Translation

peertube->title
English
Key English Polish
more->title Framasoft is… Framasoft to…
more->libre->title @:txt.libre, the free culture directory @:txt.libre, katalog wolnej kultury
more->libre->text @:txt.soft historical project: hundreds of free softwares and cultural contents organized and tested, displayed with short notices Historyczny projekt @:txt.soft – setki wolnego oprogramowania i zawartości kulturowej, sprawdzonych i zorganizowanych
more->book->title @:txt.book, the publishing house @:txt.book, miejsce dla publikacji
more->book->text Free books share the same freedom as free software. We publish manuals, technical books, but also novels and even comics Wolne książki dzielą wolność z wolnym oprogramowaniem. Publikujemy podręczniki, książki techniczne, ale też powieści czy nawet komiksy
more->blog->title @:txt.blog, the news about free culture @:txt.blog, wiadomości o wolnej kulturze
more->blog->text News about @:txt.soft, free culture and commons : chronicles, press reviews, translations, interviews Wiadomości dotyczące @:txt.soft, wolnej kulturze i dobrach wspólnych – historia, recenzje prasowe, tłumaczenia, wywiady
more->confs->title Conferences, workshops Konferencje, warsztaty
more->confs->text More than one hundred conferences, workshops and interventions per year Więcej niż sto konferencji, warsztatów itd. rocznie
more->footer @:txt.soft has more than 50 projects. Check all of them. @:txt.soft to ponad 50 projektów. Sprawdź je wszystkie.
more->link See the full presentation. Zobacz pełną prezentację.
dio->title Degooglize your Internet<br />find user-friendly tools Uwolnij swój Internet od Google<br />poznaj przyjazne użytkownikom narzędzia
dio->subtitle **Ethical alternatives** are possible.<br />Demonstration with **{count} examples**. **Etyczne alternatywy** mogą istnieć.<br />Przedstawienie na **{count} przykładach**.
dio->btn Help us maintain these services and help us to develop new ones Pomóż nam utrzymywać te usługi i pomóż w powstawaniu nowych
dio->footer The complete list of our services, with the whole documentation to master them, can be found on the [@:txt.dio](@:link.dio) website Pełną listę naszych usług, wraz z ich całą dokumentacją możesz znaleźć na stronie [@:txt.dio](@:link.dio)
peertube->title PeerTube : the alternative to YouTube, made with you and for you PeerTube – alternatywa dla YouTube, powstała dzięki Tobie i dla Ciebie
peertube->text Have a look to 1.0 version of PeerTube, which lets you to create **your** own alternative to YouTube. This software has been developped thanks to your contriibutions.<br />All together, let’s build a smilar to us video platform Spójrz na wersję 1.0 PeerTube, która pozwala każdemu utworzyć **własną** alternatywę dla YouTube. To oprogramowanie jest rozwijane dzięki Twojemu wkładowi.<br />Wspólnie możemy utworzyć platformę wideo pasującą do nas
peertube->btn Browse the main features Poznaj główne funkcje
peertube->footer To learn about the PeerTube software, discover how it’s organized into a <abbr title="Also known as fediverse, the whole group of federated instances.">federation</abbr> and understand how to create your own <abbr title="Decentralized installation on a server, accessible through a web address.">instance</abbr>: @:html.joinpeertube Aby dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu PeerTube, jak działa <abbr title="Znana również jako Fediwersum, grupa sfederowanych instancji.">federacja</abbr> i zrozumieć jak możesz utworzyć własną <abbr title="Zdecentralizowana instalacja na serwerze, dostępna za pośrednictwem adresu sieciowego.">instancję</abbr>, @:html.joinpeertube
peertube->modal->title Main features of PeerTube Główne funkcje PeerTube
peertube->modal->text PeerTube is a fully featured software. Here is some of its abilities. PeerTube jest w pełni funkcjonalnym oprogramowaniem. Oto część jego możliwości.
peertube->modal->features->[0] Import from YouTube Strumienie RSS
peertube->modal->features->[1] Import .torrent files Subskrypcje dla użytkowników
peertube->modal->features->[2] Subtitles Zaawansowane wyszukiwanie
peertube->modal->features->[3] Advanced search Napisy
peertube->modal->features->[4] Subscription for users Import z plików .torrent
peertube->modal->features->[5] RSS feeds Import z YouTube
mobilizon->title Mobilizon: A free and federated tool to get our events off Facebook! Mobilizon – wolne i sfederowane narzędzie, aby uwolnić wydarzenia od Facebooka!
mobilizon->text Preview the beta version of Mobilizon, which will allow you to create your alternative to MeetUp and Facebook events. This software is under development, thanks to your contributions, and will be constantly improved until the release of its V1 in the first half of 2020. Together, let’s invent the video platform that suits us. Gather ⋅ Organize ⋅ Mobilize… in complete freedom! Zajrzyj na wersję beta Mobilizona, który pozwoli na utworzenie własnej alternatywy dla MeetUp i wydarzeń na Facebooku. To oprogramowanie jest rozwijane dzięki Waszemu udziałowi i będzie stale ulepszane do wydania wersji V1 w pierwszej połowie 2020. Wspólnie utwórzmy platformę wydarzeń, która będzie nam pasować. Zbierz się ⋅ Zorganizuj ⋅ Mobilizuj… w całkowitej wolności!
mobilizon->btn Browse the main features Poznaj główne funkcje
mobilizon->link https://framablog.org/2019/10/15/mobilizon-lifting-the-veil-on-the-beta-release/ https://framablog.org/2019/10/15/mobilizon-lifting-the-veil-on-the-beta-release/
Key English Polish
more->libre->text @:txt.soft historical project: hundreds of free softwares and cultural contents organized and tested, displayed with short notices Historyczny projekt @:txt.soft – setki wolnego oprogramowania i zawartości kulturowej, sprawdzonych i zorganizowanych
more->libre->title @:txt.libre, the free culture directory @:txt.libre, katalog wolnej kultury
more->link See the full presentation. Zobacz pełną prezentację.
more->title Framasoft is… Framasoft to…
peertube->btn Browse the main features Poznaj główne funkcje
peertube->footer To learn about the PeerTube software, discover how it’s organized into a <abbr title="Also known as fediverse, the whole group of federated instances.">federation</abbr> and understand how to create your own <abbr title="Decentralized installation on a server, accessible through a web address.">instance</abbr>: @:html.joinpeertube Aby dowiedzieć się więcej o oprogramowaniu PeerTube, jak działa <abbr title="Znana również jako Fediwersum, grupa sfederowanych instancji.">federacja</abbr> i zrozumieć jak możesz utworzyć własną <abbr title="Zdecentralizowana instalacja na serwerze, dostępna za pośrednictwem adresu sieciowego.">instancję</abbr>, @:html.joinpeertube
peertube->modal->features->[0] Import from YouTube Strumienie RSS
peertube->modal->features->[1] Import .torrent files Subskrypcje dla użytkowników
peertube->modal->features->[2] Subtitles Zaawansowane wyszukiwanie
peertube->modal->features->[3] Advanced search Napisy
peertube->modal->features->[4] Subscription for users Import z plików .torrent
peertube->modal->features->[5] RSS feeds Import z YouTube
peertube->modal->text PeerTube is a fully featured software. Here is some of its abilities. PeerTube jest w pełni funkcjonalnym oprogramowaniem. Oto część jego możliwości.
peertube->modal->title Main features of PeerTube Główne funkcje PeerTube
peertube->text Have a look to 1.0 version of PeerTube, which lets you to create **your** own alternative to YouTube. This software has been developped thanks to your contriibutions.<br />All together, let’s build a smilar to us video platform Spójrz na wersję 1.0 PeerTube, która pozwala każdemu utworzyć **własną** alternatywę dla YouTube. To oprogramowanie jest rozwijane dzięki Twojemu wkładowi.<br />Wspólnie możemy utworzyć platformę wideo pasującą do nas
peertube->title PeerTube : the alternative to YouTube, made with you and for you PeerTube – alternatywa dla YouTube, powstała dzięki Tobie i dla Ciebie
soutenir->money Where is your money going to? Na co przeznaczacie pieniądze?
soutenir->numbers @:txt.soft in a few numbers @:txt.soft w liczbach
soutenir->text Framasoft is a not-for-profit which can **only** keep running thanks to your donations. Do you like what we do? Do you think we’re going in the right direction? If so, and you’re able to make a donation, we’d very much appreciate it! Framasoft jest organizacją nie-dla-zysku (not-for-profit), która może kontynuować działanie **tylko** dzięki Twoim darowiznom. Podoba Ci się to co robimy? Uważasz, że idziemy w dobrym kierunku? Jeżeli tak, możesz przekazać darowiznę, będziemy bardzo wdzięczni!
soutenir->timeline Actions timeline Oś czasu działań
soutenir->title Support Framasoft Wesprzyj Framasoft
soutenir->why Why support @:txt.soft? Dlaczego wesprzeć @:txt.soft?

Loading…

User avatar mkljczk

New translation

Framasoft / HomePolish

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Key
peertube->title
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
src/translations/pl/home.yml, string 19