Translation

mobilizon->text
English
Key English Catalan Actions
dio->btn Help us maintain these services and help us to develop new ones Ajudeu-nos a mantenir aquest serveis i a desenvolupar-ne de nous
dio->footer The complete list of our services, with the whole documentation to master them, can be found on the [@:txt.dio](@:link.dio) website La llista completa dels nostres serveis, amb la documentació sencera per a administrar-los, la podeu trobar al lloc web [@:txt.dio](@:link.dio)
peertube->title PeerTube : the alternative to YouTube, made with you and for you PeerTube: l’alternativa a YouTube, fet per i per a vós
peertube->text Have a look to 1.0 version of PeerTube, which lets you to create **your** own alternative to YouTube. This software has been developped thanks to your contriibutions.<br />All together, let’s build a smilar to us video platform Feu una ullada a la versió 1.0 de PeerTube, la qual et permet crear **la teua** alternativa pròpia a YouTube. Aquest programari ha estat desenvolupat gràcies a les vostres contribucions. <br /> Tots junts, anem a construir una plataforma de video semblant
peertube->btn Browse the main features Explora les característiques principals
peertube->footer To learn about the PeerTube software, discover how it’s organized into a <abbr title="Also known as fediverse, the whole group of federated instances.">federation</abbr> and understand how to create your own <abbr title="Decentralized installation on a server, accessible through a web address.">instance</abbr>: @:html.joinpeertube Per a saber-ne més sobre el programari PeerTube, descobriu com s’organitza en una
<abbr title="També conegut com a fedivers, el conjunt d’instàncies federades.">federació</abbr>
i compreneu com crear la vostra pròpia
<abbr title="Instal·lació descentralitzada en un servidor, accessible mitjançant una adreça web.">instància</abbr>:
@:html.joinpeertube
peertube->modal->title Main features of PeerTube Característiques principals de PeerTube
peertube->modal->text PeerTube is a fully featured software. Here is some of its abilities. PeerTube és un programari complet. Aquí teniu algunes de les seves característiques.
peertube->modal->features->[0] Import from YouTube Canals RSS
peertube->modal->features->[1] Import .torrent files Subscripció d’usuaris
peertube->modal->features->[2] Subtitles Cerca avançada
peertube->modal->features->[3] Advanced search Subtítols
peertube->modal->features->[4] Subscription for users Importació de fitxers .torrent
peertube->modal->features->[5] RSS feeds Importació de YouTube
mobilizon->title Mobilizon: A free and federated tool to get our events off Facebook! Mobilizon: una eina lliure i federada per a abandonar els esdeveniments de Facebook!
mobilizon->text Preview the beta version of Mobilizon, which will allow you to create your alternative to MeetUp and Facebook events. This software is under development, thanks to your contributions, and will be constantly improved until the release of its V1 in the first half of 2020. Together, let’s invent the video platform that suits us. Gather ⋅ Organize ⋅ Mobilize… in complete freedom! Mireu la versió beta de Mobilizon, la qual et permet crear la teua alternativa als esdeveniments de MeetUp i Facebook. Aquest software es troba sota desenvolupament, gràcies a les vostres contribucions, i serà constantment millorant fins el llençament del seu V1 a la primera meitat del 2020. Junts, anem a inventar una plataforma de video que ens satisfaci. Reuneix-te · Organitza’t · Movilitza’t… en completa llibertat!
mobilizon->btn Browse the main features Explora les característiques principals
mobilizon->link https://framablog.org/2019/10/15/mobilizon-lifting-the-veil-on-the-beta-release/ https://framablog.org/2019/10/15/mobilizon-lifting-the-veil-on-the-beta-release/
mobilizon->footer To discover the development plan for Mobilizon software by 2020: @:(html.joinmobilizon). To test the features under development [test.mobilizon.org](https://test.mobilizon.org) Per descobrir el pla de desenvolupament pel software Mobilizon a 2020: @:(html.joinmobilizon). Per provar les característiques sota desenvolupament [test.mobilizon.org](https://test.mobilizon.org)
cuo->title Contributopia Contributopia
cuo->intro On Framasoft’s agenda in 2022: PeerTube, free culture, Mobilizon, CHATONS,
commons, decentralisation, popular education, an archipelago of partnerships,
sharing… and probably a trivia or two!
cuo->peertube->title PeerTube PeerTube
cuo->peertube->text PeerTube is an open source software that democratises video distribution,
as it allows hosts to create YouTube-like video platforms.
These platforms can link together to show a wider range of videos while
remaining independent.
PeerTube emancipa l’emissió de videos mitjançant l’unió de la federació de servidors i la distribució d’igual a igual. Pel 2020 encara hi ha molt per fer, rediseny gràfic, eines socials, retransmissió en viu…
cuo->mobilizon->title Mobilizon Mobilizon
cuo->mobilizon->text Mobilizon is a free and federated alternative to Facebook events and groups.
Mobilizon is not a social network, and does not promote egos.
Groups, on the other hand, can discuss, share resources, publish articles
and organise their events.
La v1 de Mobilitzon està programada per 2020. Aquesta plataforma federada permetrà ajuntar el teu grup, organitzar-lo amb les teves eines i mobilitzar-lo als teus esdeveniments.
cuo->chatons->title CHATONS
cuo->chatons->text This Collective gathers Alternative Hosting Companies which, everywhere
in France (and even beyond), offer online services that can be trusted.
Framasoft leads this collective and accompanies its growth in order to make
it autonomous.
cuo->cloud->title Frama<br />cloud Frama<br />cloud
cuo->cloud->text A unique account to synchronize your notes, calendar, contacts or its files, to collaborate on it, etc. it’s a proposal that we want to build, thanks to Nextcloud software. Un compte únic per a sincronitzar notes, calendari, contactes i fitxers, per a col·laborar-hi. És una proposta que volem construir, gràcies al programari NextCloud.
cuo->btn Contribute to another year of Contributopia Contribuïu a altre any de Contributopia
cuo->footer All this is just a sample of all the actions we are currently working on… Discover the whole roadmap: [@:txt.cuo](@:link.cuo)! Tot això és una mostra de tot el que estem treballant per fer… Descobreix la fulla de ruta sencera: [@:txt.cuo](@:link.cuo)!
Key English Catalan Actions
cuo->mobilizon->text Mobilizon is a free and federated alternative to Facebook events and groups.
Mobilizon is not a social network, and does not promote egos.
Groups, on the other hand, can discuss, share resources, publish articles
and organise their events.
La v1 de Mobilitzon està programada per 2020. Aquesta plataforma federada permetrà ajuntar el teu grup, organitzar-lo amb les teves eines i mobilitzar-lo als teus esdeveniments.
cuo->mobilizon->title Mobilizon Mobilizon
cuo->peertube->text PeerTube is an open source software that democratises video distribution,
as it allows hosts to create YouTube-like video platforms.
These platforms can link together to show a wider range of videos while
remaining independent.
PeerTube emancipa l’emissió de videos mitjançant l’unió de la federació de servidors i la distribució d’igual a igual. Pel 2020 encara hi ha molt per fer, rediseny gràfic, eines socials, retransmissió en viu…
cuo->peertube->title PeerTube PeerTube
cuo->title Contributopia Contributopia
dio->btn Help us maintain these services and help us to develop new ones Ajudeu-nos a mantenir aquest serveis i a desenvolupar-ne de nous
dio->footer The complete list of our services, with the whole documentation to master them, can be found on the [@:txt.dio](@:link.dio) website La llista completa dels nostres serveis, amb la documentació sencera per a administrar-los, la podeu trobar al lloc web [@:txt.dio](@:link.dio)
dio->subtitle **Ethical alternatives** are possible.<br />Demonstration with **{count} examples**. Les **alternatives ètiques** són possibles. <br />Demostració amb **{count} exemples**.
dio->title Degooglize your Internet<br />find user-friendly tools Desgoogleu la vostra Internet<br />trobeu les eines convenients
intro->btn Support our actions Doneu suport a les nostres accions
intro->subtitle Change the world<br />one byte at a time Canvieu el mon<br />un byte cada vegada
intro->text @:txt.soft is a not-for-profit **popular educational organization**, a group of friends convinced that an **emancipatory** digital world is possible, convinced that it will arise through **actual actions** on real world and online with and for you! @:txt.soft és una **organització sense afany de lucre per a l’educació popular**,
un grup d’amics convençuts que que un món digital **emancipador** és possible,
convençuts que naixerà d’**accions concretes** en el món real i en línia per
i per a vós!
mobilizon->btn Browse the main features Explora les característiques principals
mobilizon->footer To discover the development plan for Mobilizon software by 2020: @:(html.joinmobilizon). To test the features under development [test.mobilizon.org](https://test.mobilizon.org) Per descobrir el pla de desenvolupament pel software Mobilizon a 2020: @:(html.joinmobilizon). Per provar les característiques sota desenvolupament [test.mobilizon.org](https://test.mobilizon.org)
mobilizon->link https://framablog.org/2019/10/15/mobilizon-lifting-the-veil-on-the-beta-release/ https://framablog.org/2019/10/15/mobilizon-lifting-the-veil-on-the-beta-release/
mobilizon->text Preview the beta version of Mobilizon, which will allow you to create your alternative to MeetUp and Facebook events. This software is under development, thanks to your contributions, and will be constantly improved until the release of its V1 in the first half of 2020. Together, let’s invent the video platform that suits us. Gather ⋅ Organize ⋅ Mobilize… in complete freedom! Mireu la versió beta de Mobilizon, la qual et permet crear la teua alternativa als esdeveniments de MeetUp i Facebook. Aquest software es troba sota desenvolupament, gràcies a les vostres contribucions, i serà constantment millorant fins el llençament del seu V1 a la primera meitat del 2020. Junts, anem a inventar una plataforma de video que ens satisfaci. Reuneix-te · Organitza’t · Movilitza’t… en completa llibertat!
mobilizon->title Mobilizon: A free and federated tool to get our events off Facebook! Mobilizon: una eina lliure i federada per a abandonar els esdeveniments de Facebook!
more->blog->text News about @:txt.soft, free culture and commons : chronicles, press reviews, translations, interviews Notícies sobre @:txt.soft, cultura lliure i drets: cròniques, ressenyes de premsa, traduccions, entrevistes
more->blog->title @:txt.blog, the news about free culture @:txt.blog, les noticies sobre la cultura lliure
more->confs->text More than one hundred conferences, workshops and interventions per year Més d’un centenar de conferències, laboratoris i intervencions anuals.
more->confs->title Conferences, workshops Conferències, laboratoris
more->dlec->text Free books share the same freedom as free software. We publish manuals, technical books, but also novels and even comics Els llibres lliures ofereixen la mateixa llibertat que el programari lliure. Publiquem manuals i llibres tècnics, però també novel·les i fins i tot còmics.
more->dlec->title @:txt.dlec, the publishing house @:txt.dlec, la casa editorial
more->footer @:txt.soft has more than 50 projects. Check all of them. @:txt.soft té més de 50 projectes. Reviseu-los tots.
more->libre->text @:txt.soft historical project: hundreds of free softwares and cultural contents organized and tested, displayed with short notices El projecte històric de @:txt.soft: un munt de programari lliure i contingut cultural, organitzat i provat, que es mostren amb una fitxa breu
more->libre->title @:txt.libre, the free culture directory @:txt.libre, el directori de la cultura lliure
more->link See the full presentation. Mostra la presentació completa.
more->title Framasoft is… Framasoft és…
peertube->btn Browse the main features Explora les característiques principals
peertube->footer To learn about the PeerTube software, discover how it’s organized into a <abbr title="Also known as fediverse, the whole group of federated instances.">federation</abbr> and understand how to create your own <abbr title="Decentralized installation on a server, accessible through a web address.">instance</abbr>: @:html.joinpeertube Per a saber-ne més sobre el programari PeerTube, descobriu com s’organitza en una
<abbr title="També conegut com a fedivers, el conjunt d’instàncies federades.">federació</abbr>
i compreneu com crear la vostra pròpia
<abbr title="Instal·lació descentralitzada en un servidor, accessible mitjançant una adreça web.">instància</abbr>:
@:html.joinpeertube

Loading…

User avatar None

Suggestion removed during cleanup

Framasoft / HomeCatalan

2 years ago
User avatar harry

New translation

Framasoft / HomeCatalan

2 years ago
User avatar None

Suggestion added

Framasoft / HomeCatalan

2 years ago
Browse all component changes

Glossary

English Catalan
No related strings found in the glossary.

String information

Key
mobilizon->text
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
src/translations/ca/home.yml, string 32