Translation

intro->subtitle
English
Key English Polish
intro->subtitle Change the world<br />one byte at a time Zmieniaj świat<br />bajt po bajcie
intro->text @:txt.soft is a not-for-profit **popular educational organization**, a group of friends convinced that an **emancipatory** digital world is possible, convinced that it will arise through **actual actions** on real world and online with and for you! @:txt.soft jest **organizacją** nie-dla-zysku(not-for-profit) **na rzecz powszechnej edukacji**, grupą przyjaciół przekonanych, że **emancypacyjny** świat cyfrowy jest możliwy, przekonanych że powstanie dzięki **rzeczywistym działaniom** w prawdziwym świecie i Internecie, dla Ciebie i dzięki Tobie!
intro->btn Support our actions Wspieraj nasze działania
more->title Framasoft is… Framasoft to…
more->libre->title @:txt.libre, the free culture directory @:txt.libre, katalog wolnej kultury
more->libre->text @:txt.soft historical project: hundreds of free softwares and cultural contents organized and tested, displayed with short notices Historyczny projekt @:txt.soft – setki wolnego oprogramowania i zawartości kulturowej, sprawdzonych i zorganizowanych
more->book->title @:txt.book, the publishing house @:txt.book, miejsce dla publikacji
more->book->text Free books share the same freedom as free software. We publish manuals, technical books, but also novels and even comics Wolne książki dzielą wolność z wolnym oprogramowaniem. Publikujemy podręczniki, książki techniczne, ale też powieści czy nawet komiksy
more->blog->title @:txt.blog, the news about free culture @:txt.blog, wiadomości o wolnej kulturze
more->blog->text News about @:txt.soft, free culture and commons : chronicles, press reviews, translations, interviews Wiadomości dotyczące @:txt.soft, wolnej kulturze i dobrach wspólnych – historia, recenzje prasowe, tłumaczenia, wywiady
more->confs->title Conferences, workshops Konferencje, warsztaty
more->confs->text More than one hundred conferences, workshops and interventions per year Więcej niż sto konferencji, warsztatów itd. rocznie
more->footer @:txt.soft has more than 50 projects. Check all of them. @:txt.soft to ponad 50 projektów. Sprawdź je wszystkie.
more->link See the full presentation. Zobacz pełną prezentację.
dio->title Degooglize your Internet<br />find user-friendly tools Uwolnij swój Internet od Google<br />poznaj przyjazne użytkownikom narzędzia
dio->subtitle **Ethical alternatives** are possible.<br />Demonstration with **{count} examples**. **Etyczne alternatywy** mogą istnieć.<br />Przedstawienie na **{count} przykładach**.
Key English Polish
cuo->chatons->title CHATONS
cuo->cloud->text A unique account to synchronize your notes, calendar, contacts or its files, to collaborate on it, etc. it’s a proposal that we want to build, thanks to Nextcloud software. Indywidualne konto do synchronizacji notatek, kalendarza, kontaktów lub plików, aby na nich współpracowa, etc. jest propozycją, którą chcemy zbudować dzięki oprogramowaniu Nextcloud.
cuo->cloud->title Frama<br />cloud Frama<br>cloud
cuo->footer All this is just a sample of all the actions we are currently working on… Discover the whole roadmap: [@:txt.cuo](@:link.cuo)! To tylko przykład wszystkich działań nad którymi pracujemy… Poznaj wszystkie nasze plany: [@:txt.cuo](@:link.cuo)!
cuo->intro On Framasoft’s agenda in 2022: PeerTube, free culture, Mobilizon, CHATONS,
commons, decentralisation, popular education, an archipelago of partnerships,
sharing… and probably a trivia or two!
cuo->mobilizon->text Mobilizon is a free and federated alternative to Facebook events and groups.
Mobilizon is not a social network, and does not promote egos.
Groups, on the other hand, can discuss, share resources, publish articles
and organise their events.
Wersja v1 Mobilizon jest zaplanowana na 2020. Ta sfederowana platforma pozwoli na zebranie twojej grupy, zorganizowanie jej twoimi narzędziami i zmobilizowanie do twoich wydarzeń.
cuo->mobilizon->title Mobilizon Mobilizon
cuo->peertube->text PeerTube is an open source software that democratises video distribution,
as it allows hosts to create YouTube-like video platforms.
These platforms can link together to show a wider range of videos while
remaining independent.
PeerTube emancypuje transmisję wideo poprzez łączenie ze sobą federacji firm hostingowych i równorzędnych dystrybucji. W 2020 roku wciąż jest wiele do zrobienia: przeprojektowanie graficzne, narzędzia społecznościowe, udostępnainie na żywo…
cuo->peertube->title PeerTube PeerTube
cuo->title Contributopia Contributopia
dio->btn Help us maintain these services and help us to develop new ones Pomóż nam utrzymywać te usługi i pomóż w powstawaniu nowych
dio->footer The complete list of our services, with the whole documentation to master them, can be found on the [@:txt.dio](@:link.dio) website Pełną listę naszych usług, wraz z ich całą dokumentacją możesz znaleźć na stronie [@:txt.dio](@:link.dio)
dio->subtitle **Ethical alternatives** are possible.<br />Demonstration with **{count} examples**. **Etyczne alternatywy** mogą istnieć.<br />Przedstawienie na **{count} przykładach**.
dio->title Degooglize your Internet<br />find user-friendly tools Uwolnij swój Internet od Google<br />poznaj przyjazne użytkownikom narzędzia
intro->btn Support our actions Wspieraj nasze działania
intro->subtitle Change the world<br />one byte at a time Zmieniaj świat<br />bajt po bajcie
intro->text @:txt.soft is a not-for-profit **popular educational organization**, a group of friends convinced that an **emancipatory** digital world is possible, convinced that it will arise through **actual actions** on real world and online with and for you! @:txt.soft jest **organizacją** nie-dla-zysku(not-for-profit) **na rzecz powszechnej edukacji**, grupą przyjaciół przekonanych, że **emancypacyjny** świat cyfrowy jest możliwy, przekonanych że powstanie dzięki **rzeczywistym działaniom** w prawdziwym świecie i Internecie, dla Ciebie i dzięki Tobie!
mobilizon->btn Browse the main features Poznaj główne funkcje
mobilizon->footer To discover the development plan for Mobilizon software by 2020: @:(html.joinmobilizon). To test the features under development [test.mobilizon.org](https://test.mobilizon.org) Aby poznać plan rozwoju oprogramowania Mobilizon do 2020: JoinMobilizon. Aby przetestować powstające funkcje [test.mobilizon.org](https://test.mobilizon.org)
mobilizon->link https://framablog.org/2019/10/15/mobilizon-lifting-the-veil-on-the-beta-release/ https://framablog.org/2019/10/15/mobilizon-lifting-the-veil-on-the-beta-release/
mobilizon->text Preview the beta version of Mobilizon, which will allow you to create your alternative to MeetUp and Facebook events. This software is under development, thanks to your contributions, and will be constantly improved until the release of its V1 in the first half of 2020. Together, let’s invent the video platform that suits us. Gather ⋅ Organize ⋅ Mobilize… in complete freedom! Zajrzyj na wersję beta Mobilizona, który pozwoli na utworzenie własnej alternatywy dla MeetUp i wydarzeń na Facebooku. To oprogramowanie jest rozwijane dzięki Waszemu udziałowi i będzie stale ulepszane do wydania wersji V1 w pierwszej połowie 2020. Wspólnie utwórzmy platformę wydarzeń, która będzie nam pasować. Zbierz się ⋅ Zorganizuj ⋅ Mobilizuj… w całkowitej wolności!
mobilizon->title Mobilizon: A free and federated tool to get our events off Facebook! Mobilizon – wolne i sfederowane narzędzie, aby uwolnić wydarzenia od Facebooka!
more->blog->text News about @:txt.soft, free culture and commons : chronicles, press reviews, translations, interviews Wiadomości dotyczące @:txt.soft, wolnej kulturze i dobrach wspólnych – historia, recenzje prasowe, tłumaczenia, wywiady
more->blog->title @:txt.blog, the news about free culture @:txt.blog, wiadomości o wolnej kulturze
more->book->text Free books share the same freedom as free software. We publish manuals, technical books, but also novels and even comics Wolne książki dzielą wolność z wolnym oprogramowaniem. Publikujemy podręczniki, książki techniczne, ale też powieści czy nawet komiksy
more->book->title @:txt.book, the publishing house @:txt.book, miejsce dla publikacji
more->confs->text More than one hundred conferences, workshops and interventions per year Więcej niż sto konferencji, warsztatów itd. rocznie
more->confs->title Conferences, workshops Konferencje, warsztaty
more->footer @:txt.soft has more than 50 projects. Check all of them. @:txt.soft to ponad 50 projektów. Sprawdź je wszystkie.
more->libre->text @:txt.soft historical project: hundreds of free softwares and cultural contents organized and tested, displayed with short notices Historyczny projekt @:txt.soft – setki wolnego oprogramowania i zawartości kulturowej, sprawdzonych i zorganizowanych

Loading…

User avatar mkljczk

New translation

Framasoft / HomePolish

a year ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
intro->subtitle
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
src/translations/pl/home.yml, string 1