Translation

soutenir->text
English
Key English Catalan Actions
mobilizon->link https://framablog.org/2019/10/15/mobilizon-lifting-the-veil-on-the-beta-release/ https://framablog.org/2019/10/15/mobilizon-lifting-the-veil-on-the-beta-release/
mobilizon->footer To discover the development plan for Mobilizon software by 2020: @:(html.joinmobilizon). To test the features under development [test.mobilizon.org](https://test.mobilizon.org) Per descobrir el pla de desenvolupament pel software Mobilizon a 2020: @:(html.joinmobilizon). Per provar les característiques sota desenvolupament [test.mobilizon.org](https://test.mobilizon.org)
cuo->title Contributopia Contributopia
cuo->intro On Framasoft’s agenda in 2022: PeerTube, free culture, Mobilizon, CHATONS,
commons, decentralisation, popular education, an archipelago of partnerships,
sharing… and probably a trivia or two!
cuo->peertube->title PeerTube PeerTube
cuo->peertube->text PeerTube is an open source software that democratises video distribution,
as it allows hosts to create YouTube-like video platforms.
These platforms can link together to show a wider range of videos while
remaining independent.
PeerTube emancipa l’emissió de videos mitjançant l’unió de la federació de servidors i la distribució d’igual a igual. Pel 2020 encara hi ha molt per fer, rediseny gràfic, eines socials, retransmissió en viu…
cuo->mobilizon->title Mobilizon Mobilizon
cuo->mobilizon->text Mobilizon is a free and federated alternative to Facebook events and groups.
Mobilizon is not a social network, and does not promote egos.
Groups, on the other hand, can discuss, share resources, publish articles
and organise their events.
La v1 de Mobilitzon està programada per 2020. Aquesta plataforma federada permetrà ajuntar el teu grup, organitzar-lo amb les teves eines i mobilitzar-lo als teus esdeveniments.
cuo->chatons->title CHATONS
cuo->chatons->text This Collective gathers Alternative Hosting Companies which, everywhere
in France (and even beyond), offer online services that can be trusted.
Framasoft leads this collective and accompanies its growth in order to make
it autonomous.
cuo->cloud->title Frama<br />cloud Frama<br />cloud
cuo->cloud->text A unique account to synchronize your notes, calendar, contacts or its files, to collaborate on it, etc. it’s a proposal that we want to build, thanks to Nextcloud software. Un compte únic per a sincronitzar notes, calendari, contactes i fitxers, per a col·laborar-hi. És una proposta que volem construir, gràcies al programari NextCloud.
cuo->btn Contribute to another year of Contributopia Contribuïu a altre any de Contributopia
cuo->footer All this is just a sample of all the actions we are currently working on… Discover the whole roadmap: [@:txt.cuo](@:link.cuo)! Tot això és una mostra de tot el que estem treballant per fer… Descobreix la fulla de ruta sencera: [@:txt.cuo](@:link.cuo)!
soutenir->title Support Framasoft Doneu suport a Framasoft
soutenir->text Framasoft is a not-for-profit which can **only** keep running thanks to your donations. Do you like what we do? Do you think we’re going in the right direction? If so, and you’re able to make a donation, we’d very much appreciate it! Framasoft és una organització sense ànim de lucre el qual pot **només** seguir endavant gràcies a les vostres donacions. Vos agrada el que fem? Penseu que estem anant en la direcció correcta? Si és així, i podeu fer una donació, nosaltres ho apreciaríem molt!
soutenir->why Why support @:txt.soft? Per què donar suport a @:txt.soft?
soutenir->money Where is your money going to? On van els vostres diners?
soutenir->numbers @:txt.soft in a few numbers @:txt.soft en uns pocs números
soutenir->timeline Actions timeline Línia temporal d’activitats
Key English Catalan Actions
more->title Framasoft is… Framasoft és…
peertube->btn Browse the main features Explora les característiques principals
peertube->footer To learn about the PeerTube software, discover how it’s organized into a <abbr title="Also known as fediverse, the whole group of federated instances.">federation</abbr> and understand how to create your own <abbr title="Decentralized installation on a server, accessible through a web address.">instance</abbr>: @:html.joinpeertube Per a saber-ne més sobre el programari PeerTube, descobriu com s’organitza en una
<abbr title="També conegut com a fedivers, el conjunt d’instàncies federades.">federació</abbr>
i compreneu com crear la vostra pròpia
<abbr title="Instal·lació descentralitzada en un servidor, accessible mitjançant una adreça web.">instància</abbr>:
@:html.joinpeertube
peertube->modal->features->[0] Import from YouTube Canals RSS
peertube->modal->features->[1] Import .torrent files Subscripció d’usuaris
peertube->modal->features->[2] Subtitles Cerca avançada
peertube->modal->features->[3] Advanced search Subtítols
peertube->modal->features->[4] Subscription for users Importació de fitxers .torrent
peertube->modal->features->[5] RSS feeds Importació de YouTube
peertube->modal->text PeerTube is a fully featured software. Here is some of its abilities. PeerTube és un programari complet. Aquí teniu algunes de les seves característiques.
peertube->modal->title Main features of PeerTube Característiques principals de PeerTube
peertube->text Have a look to 1.0 version of PeerTube, which lets you to create **your** own alternative to YouTube. This software has been developped thanks to your contriibutions.<br />All together, let’s build a smilar to us video platform Feu una ullada a la versió 1.0 de PeerTube, la qual et permet crear **la teua** alternativa pròpia a YouTube. Aquest programari ha estat desenvolupat gràcies a les vostres contribucions. <br /> Tots junts, anem a construir una plataforma de video semblant
peertube->title PeerTube : the alternative to YouTube, made with you and for you PeerTube: l’alternativa a YouTube, fet per i per a vós
soutenir->money Where is your money going to? On van els vostres diners?
soutenir->numbers @:txt.soft in a few numbers @:txt.soft en uns pocs números
soutenir->text Framasoft is a not-for-profit which can **only** keep running thanks to your donations. Do you like what we do? Do you think we’re going in the right direction? If so, and you’re able to make a donation, we’d very much appreciate it! Framasoft és una organització sense ànim de lucre el qual pot **només** seguir endavant gràcies a les vostres donacions. Vos agrada el que fem? Penseu que estem anant en la direcció correcta? Si és així, i podeu fer una donació, nosaltres ho apreciaríem molt!
soutenir->timeline Actions timeline Línia temporal d’activitats
soutenir->title Support Framasoft Doneu suport a Framasoft
soutenir->why Why support @:txt.soft? Per què donar suport a @:txt.soft?
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Framasoft/Home
The following string has different context, but the same source.
Translated Framasoft/Soutenir Framasoft és una organització sense ànimafany de lucre el qual potque **només** pot seguir endavafuncionanent gràcies a les vostrels donaciontius. VoUs agrada el queè fem? Penseu que estem anantanem en la direcció correcta? Si és així, i ens podeu fer una donació, nosaltres ho apreciarítiu, us ho agrairem molt!
The following string has a different source, but the same context.
Translated Framasoft/Full - Pages Framasoft és una organització sense ànim de lucre el qual pot **només** seguir endavant gràcies a les vostres donacions. Vos agrada el que fem? Penseu que estem anant en la direcció correcta? Si és així, i podeu fer una donació, nosaltres ho apreciaríem molt!@:txt.soft no seria res sense la seua comunitat de voluntaris, però no pot
operar sense el suport de l’associació la qual té despeses i contracta empleats
@:people.employees vitals. La nostra financiació depèn de les donacions individuals,
recau sobre vosaltres. [Si penses que ho mereixem…](@:link.soutenir)

Loading…

User avatar None

Source string changed

Framasoft / HomeCatalan

a year ago
User avatar None

Suggestion removed during cleanup

Framasoft / HomeCatalan

2 years ago
User avatar harry

New translation

Framasoft / HomeCatalan

2 years ago
User avatar None

Suggestion added

Framasoft / HomeCatalan

2 years ago
Browse all component changes

Things to check

Inconsistent

This string has more than one translation in this project or is untranslated in some components.

Reset

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

String information

Key
soutenir->text
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
src/translations/ca/home.yml, string 49