies which, everywhere
in France (and even beyond), offer online services that can be trusted.
Framasoft leads this collective and accompanies its growth in order to make
it autonomous.
Цей колектив збирає альтернативні хостингові компанії, які всюди
у Франції (і навіть за її межами) пропонують онлайн-послуги, яким можна
довіряти. Framasoft очолює цей колектив і супроводжує його зростання,
щоб зробити його автономним.
cuo->cloud->title Frama<br />cloud Frama<br />хмара
cuo->cloud->text A unique account to synchronize your notes, calendar, contacts or its files, to collaborate on it, etc. it’s a proposal that we want to build, thanks to Nextcloud software. Унікальний обліковий запис для синхронізації ваших приміток, календаря, контактів чи файлів, співпраці над ним тощо. Ми хочемо створити це за допомогою програмного забезпечення Nextcloud.
cuo->btn Contribute to another year of Contributopia Допомаггайте в наступному році Допомоготопії
cuo->footer All this is just a sample of all the actions we are currently working on… Discover the whole roadmap: [@:txt.cuo](@:link.cuo)! Все це лише зразок усіх дій, над якими ми зараз працюємо… Відкрийте всі плани: [@:txt.cuo](@:link.cuo)!
soutenir->title Support Framasoft Підтримати Framasoft
soutenir->text Framasoft is a not-for-profit which can **only** keep running thanks to your donations. Do you like what we do? Do you think we’re going in the right direction? If so, and you’re able to make a donation, we’d very much appreciate it! Framasoft — це неприбуткова компанія, яка може продовжувати працювати **лише** завдяки вашим пожертвам. Вам подобається те, що ми робимо? Вважаєте, що ми йдемо у правильному напрямку? Якщо так і ви можете фінансово допомогти, ми будемо дуже вдячні за це!
soutenir->why Why support @:txt.soft? Чому варто підтримати @:txt.soft?
soutenir->money Where is your money going to? На що спрямовуються гроші?
soutenir->numbers @:txt.soft in a few numbers @:txt.soft в цифрах
soutenir->timeline Actions timeline Стрічка дій
Key English Ukrainian
cuo->btn Contribute to another year of Contributopia Допомаггайте в наступному році Допомоготопії
cuo->chatons->text This Collective gathers Alternative Hosting Companies which, everywhere
in France (and even beyond), offer online services that can be trusted.
Framasoft leads this collective and accompanies its growth in order to make
it autonomous.
Цей колектив збирає альтернативні хостингові компанії, які всюди
у Франції (і навіть за її межами) пропонують онлайн-послуги, яким можна
довіряти. Framasoft очолює цей колектив і супроводжує його зростання,
щоб зробити його автономним.
cuo->chatons->title CHATONS CHATONS
cuo->cloud->text A unique account to synchronize your notes, calendar, contacts or its files, to collaborate on it, etc. it’s a proposal that we want to build, thanks to Nextcloud software. Унікальний обліковий запис для синхронізації ваших приміток, календаря, контактів чи файлів, співпраці над ним тощо. Ми хочемо створити це за допомогою програмного забезпечення Nextcloud.
cuo->cloud->title Frama<br />cloud Frama<br />хмара
cuo->footer All this is just a sample of all the actions we are currently working on… Discover the whole roadmap: [@:txt.cuo](@:link.cuo)! Все це лише зразок усіх дій, над якими ми зараз працюємо… Відкрийте всі плани: [@:txt.cuo](@:link.cuo)!
cuo->intro On Framasoft’s agenda in 2022: PeerTube, free culture, Mobilizon, CHATONS,
commons, decentralisation, popular education, an archipelago of partnerships,
sharing… and probably a trivia or two!
На порядку денному Framasoft у 2022 році: PeerTube, вільна культура, Mobilizon, CHATONS,
загальне, децентралізація, популярна освіта, архіпелаг партнерств,
обмін ... і, мабуть, кілька дрібниць!
cuo->mobilizon->text Mobilizon is a free and federated alternative to Facebook events and groups.
Mobilizon is not a social network, and does not promote egos.
Groups, on the other hand, can discuss, share resources, publish articles
and organise their events.
Mobilizon — вільна та федеративна альтернатива подіям та групам
Facebook. Mobilizon, це не соціальна мережа і не пропагує его.
Групи, навпаки, можуть обговорювати, ділитися ресурсами, публікувати
статті та влаштовувати свої заходи.
cuo->mobilizon->title Mobilizon Mobilizon
cuo->peertube->text PeerTube is an open source software that democratises video distribution,
as it allows hosts to create YouTube-like video platforms.
These platforms can link together to show a wider range of videos while
remaining independent.
PeerTube — це програмне забезпечення з відкритим кодом, яке
демократизує розповсюдження відео, оскільки дає змогу створювати
відеоплатформи, схожі на YouTube. Ці платформи можуть з'єднуватися,
щоб показувати ширший спектр відео залишаючись незалежним.
cuo->peertube->title PeerTube PeerTube
cuo->title Contributopia Внескотопія
dio->btn Help us maintain these services and help us to develop new ones Допоможіть нам підтримувати ці сервіси та розробляти нові
dio->footer The complete list of our services, with the whole documentation to master them, can be found on the [@:txt.dio](@:link.dio) website Повний список наших сервісів разом з документацією можна знайти тут -[@:txt.dio](@:link.dio)
dio->subtitle **Ethical alternatives** are possible.<br />Demonstration with **{count} examples**. **Етичні альтернативи** існують. <br />Демонстрація на цих **{count} прикладах**.
dio->title Degooglize your Internet<br />find user-friendly tools Роз-Google-іть свій інтернет<br />знайдіть для себе зручні інструменти
intro->btn Support our actions Підтримайте наші дії
intro->subtitle Change the world<br />one byte at a time Змінюй світ навколо себе<br />байт за байтом
intro->text @:txt.soft is a not-for-profit **popular educational organization**, a group of friends convinced that an **emancipatory** digital world is possible, convinced that it will arise through **actual actions** on real world and online with and for you! @:txt.soft — це некомерційна **популярна освітня організація**, група друзів, переконана у тому, що можливий **вільний** цифровий світ, переконана, що він виникне через **фактичний вплив** на реальний світ та Інтернет з вами та для вас!
mobilizon->btn Browse the main features Переглянути основні функції
mobilizon->footer To discover the development plan for Mobilizon software by 2020: @:(html.joinmobilizon). To test the features under development [test.mobilizon.org](https://test.mobilizon.org) Щоб дізнатися про план розробки програмного забезпечення Mobilizon до 2020 року: @:(html.joinmobilizon). Для випробування функцій, що розробляються [test.mobilizon.org](https://test.mobilizon.org)
mobilizon->link https://framablog.org/2019/10/15/mobilizon-lifting-the-veil-on-the-beta-release/ https://framablog.org/2019/10/15/mobilizon-lifting-the-veil-on-the-beta-release/
mobilizon->text Preview the beta version of Mobilizon, which will allow you to create your alternative to MeetUp and Facebook events. This software is under development, thanks to your contributions, and will be constantly improved until the release of its V1 in the first half of 2020. Together, let’s invent the video platform that suits us. Gather ⋅ Organize ⋅ Mobilize… in complete freedom! Попередньо перегляньте бета-версію Mobilizon, яка дозволить вам створити альтернативу подіям MeetUp та Facebook. Завдяки вашим внескам це програмне забезпечення розробляється й буде постійно вдосконалюватися до випуску V1 у першій половині 2020 року. Давайте разом винайдемо відеоплатформу, яка нам підходить. Зберіть ⋅ Організуйте ⋅ Мобілізуйте… з повною свободою!
mobilizon->title Mobilizon: A free and federated tool to get our events off Facebook! Mobilizon: Вільнний та федеративний засіб відмежовування наших подій від Facebook!
more->blog->text News about @:txt.soft, free culture and commons : chronicles, press reviews, translations, interviews Новини про @:txt.soft, вільну культуру та подібне: хроніки, огляди преси, переклади, інтерв’ю

Loading…

User avatar ihor_ck

New translation

Framasoft / HomeUkrainian

11 months ago
Browse all component changes

Things to check

Unchanged translation

Source and translation are identical

Reset

Glossary

English Ukrainian
No related strings found in the glossary.

String information

Key
cuo->peertube->title
String age
a year ago
Source string age
2 years ago
Translation file
src/translations/uk/home.yml, string 38